• Święto Konia Małopolskiego - propozycje
    XI Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – 13-14 Lipiec 2023 r.
    Kwalifikacja i PPO zaprzęgowa ogierów rasy śląskiej – regulamin
    XI Małopolskie Mistrzostwa w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi - propozycje
    Terminarz przeglądów wiosennych 2024

Festiwal Jeździecki Baborówko

W dniach od 30 czerw­ca do 2 lip­ca do Baborówka zja­dą naj­lep­si pol­scy za­wod­ni­cy i świa­to­we gwiaz­dy, by ry­wa­li­zo­wać w mię­dzy­na­ro­do­wych za­wo­dach w WKKW oraz w Mistrzostwach Polski Seniorów w tej kon­ku­ren­cji. Oprócz spor­to­wych emo­cji na naj­wyż­szym po­zio­mie, pu­blicz­ność w Baborówku bę­dzie mo­gła sko­rzy­stać w licz­nych do­dat­ko­wych atrak­cji ro­dzin­nych.

Wymagający program sportowy

Podczas 10. Festiwalu Jeździeckiego Baborówko ro­ze­gra­ne zo­sta­ną 4 kon­kur­sy mię­dzy­na­ro­do­we. W ra­mach kla­sy CIC3* za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wać bę­dą o ty­tuł Mistrza Polski WKKW 2017, a w ra­mach kon­kur­su CCI3* jeźdź­cy po­wal­czą w ostat­niej kwa­li­fi­ka­cji do te­go­rocz­nych Mistrzostw Europy. Ponadto od­bę­dą się  kon­kur­sy kra­jo­we CNC P i CNC L, w któ­rych wy­star­tu­je mło­dzież oraz do­świad­cze­ni za­wod­ni­cy na mło­dych ko­niach.

W ra­mach pro­gra­mu spor­to­we­go w pią­tek 30 czerw­ca ro­ze­gra­na zo­sta­nie pró­ba ujeż­dże­nia, w so­bo­tę 1 lip­ca za­wod­ni­cy zmie­rzą się z naj­bar­dziej wi­do­wi­sko­wą pró­bą – cros­sem, a w nie­dzie­lę 2 lip­ca ry­wa­li­za­cję za­koń­czy pró­ba sko­ków przez prze­szko­dy.

Mistrzostwa Polski Seniorów WKKW po raz pierwszy w Baborówku

Rywalizacja pod­czas 10. Festiwalu Jeździeckiego Baborówko wy­ło­ni Mistrza Polski WKKW Seniorów 2017. Do star­tu o naj­waż­niej­szy ty­tuł spor­to­wy w kon­ku­ren­cji wszech­stron­ne­go kon­kur­su ko­nia wierz­cho­we­go sta­ną naj­lep­si pol­scy za­wod­ni­cy, wśród któ­rych znaj­dą się m.in.: Paweł Spisak, Paweł Warszawski, Mariusz Kleniuk oraz Michał Knap.

Mistrzostwa Polski Seniorów ro­ze­gra­ne zo­sta­ną w ra­mach kon­kur­su CIC3* o na­gro­dę Kuhn Maszyny Rolnicze, pod pa­tro­na­tem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zwycięzców po­zna­my pod­czas ce­re­mo­nii de­ko­ra­cji w nie­dzie­lę 2 lip­ca ok. godz. 15.00.

Gala Mistrzów WKKW

Festiwal Jeździecki Baborówko bę­dzie oka­zją do spo­tka­nia z naj­bar­dziej uty­tu­ło­wa­ny­mi pol­ski­mi za­wod­ni­ka­mi. W nie­dzie­lę 2 lip­ca, tuż przed de­ko­ra­cją Mistrzostw Polski Seniorów, od­bę­dzie się Gala Mistrzów WKKW, pod­czas któ­rej spo­tka­my Olimpijczyków oraz Mistrzów Polski do na­wet kil­ku­dzie­się­ciu lat wstecz.

Spotkanie wy­bit­nych pol­skich WKKW-​istów bę­dzie zna­ko­mi­tą oka­zją dla pu­blicz­no­ści do zdo­by­cia au­to­gra­fu, wy­mie­nie­nia do­świad­czeń czy od­by­cia roz­mów o jeź­dziec­twie.

Atrakcyjny program dodatkowy

Oprócz ry­wa­li­za­cji spor­to­wej na naj­wyż­szym świa­to­wym po­zio­mie, pu­blicz­ność w Baborówku bę­dzie mo­gła obej­rzeć licz­ne po­ka­zy spor­to­we i roz­ryw­ko­we w ra­mach pro­gra­mu do­dat­ko­we­go. W pro­gra­mie znaj­dzie się po­kaz wol­ty­żer­ki spor­to­wej SJ Baborówko emo­cjo­nu­ją­ca szta­fe­ta na czas, skła­da­ją­ca się pa­ry jeź­dziec­kiej i sa­mo­cho­du BMW, roz­gry­wa­na na prze­szko­dzie wod­nej (2 lip­ca), wy­stęp or­kie­stry Vivat! (2 lip­ca) czy pa­ra­da po­wo­zów kon­nych i po­jaz­dów hi­sto­rycz­nych (2 lip­ca).

Zapraszamy Państwa rów­nież do na­mio­tu WZHK, któ­ry bę­dzie ide­al­nym miej­scem spo­tkań dla wszyst­kich ho­dow­ców oraz mi­ło­śni­ków ko­ni. Podczas ca­łych za­wo­dów do punk­tu za­pra­sza­ją człon­ko­wie za­rzą­du WZHK.

Organizatorzy

Organizatorami Festiwalu Jeździeckiego Baborówko jest Stowarzyszenie Jeździeckie Baborówko oraz ro­dzi­na Święcickich, któ­ra w Baborówku oprócz du­że­go go­spo­dar­stwa rol­ne­go, pro­wa­dzi Ośrodek Jeździecki Pałac Baborówko. W ka­me­ral­nym Pałacu miesz­czą się kom­for­to­we apar­ta­men­ty, a w za­bu­do­wa­niach fol­warcz­nych znaj­du­ją się noc­le­gi agro­tu­ry­stycz­ne. Ponadto Pałac Baborówko ofe­ru­je na­ukę jaz­dy kon­nej, wol­ty­żer­kę, pen­sjo­nat dla ko­ni oraz or­ga­ni­za­cję róż­ne­go ro­dza­ju im­prez oko­licz­no­ścio­wych i in­te­gra­cyj­nych.

2 682 odsłon

Komentarze są wyłączone.