• Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  XII Pokaz Ogierów Hodowlanych
  Wierzchowa lub zaprzęgowa próba dzielności dla koników polskich 13 marca 2024r.
  Komisyjna ocena pokroju i zaprzęgowa próba użytkowości klaczy w typie sztumskim i sokólskim
  Szkolenie Zaprzęgowe z Panem Romanem Kusz
  UWAGA! Od 6 stycznia 2023 r. WYMAGANY numer EWIDENCJI PRODUCENTÓW i zgłoszenie SIEDZIBY STADA

KOMUNIKAT – Programy Ochrony

KOMUNIKAT!

Hodowcy Koni Uczestniczący w Programach ochrony zasobów genetycznych koni

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie informuje, że kwalifikacja klaczy i ogierów do Programów Ochrony na rok 2023 nowych stad w ramach Planu Strategicznego dla WPR – 2023 – 2027 prowadzona będzie wg następujących zasad:

 

 1. PROW 2014 – 2020 (hodowcy kontynuujący zobowiązanie)
 2. Plan Strategiczny dla WPR – 2023 – 2027 (hodowcy podejmujący nowe zobowiązanie – interwencję – od 15 marca 2023)

Wszyscy hodowcy kontynuujący PROW 2014-2020 jak i rozpoczynający realizację nowego Programu – Interwencji  dotyczącego zarówno klaczy jak i ogierów proszeni są o wnikliwe zapoznanie się z nowymi wersjami Programów Ochrony dostępnymi na stronie internetowej Instytutu Zootechniki: www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie

Hodowcy kończący 5-letni lub 2-letni okres realizacji programu ochrony lub/i zobowiązanie rolno – środowiskowo – klimatyczne PROW 2014-2020 i zainteresowani nowym programem 5-letnim w ramach Planu Strategicznego dla WPR 2023 -2027 zobowiązani są złożyć oświadczenie do  IZ-PIB do 31 stycznia 2023 roku (poniedziałek).  Klacze do wykazu głównego (Oświadczenie- wykaz klaczy do zakwalifikowania do programu ochrony zasobów genetycznych) oraz klacze do wykazu klaczy proponowanych prosimy przesłać pisemnie najpóźniej do 23 stycznia 2023r e-mail nr adres: mzhk_krakow@wp.pl z podaniem nazwy i daty krycia klaczy.

 1. Wykazy główne klaczy do programu wystawiane będą bezpośrednio z Bazy na dotychczasowych drukach w biurze MZHK i dopiero potem podpisywane przez hodowcę. Wraz z wykazem drukowanym w MZHK (dotyczy ras: m., wlkp., śl., hc., kn.) hodowca składa wniosek do kolejnej płatności. We wniosku musi być wyraźnie zaznaczona data rozpoczęcia realizacji pakietu zwierzęcego i PROW 2014-2020. Wnioski pisemne należy składać do MZHK
  w Krakowie najpóźniej do 15 lutego 2023r.
 2. Wykaz klaczy proponowanych wypełnia ten hodowca, który ma klacze dorosłe
  w rezerwie lub młode, które spełniają warunki wpisu do księgi w trakcie 2023 roku.

 

 1. Klacze zakwalifikowane do programu w danym stadzie przez IZ w 2022r. są tymi samymi klaczami zgłoszonymi do programu Rolno – Środowiskowo – Klimatycznego w ARiMR. Zwierzęta, które były zakwalifikowane do programu ochrony muszą być utrzymywane w stadach do 14 marca kolejnego roku.  Jakiekolwiek zastąpienie klaczy możliwe jest tylko po złożeniu wykazu zastąpienia, który musi poprzedzać wykaz podstawowy klaczy zgłaszanych do programu w roku 2023

Zastąpienie musi nastąpić w terminie do 40 dni od zaistniałego zdarzenia, później hodowca ma 30 dni od dnia akceptacji przez IZ na dostarczenie wykazu zamiany do ARiMR. W trakcie realizacji rocznego zadania zastąpienie jest możliwe tylko na klacz zgłoszoną wcześniej na wykazie klaczy proponowanych. Wyjątkiem jest miesiąc luty, gdzie możliwe jest zastąpienie na klacz, która nie była wcześniej proponowana ale która spełnia warunki Programu Ochrony danej rasy dotyczy to również zastąpienia
w przypadku siły wyższej (tj.  padnięcia, wypadku czy  eutanazji).

 1. Wykazy zastąpienia należy robić wcześniej przed wykazem głównym
  i przesyłać do IZ oddzielnie aby poprzedzały wykazy ostateczne klaczy zgłaszanych do programu na 2023 rok
  .

Warunki przystąpienia programu:

 1. Minimalna liczba klaczy 2 szt., max liczba klaczy – 80 szt.
 2. Minimalna liczba ogierów 1 szt. (osobne zobowiązanie).
 3. Zgłoszenie klaczy spełniających warunki uczestnictwa w programie na wykazie klaczy zakwalifikowanych do Programu Ochrony Zasobów Genetycznych (Oświadczenie WK-1/1004) – wydruk z bazy PZHK oraz wykaz klaczy proponowanych (rezerwowych) jeżeli hodowca takie posiada.
 4. Zgłoszenie ogierów spełniających warunki uczestnictwa w Programie na wykazie ogierów zakwalifikowanych (oświadczenie WG – 1/1004) – wydruk z bazy PZHK oraz wykaz ogierów proponowanych (rezerwowych) jeżeli takie posiada.
 5. Wniosek dotyczący koni zgłaszanych do Programu (dotyczy ras:  wlkp., śl., hc., kn.)
 6. Kserokopię paszportu klaczy /ogiera- strony dotyczące opisu słownego i graficznego (dotyczy ras: m., wlkp., śl., hc., kn.).
 7. W przypadku zgłaszanych ogierów do dotacji dodatkowo kopię decyzji lekarza PIW o zarejestrowaniu punktu kopulacyjnego oraz corocznie kopię orzeczenia lekarsko-weterynaryjnego o przydatności ogiera do rozrodu.
 8. Kopię decyzji o nadaniu nr. Ewidencyjnego producenta nadaną przez ARiMR
 9. Oświadczenie dotyczące warunków dobrostanu (zał. Nr. 1) podpisaną przez hodowcę i Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 10. Tylko całkiem nowy hodowca, który zamierza kupić klacze od innego hodowcy kończącego uczestnictwo w programie(m w rasie: m, śl. kn i hc) i wprowadzić je w swoim stadzie na dzień 2023 powinien w terminie do końca stycznia 2023 złożyć do IZ Deklarację  dotyczącą klaczy kończących realizację Programu u innego hodowcy.
 11. Roczny okres realizacji Programu trwa  od 15 marca do 14 marca roku następnego

Między 15 marca a 15 maja 2023 Instytut Zootechniki nie będzie rozpatrywał zastąpień klaczy z wyjątkiem siły wyższej np. padnięcia klaczy, zastąpienia lub wycofania.

Klacze programowe i ogiery zgłoszone przez PZHK do krycia klaczy programowych muszą mieć przeprowadzoną obowiązkową weryfikację pomiarów zoometrycznych oraz bonitacji po ukończeniu 5 roku życia, ale nie później niż do końca roku kalendarzowego w którym kończą 7 lat.

 1. Wycofanie klaczy z programu z powodu działania siły wyższej (np. padnięcie , wypadek) musi nastąpić w terminie 10 dni roboczych, – powiadomienie ARiMR oraz na podstawie wykazu wycofania złożonego do IŻ po podpisaniu przez OZHK wraz z kopią dokumentów poświadczających takie zdarzenie.

PODSUMOWANIE

 • Do 23 stycznia 2023 r. zgłaszają się wszyscy Ci hodowcy, którzy kończą program i zamierzają rozpocząć nową interwencję PS dla WPR 2023 -2027 celem wypełnienia Oświadczenia – wykaz klaczy do zakwalifikowania do programu ochrony zasobów genetycznych w celu przygotowania wykazu klaczy.
 • Do 15 lutego 2023 r. zgłaszają się wszyscy Ci hodowcy, którzy kontynuują Program Ochrony PROW 2014 -2020 celem złożenia wniosku i wykazu klaczy programowych (wydruk z bazy PZHK) poprzedzając te dokumenty ewentualnym wykazem zastąpienia..

Apelujemy do wszystkich uczestników programów i nowych hodowców zainteresowanych ich realizacją wnioskujących o rozpoczęcie nowego programu o wnikliwe zapoznanie się  z procedurami i nowymi wersjami Programów Ochrony.

 

WARTO  ZAPAMIĘTAĆ!!!

 

Do 30 sierpień

Zgłaszanie klaczy sztumskich i sokólskich do MZHK w celu ich poddania Komisyjnej ocenie typu i Użytkowości

1 listopada – 31 grudnia

 

UWAGA !!!!  zmiana terminów na 2023r do 31 stycznia – klacze do 28 lutego – ogiery

 

termin składania Wniosków i Wykazów do Instytutu dla hodowców przystępujących po raz pierwszy do Programu ochrony lub do działania PS WPR 2023-2027

1 stycznia – 28 lutego

każdego kolejnego roku

 

 

termin składania Wniosków i Wykazów do Instytutu dla hodowców już uczestniczących w Programie ochrony (kolejny rok)

1 stycznia – 31 stycznia

termin powiadomienia Instytutu o zamiarze rozpoczynania kolejnego zobowiązania PS WPR 2023-2027 (druk Oświadczenia).

15- 27 marca

Po uzgodnieniu z koordynatorem składanie wykazów klaczy zakupionych od hodowców którzy kończą uczestnictwo w programie ochrony z dniem 14 marca

15 marca

dzień, na który określany jest faktyczny stan zwierząt w danym roku uczestnictwa w Programie ochrony i w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym i PS WPR

15 maja

ostateczny termin zatwierdzenia Wykazów  i rozpatrywania odwołań

40 dni

na zgłoszenie do Instytutu faktu zastąpienia zwierząt  oraz 30 kolejnych dni na zgłoszenie o dokonaniu tego zastąpienia do ARiMR (dzień zdarzenia i dzień kwalifikacji liczony jest jako pierwszy dzień

15 marca–14 marca roku następnego

Okres realizacji Programu (utrzymania zakwalifikowanych klaczy / ogierów w stadzie

10 dni

od kiedy takie zgłoszenie jest możliwe, na zgłoszenie do ARiMR i Instytutu zdarzenia spowodowanego siłą wyższą, nadzwyczajnymi okolicznościami lub wystąpieniem okoliczności naturalnych

tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Koordynatorem

możliwość przekazania lub przejęcia stada zwierząt

 

 

 

 

 

Niezbędne dokumenty:

Wniosek posiadacza klaczy/ ogiera do IZ PIB Balice (rasy: małopolska, wielkopolska, śląska, huculska, konik polski)

PROW 2014-2020:

 • Wykaz klaczy zakwalifikowanych do uczestnictwa w Programie ochrony (Oświadczenie OK-1/394)
 • Wykaz zastąpienia klaczy (Oświadczenie ZK-1/394)

PS WPR 2023-2027:

 • Wykaz klaczy zakwalifikowanych do uczestnictwa w Programie ochrony (Oświadczenie WK-1/1004)
 • Wykaz zastąpienia klaczy (Oświadczenie ZWK-1/1004)
 • Wykaz ogierów zakwalifikowanych do uczestnictwa w Programie ochrony (Oświadczenie WG-1/1004)
 • Wykaz zastąpienia ogierów (Oświadczenie ZWG-1/1004)

PROW 2014-2020 i PS WPR 2023-2027

 • Wykaz klaczy proponowanych/rezerwowych do uczestnictwa w Programie
 • Wykaz ogierów proponowanych/rezerwowych do uczestnictwa w Programie
 • Wykaz klaczy wycofanych z uczestnictwa w Programie w związku z działaniem siły wyższej
 • Wykaz ogierów wycofanych z uczestnictwa w Programie w związku z działaniem siły wyższej
 • Wykaz klaczy wycofanych z uczestnictwa w Programie bez udziału siły wyższej
 • Wykaz ogierów wycofanych z uczestnictwa w Programie bez udziału siły wyższej
 • Wykaz źrebiąt (dane udostępnia OZHK/PZHK)
 • Oświadczenie o zamiarze rozpoczynania kolejnego zobowiązania PS WPR 2023-2027
 • Deklaracja tylko dla całkiem nowych hodowców/posiadaczy
 • Załącznik 1 do programu ochrony: Oświadczenie hodowcy/posiadacza uczestniczącego w Programie ochrony o warunkach dobrostanu
 • Umowa – udostępnia Instytut po zakwalifikowaniu Wykazów
 • Kopia decyzji lekarza powiatowego o zarejestrowaniu w miejscu siedziby stada punktu kopulacyjnego oraz corocznie kopia orzeczenia lekarsko-weterynaryjnego dla ogiera.

Zgodnie z uchwałą Zarządu MZHK w Krakowie pobierana będzie opłata przy składaniu dokumentów od wszystkich klaczy programowych w wysokości 50 zł./za klacz.

Proszę o wnikliwe zapoznanie się z treścią tego komunikatu a także z informacjami na stronie Instytutu Zootechniki  http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/konie.

 

W razie pytań czy wątpliwości po wnikliwym przeczytaniu komunikatu proszę o kontaktowanie się z biurem MZHK w Krakowie 12/657-02-25.


Prosimy o przesyłanie informacji z podaniem: imię i nazwiska, adres zamieszkania, aktualny numer telefonu, adres siedziby stada (miejsce postoju koni) z podaniem nr siedziby stada, nazwy klaczy, nr paszportu klaczy, data krycia klaczy z podaniem nazwy i nr licencji ogiera, proszę wysłać e-mailowe
mzhk_krakow@wp.pl w celu przygotowania wykazu klaczy.

W załączeniu druk oświadczenia dotyczącego warunków dobrostanu – dotyczy hodowców rozpoczynających interwencję PS dla WPR 2023 – 2027.

Oświadczenie hodowcy/posiadacza uczestniczącego w Programie ochrony o warunkach dobrostanu

Dodaj do zakładek Link. 1 329 odsłon