• Terminarz przeglądów wiosennych 2022
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przedstawia terminarz przeglądów wiosennych 2022.
  Szlakiem Konia Huculskiego
  Majówka w Regietowie
  Katalog ogierów 2022 już w sprzedaży!
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Szanowni Państwo, Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imieniu Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, która jest Organizacją Pożytku Publicznego serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom oraz zwraca się z uprzejmą prośbą o dalsze wsparcie działań w postaci przekazania 1 % podatku na rzecz Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”. KRS: 0000507357 PKO BP: 38 1020 4984 0000 4902 0100 6568 Serdecznie dziękujemy za każdą złotówkę wsparcia.

Czempionat oraz pokazy konne Kętrzyn 2017

W mi­nio­ny week­end w Stadzie Ogierów w Kętrzynie od­był się już po raz XVI Ogólnopolski Czempionat ko­ni ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty oraz IV spe­cja­li­stycz­na wy­sta­wa ko­ni ra­sy ar­den pol­ski. Koni zgło­szo­nych by­ło po­nad 60 w kla­sach: rocz­ne kla­cze, rocz­ne ogie­ry, dwu­let­nie kla­cze i dwu­let­nie ogie­ry, tak więc ca­ła so­bo­ta od ra­na do wie­czo­ra po­świę­co­na by­ła na oce­nę. Drugiego dnia moż­na by­ło oglą­dać prze­pięk­ne po­ka­zy kon­ne, m.in. ka­dryl su­lek, ka­dryl w sio­dle, wy­ści­gi ogie­rów zim­no­krwi­stych, po­ka­zy za­przę­gów, po­ręcz i in­ne. W tym ro­ku do­dat­ko­wo do Kętrzyna zje­cha­ła ze swo­imi koń­mi Grupa Pauliny Osowskiej pre­zen­tu­jąc pocz­tę wę­gier­ską, a tak­że jaz­dę na ko­niu bez ogło­wia i in­ne cie­ka­we ele­men­ty tre­su­ry.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym artykułem oraz materiałami multimedialnymi na stronie PZKH pod adresem: http://pzhk.pl/blog/2017/07/24/czempionat-oraz-pokazy-konne-ketrzyn-2017/

Dodaj do zakładek Link. 608 odsłon