• Święto Konia Małopolskiego - propozycje
  XI Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – 13-14 Lipiec 2023 r.
  Kwalifikacja i PPO zaprzęgowa ogierów rasy śląskiej – regulamin
  XI Małopolskie Mistrzostwa w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi - propozycje
  Zasadnicza próba dzielności koni rasy huculskiej oraz komisyjna ocena klaczy huculskich do wpisu do ksiąg hodowlanych 24.07.2024
  XV Galicyjski Konkurs Powożenia Zaprzęgami Konnymi w Ujanowicach - propozycje
  Terminarz przeglądów wiosennych 2024
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni

Regulamin: Fundusz Hodowlany

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem funduszu hodowlanego, który będzie wykorzystany na nagradzanie źrebiąt pod matkami, roczniaków i dwulatków wszystkich ras, a także ocenianych w skokach luzem dwu- i trzyletnich koni ras szlachetnych, na zorganizowanych przeglądach (wystawy regionalne).

Zasady tworzenia i wykorzystania puli premii hodowlanych w ramach funduszu hodowlanego PZHK w 2023 r.

Premie dla młodych koni

Fundusz utworzony na szczeblu PZHK, w wysokości 220.000 zł, będzie wykorzystany na nagradzanie źrebiąt pod matkami, roczniaków i dwulatków wszystkich ras, a także ocenianych w skokach luzem dwu- i trzyletnich koni ras szlachetnych, na zorganizowanych przeglądach (wystawy regionalne), na których udało się zgromadzić min. 10 młodych koni danej rasy (m, wlkp i sp liczone razem, pkz i ard.pol. liczone razem). Każdy zgłoszony koń musi posiadać paszport PZHK (źrebięta pod matkami, które nie mają jeszcze wystawionego paszportu mogą otrzymać premię, jeśli zostały zgłoszone do opisu) oraz spełniać wymagania wpisu do księgi głównej. Konie z księgą wstępną mogą brać udział w premiowaniu, jednak bez możliwości otrzymania premii z funduszu PZHK i nie są również brane pod uwagę w tworzeniu puli premii. Źrebię może być premiowane ze środków funduszu kilkakrotnie w ciągu roku.

UWAGA! Konie z paszportami nie wydanymi przez OZHK/WZHK mogą brać udział w premiowaniu, ale nie są brane pod uwagę w tworzeniu puli premii.

Premie mogą być wypłacane tylko właścicielom, którzy są członkami OZHK/WZHK oraz opłacili bieżącą składkę członkowską i inne zobowiązania wobec związku.

Organizatorzy są zobowiązani do informowania we wszelkich materiałach (katalogi, internet, prasa), jak również w czasie samej wystawy, o przyznaniu nagród z funduszu hodowlanego Polskiego Związku Hodowców Koni. Informacja o planowanym terminie premiowania, a także wyniki premiowania oraz niniejsze zasady wypłacania nagród z funduszu hodowlanego powinny zostać podane do wiadomości publicznej przynajmniej poprzez publikację na stronie internetowej związku.

PZHK refunduje koszty wypłaconych nagród po wprowadzeniu do bazy danych kompletu wyników w zakładce „Wystawy” oraz przedstawieniu uwiarygodnionej kopii protokołu oceny min. dwóch sędziów i dowodów przekazania nagród (wzór protokołu w załączeniu) w ciągu 30 dni od dnia zakończenia imprezy (w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2023 r.). Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione.

Do kompletu dokumentów należy dołączyć wniosek o wypłatę środków w ramach funduszu hodowlanego PZHK (wzór wniosku w załączeniu). W przypadku braku oceny konia, w protokole należy umieścić adnotację z podaniem przyczyny (np. „kulawizna” lub „nie dojechał”). Należy podać przyczynę niewypłacenia nagrody (np. „nieopłacona składka członkowska”).

Maksymalna wysokość premii dla koni z paszportami PZHK, zależnie od liczby wszystkich koni z paszportami PZHK biorących udział w przeglądzie *
Liczba koni (szt.) wysokość premii
10-15 2.500 zł
16-25 4.000 zł
26-35 6.000 zł
36-45 8.500 zł
46 i więcej 11.500 zł

* rozliczeniu podlega tylko jeden przegląd danej rasy przeprowadzony w tym samym dniu i miejscu (sysaki, roczniaki i 2-latki liczone są razem do określenia maksymalnej wysokości premii)

Kwota przeznaczona na każdą zorganizowaną i rozliczoną według tych reguł imprezę powinna zostać wypłacona w formie nagród dla właścicieli co najmniej 25% koni, przede wszystkim za dobre jakościowo i doskonale odchowane źrebięta pod matkami, roczniaki, dwulatki oraz dobre użytkowo dwu- i trzylatki ras szlachetnych. W ten sposób premiujemy m.in. pracę w przyuczeniu do prezentacji i pielęgnację. W przypadku nagradzania więcej niż 25% koni, min. 50% puli nagród musi trafić do właścicieli 25% najlepszych koni (liczba koni zaokrąglana w górę), przy czym należy stosować gradację malejącą (oznacza to, iż koń sklasyfikowany niżej nie może uzyskać wyższej nagrody niż koń sklasyfikowany wyżej).

Jeśli nagradzany koń prezentowany jest przez dzierżawcę, wystawca może otrzymać premię za pisemną zgodą właściciela.

Ocenie na przeglądach źrebiąt pod matkami ras: wielkopolskiej, polski koń sportowy, małopolskiej, śląskiej, huculskiej, konik polski, polski koń zimnokrwisty i arden polski powinny podlegać 4 cechy w skali 10-punktowej:

Typ – do 10 pkt
Budowa – do 10 pkt
Zdrowie i rozwój – do 10 pkt
Ruch – do 10 pkt
Ocena indywidualna jest średnią ocen cząstkowych za poszczególne cechy
i wynosi maksymalnie 10 pkt. (z dokładnością do 0,1 pkt.).

Ocenie na przeglądach źrebiąt pod matkami rasy kuc powinny podlegać 4 cechy w skali 5-punktowej:

Typ – do 5 pkt
Budowa i rozwój – do 5 pkt
Zdrowie – do 5 pkt
Ruch – do 5 pkt
Ocena indywidualna jest sumą ocen cząstkowych za poszczególne cechy
i wynosi maksymalnie 20 pkt. (z dokładnością do 0,5 pkt.).

Ocenie na przeglądach koni rocznych i dwuletnich ras: wielkopolskiej (tylko konie 2-letnie), polski koń sportowy (tylko konie 2-letnie), śląskiej, huculskiej, konik polski powinno podlegać w 2023 r. pięć cech w skali 10-punktowej, tzn.:

Typ – do 10 pkt
Pokrój – do 10 pkt
Stęp – do 10 pkt
Kłus – do 10 pkt
Kondycja, pielęgnacja, przygotowanie do wystawy – do 10 pkt
Ocena indywidualna jest średnią ocen cząstkowych za poszczególne cechy
i wynosi maksymalnie 10 pkt. (z dokładnością do 0,1 pkt.).

Dopuszczalne jest stosowanie powyższej skali również w przypadku rocznych i dwuletnich koni rasy małopolskiej, jeśli są one oceniane wspólnie z końmi rasy wielkopolskiej i/lub polski koń sportowy.

Ocenie na przeglądach koni rocznych i dwuletnich rasy kuc powinno podlegać w 2023 r. pięć cech w skali 50-punktowej, tzn.:

Typ – do 10 pkt
Pokrój – do 10 pkt
Stęp – do 10 pkt
Kłus – do 10 pkt
Kondycja, pielęgnacja, przygotowanie do wystawy – do 10 pkt
Razem – maksymalnie 50 punktów

W przypadku koni rocznych i dwuletnich rasy małopolskiej, ocenianych na osobnych przeglądach, należy stosować skalę obowiązującą podczas Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich:

Dla koni rocznych:

Ocena budowy:

Typ – do 10 pkt (x1,5) – do 15 pkt
Głowa, szyja, kłoda – do 10 pkt (x1) – do 10 pkt
Nogi i kopyta – do 10 pkt (x1,5) – do 15 pkt
System punktacji z dokładnością do 0,1 pkt.
Razem – maksymalnie 40 punktów (średnia ocen 3 sędziów)

Ocena ruchu w ręku i ruchu luzem w korytarzu:

Stęp w ręku – do 10 pkt. (x1) – do 10 pkt
Galop luzem – do 10 pkt. (x2,5) – do 25 pkt
Kłus luzem – do 10 pkt. (x2,5) – do 25 pkt
System punktacji z dokładnością do 0,1 pkt.
Razem – maksymalnie 60 punktów (suma średnich ocen 3 sędziów)

Wynikiem końcowym jest suma średnich punktów 3 sędziów za każdy element (maksymalnie 100 punktów).

Dla koni dwuletnich:

Ocena budowy:

Typ – do 10 pkt. (x1,5) – do 15 pkt
Głowa, szyja, kłoda – do 10 pkt. (x1) – do 10 pkt
Nogi i kopyta – do 10 pkt. (x1,5) – do 15 pkt
Razem – maksymalnie 40 punktów (suma średnich ocen 3 sędziów)

Ocena ruchu w ręku i ruchu luzem w korytarzu:

Galop luzem – do 10 pkt. (x2) – do 20 pkt
Kłus luzem – do 10 pkt. (x1,5) – do 15 pkt
Skoki luzem – do 10 pkt. (x1,5) – do 15 pkt
Stęp w ręku – do 10 pkt. (x1) – do 10 pkt
Razem – maksymalnie 60 punktów (suma średnich ocen 3 sędziów)

Wynikiem końcowym jest suma średnich punktów 3 sędziów za każdy element (maksymalnie 100 punktów).

W przypadku dwu- i trzyletnich koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej oraz polski koń sportowy należy stosować ocenę według poniższych zasad:

Elementy oceny:

A – Typ – do 10 pkt
B – Pokrój – do 10 pkt
Ocena użytkowości  
C – Skoki luzem – do 10 pkt
D – Stęp w ręku – do 10 pkt
E – Kłus luzem – do 10 pkt
F – Galop – do 10 pkt

Wyniki próby:

����� ��ó���=(�+�+�+�+�+�)6
����� ���ż�ż������=(�+�+�+�+�)5
����� �������=(�+�+2∗�+�)5

Wynik próby jest uzależniony od typu użytkowego ocenianych koni. W przypadku premiowania różnych grup użytkowych podczas tej samej imprezy, należy zastosować system liczenia dla ocenianej grupy (np. konie skokowe otrzymują ocenę skokową, a ujeżdżeniowe – ujeżdżeniową).

Konie ras: polski koń zimnokrwisty i arden polski powinny być oceniane według skali stosowanej podczas Czempionatu Ogólnopolskiego:

Typ rasowy i płciowy – do 10 pkt
Pokrój (głowa, szyja, kłoda) – do 10 pkt
Pokrój (nogi i kopyta) – do 10 pkt
Stęp – do 10 pkt
Kłus – do 10 pkt (UWAGA! Konie roczne mogą być oceniane zarówno w ręku jak i luzem)
Wrażenie ogólne – 0-5 pkt – są to punkty ujemne (odejmowane od oceny łącznej za typ, pokrój i ruch)
Razem – maksymalnie 50 punktów

Ze względu na różnicę w systemach oceny w kategoriach sysaków oraz źrebiąt rocznych i dwuletnich, pozostawia się OZHK/WZHK decyzję o podziale puli premii pomiędzy te dwie kategorie. Wewnątrz kategorii obowiązuje zasada nagradzania 25% najlepszych koni przynajmniej 50% puli nagród przeznaczonych dla danej kategorii. Należy stosować gradację malejącą. Podział koni rocznych i dwuletnich na bardziej szczegółowe kategorie (wiekowe lub płciowe) jest równoznaczny ze stosowaniem powyższej zasady w każdej z tych grup.

Wysokość premii dla młodych koni planowana dla poszczególnych OZHK/WZHK na rok 2023
OZHK/
WZHK
Plan 2022 Wykonanie 2022 Średnia
liczba źrebiąt
ocenionych
w latach
2020-2022
Plan 2023
Pula premii Liczba przeglądów /
ogólna liczba koni
Pula premii
(zł)
Pula premii *
(zł)
13.250 3/85 13.250 68 13.500
BY 28.250 3/168 28.250 153 30.500
ML 25.000 10/173 25.000 146 29.000
KT 17.500 1/48 11.000 71 14.000
KL 2.750 1/23 2.750 21 4.250
KR 12.750 3/80 12.750 61 12.250
LB 15.500 5/112 15.500 94 18.750
ŁD 7.250 2/26 4.000 24 4.750
OL 16.500 6/111 16.500 98 19.500
PN 27.750 8/190 27.750 163 32.500
RZ 4.750 2/50 4.750 29 5.750
SZ 2.000 1/24 2.000 12 2.500
WS 9.250 3/116 9.250 66 13.250
5.250 2/62 5.250 31 6.250
ZG 12.250 3/78 12.250 66 13.250
Suma 200.000 52/1322 190.250 1103 220.000

* – Pula premii utworzona na podstawie średniej liczby koni premiowanych przez związek w ciągu trzech ostatnich lat przemnożonej przez kwotę 199,46 zł (średnia kwota przypadająca na 1 konia).

W przypadku niewykorzystania pieniędzy, zostaną one przekazane tym OZHK/WZHK, które przekroczyły lub wykonały plan.

Dofinansowanie Czempionatów Ogólnopolskich i Międzynarodowych

PZHK przeznaczy max. 6.000 zł na dofinansowanie kosztów brutto organizacji poszczególnych Czempionatów Ogólnopolskich (jeden czempionat w rasach: m, wlkp, sp, śl, kn, hc, kuc) – honoraria i noclegi sędziów, koszty nagłośnienia, obsługi weterynaryjnej, medycznej, ubezpieczenia, przygotowania miejsca oceny oraz max. 6.000 zł na dofinansowanie kosztów nagród rzeczowych i finansowych.

PZHK przeznaczy max 12.000 zł na dofinansowanie kosztów brutto organizacji Czempionatu Ogólnopolskiego w rasach zimnokrwistych – honoraria i noclegi sędziów, koszty nagłośnienia, obsługi weterynaryjnej, medycznej, ubezpieczenia, przygotowania miejsca oceny oraz max. 12.000 zł na dofinansowanie kosztów nagród rzeczowych i finansowych.

Aby OZHK/WZHK organizujący Czempionat Ogólnopolski otrzymał dofinansowanie z PZHK, spełnione muszą zostać wszystkie poniższe warunki:

 1. Zatwierdzenie lokalizacji czempionatu przez Zarząd PZHK,
 2. Zamieszczenie informacji o czempionacie w co najmniej kwartalniku „Hodowca i Jeździec”,
 3. Zawarcie we wszystkich materiałach informacyjnych: logo akcji Teraz Polskie Konie, oznaczenia PZHK jako współorganizatora, oznaczenia kwartalnika „Hodowca i Jeździec” jako patrona medialnego (nie wyklucza się innych patronów),
 4. Ekspozycja banerów i innych dostarczonych materiałów reklamowych PZHK.
 5. Wprowadzenie kompletu wyników do bazy, a także przesłanie do PZHK oryginału protokołów oraz ich wersji elektronicznej w celu zamieszczenia na stronie internetowej.

PZHK przewiduje również dofinansowanie kwotą 3000 zł kosztów organizacji oraz nagród rzeczowych i finansowych podczas młodzieżowego czempionatu koni huculskich oraz po 6000 zł podczas ogólnopolskich czempionatów koni: sokólskich, sztumskich, ogierów starszych ras zimnokrwistych, klaczy starszych ras zimnokrwistych oraz młodzieżowego koni ardeńskich.

Premie dla klaczy i ogierów, które zdały polową próbę dzielności

Pulę premii dzielimy wg poniższej tabeli

Pula premii OZHK
i dodatkowa pula PZHK na ocenę wartości użytkowej
wykorzystana w 2022 roku i planowana dla poszczególnych OZHK/WZHK na rok 2023
OZHK/WZHK Wykonanie 2022 Średnia liczba koni poddanych próbom dzielności w latach 2020-2022 Plan 2023
Liczba koni w próbach Kwota wypłaconych premii Dodatkowa pula PZHK Pula premii*
(zł)
Dodatkowe wsparcie na ocenę wartości użytkowej
Białystok 46 9.200 13.200 15 2.500 5.000
Bydgoszcz 13 2.600 3.700 15 2.500 5.000
Malbork 5 1.000 2.000
Katowice 5 1.000 2.000
Kielce 0
Kraków 108 21.600 29.200 92 15.750 31.500
Lublin 87 17.400 25.000 62 10.500 21.000
Łódź 15 3.000 4.300 18 3.000 6.000
Olsztyn 49 9.800 14.100 42 7.250 14.500
Poznań 96 19.200 27.500 62 10.500 21.000
Rzeszów 75 15.000 21.500 75 12.750 25.500
Szczecin 0
Warszawa 8 1.500 3.000
Wrocław 7 1.400 1.800 5 1.000 2.000
Zielona Góra 13 2.600 3.700 4 750 1.500
Suma 509 101.800 144.000 408 70.000 140.000

* – Pula premii utworzona na podstawie średniej liczby koni premiowanych przez związek w ciągu trzech ostatnich lat przemnożonej przez kwotę 171,57 zł (średnia kwota przypadająca na 1 konia).

W związku z dofinansowaniem z funduszu hodowlanego PZHK wystaw źrebiąt, OZHK/WZHK w 2023 r. premiują w ramach własnych funduszy najlepsze konie w następujących próbach użytkowości:

 1. Klacze ras m, wlkp, sp – polowa próba wierzchowa i zaprzęgowa
 2. Klacze rasy śląskiej – polowa próba zaprzęgowa
 3. Klacze i ogiery rasy polski koń zimnokrwisty i arden polski – polowa próba zaprzęgowa (ogiery – tylko zasadnicza)
 4. Klacze i ogiery rasy huculskiej – zasadnicza polowa próba wierzchowa i zaprzęgowa (możliwość łączenia prób)
 5. Klacze i ogiery rasy konik polski – zasadnicza polowa próba wierzchowa i zaprzęgowa (możliwość łączenia prób)
 6. Klacze i ogiery rasy kuc – zasadnicza polowa próba wierzchowa i zaprzęgowa

Minimalna liczba klaczy lub ogierów w próbie to 5 szt., z wyjątkiem koni huculskich, koników polskich i kuców, gdzie liczba ta dotyczy ogierów i klaczy razem.

Wysokość puli premiowej tworzy się według zasady: liczba koni startujących w próbie x 200 zł (np. przy 5 koniach biorących udział w próbie pula wynosi 1000 zł). Z tej puli musi być nagrodzonych min. 25% koni biorących udział w próbie (liczba koni zaokrąglana w górę). W przypadku nagradzania więcej niż 25% koni, min. 50% puli premiowej musi trafić do właścicieli 25 % najlepszych koni. Należy stosować gradację malejącą. Premie mogą być wypłacane wyłącznie za klacze i ogiery, które ukończyły próbę z wynikiem pozytywnym oraz posiadają paszporty PZHK i tylko członkom OZHK/WZHK, którzy opłacili bieżącą składkę członkowską i inne zobowiązania wobec związku. Konie, które zdały stacjonarną próbę dzielności, są wykluczone z możliwości otrzymania premii za zdaną polową próbę dzielności. Konie, które nie są własnością członków OZHK/WZHK są uwzględniane przy naliczaniu wysokości puli nagród, natomiast nie są uwzględniane w jej podziale.

W przypadku wypłacenia premii wg ww. zasad, OZHK/WZHK otrzyma z PZHK dodatkowe wsparcie na ocenę wartości użytkowej wg następującego klucza: 1 zł wydany z funduszu OZHK/WZHK to dodatkowe 2 zł z PZHK na ocenę wartości użytkowej.

PZHK przekazuje OZHK/WZHK dodatkowe dofinansowanie na pokrycie udokumentowanych kosztów oceny wartości użytkowej (na podstawie faktury), po przedstawieniu i zatwierdzeniu uwiarygodnionej kopii protokołu oceny i dowodów przekazania nagród, wprowadzeniu wyników prób do bazy danych oraz przesłaniu wniosku o wypłatę środków finansowych, w ciągu 30 dni od dnia zakończenia imprezy (w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2023 r.). Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione.

128 odsłon

Komentarze są wyłączone.