• Międzynarodowy Czempionat HIF
  III Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia
  Święto Konia Małopolskiego - propozycje
  XI Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – 13-14 Lipiec 2023 r.
  Kwalifikacja i PPO zaprzęgowa ogierów rasy śląskiej – regulamin
  Oferta odzieży z haftem MZHK w Krakowie
  Terminarz przeglądów wiosennych 2024

Kwalifikacje młodych ogierów huculskich 2017

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie informuje za­in­te­re­so­wa­nych ho­dow­ców oraz wła­ści­cie­li ko­ni ra­sy hu­cul­skiej, iż zgod­nie z usta­le­nia­mi Komisji Księgi Stadnej, te­go­rocz­na kwa­li­fi­ka­cja mło­dych ogie­rów ra­sy hu­cul­skiej do wpi­su do księ­gi stad­nej od­bę­dzie się w dniu 17 paź­dzier­ni­ka 2017 r. (wto­rek) w Tarnowie (ośro­dek Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, ul. Klikowska 304). Ocena ogie­rów pla­no­wa­na jest na godz. 11:00.

Do kwa­li­fi­ka­cji moż­na przed­sta­wić ogie­ry uro­dzo­ne do dnia 31 grud­nia 2014 r. Ogiery na­le­ży zgła­szać do biu­ra Polskiego Związku Hodowców Koni za po­śred­nic­twem wła­ści­wych OZHK/​WZHK do dnia 22 wrze­śnia 2017 r., po­da­jąc:

 • na­zwę i nu­mer iden­ty­fi­ka­cyj­ny ogie­ra;
 • ak­tu­al­ny te­le­fon kon­tak­to­wy do wła­ści­cie­la ogie­ra;
 • wstęp­ną bo­ni­ta­cję ogie­ra;
 • 3 pod­sta­wo­we wy­mia­ry ogie­ra.

W go­dzi­nach 9.00-10.30 prze­wi­dzia­na jest obo­wiąz­ko­wa iden­ty­fi­ka­cja oraz mie­rze­nie zgło­szo­nych wcze­śniej do PZHK ko­ni. Bezpośrednio po oce­nie, ogie­ry za­kwa­li­fi­ko­wa­ne mo­gą za­li­czać wstęp­ną pró­bę po­lo­wą.

Pełna treść artykułu dostępna na stronie PZHK: Kwalifikacje młodych ogierów huculskich 2017

Dodaj do zakładek Link. 1 431 odsłon