• Terminarz przeglądów wiosennych 2022
    Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przedstawia terminarz przeglądów wiosennych 2022.
    Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej- Klikowa, 2 lipca 2022
    Katalog ogierów 2022 już w sprzedaży!
    Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
    Szanowni Państwo, Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imieniu Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, która jest Organizacją Pożytku Publicznego serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom oraz zwraca się z uprzejmą prośbą o dalsze wsparcie działań w postaci przekazania 1 % podatku na rzecz Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”. KRS: 0000507357 PKO BP: 38 1020 4984 0000 4902 0100 6568 Serdecznie dziękujemy za każdą złotówkę wsparcia.

Bartłomiej Kwiatek nie do pokonania w Lando!

Miniony week­end był nie la­da wy­zwa­niem dla za­wod­ni­ka ze Stada Ogierów Książ. Nie tyl­ko pod wzglę­dem spor­to­wym ale rów­nież lo­gi­stycz­nym. Bartłomiej Kwiatek za­brał do Ośrodka Jeździeckiego Lando na ślą­sku – na Zawody Międzynarodowe CAI3* oraz Zawody Krajowe – łącz­nie aż 10 ko­ni star­tu­ją­cych w 4 klasach.

Najwyższy le­vel – za­pre­zen­to­wał z ogie­rem Sonet – bez­kon­ku­ren­cyj­nie zwy­cię­ża­jąc w Zawodach Międzynarodowych li­czo­nych do Rankingu Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej FEI.
Drugim sin­glem za­pre­zen­to­wa­nym przez za­wod­ni­ka by­ła ze­szło­rocz­na Vice Mistrzyni Świata Młodych Koni – klacz Rebelia, któ­ra w kla­sie N zdo­by­ła brą­zo­we miej­sce na podium.

Największym wy­zwa­niem był start dwie­ma czwór­ka­mi. Młodych ko­ni: FromborkRenesansPassat i Aromat, któ­re de­biu­to­wa­ły na za­wo­dach w ta­ki ze­sta­wie­niu – jak i star­szą czwór­ką ko­ni: DrabRodosImbredBazyli. Obie czwór­ki spi­sa­ły się świet­nie na tak du­żej are­nie, mię­dzy­na­ro­do­wej, peł­nej ko­lo­rów, ba­ne­rów i licz­nej pu­blicz­no­ści. Starsza czwór­ka na proś­bę za­wod­ni­ka mo­gła zmie­rzyć się z par­ku­rem po­sta­wio­nym przez mię­dzy­na­ro­do­we­go go­spo­da­rza to­ru – Gabora Finthę na po­zio­mie CAI3*. Był to test przed zbli­ża­ją­cy­mi się Mistrzostwami Polski w Czwórkach, któ­re już w po­ło­wie wrze­śnia w SO Bogusławice, wraz z Mistrzostwami Polski Singli. Bartłomiej Kwiatek za­pre­zen­tu­je tam oba za­przę­gi – jed­no i czte­ro­kon­ny, w bar­wach SO Książ i OHZ Kamieniec Ząbkowicki.

W Ptakowicach – Ośrodku Jeździeckim Lando, Bartłomiej Kwiatek był za­wod­ni­kiem z naj­więk­szą ilo­ścią ko­ni, po raz ko­lej­ny udo­wad­nia­jąc, że aby speł­niać ma­rze­nia i ry­wa­li­zo­wać na naj­wyż­szym po­zio­mie – po­przecz­kę na­le­ży sta­wiać so­bie wysoko.

Wyniki z zawodów

tekst: Justyna Kwiatek
fot. driving.pl

źródło: www.pzhk.pl

Dodaj do zakładek Link. 585 odsłon