• Święto Konia Małopolskiego - propozycje
  XI Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – 13-14 Lipiec 2023 r.
  Kwalifikacja i PPO zaprzęgowa ogierów rasy śląskiej – regulamin
  XI Małopolskie Mistrzostwa w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi - propozycje
  Zasadnicza próba dzielności koni rasy huculskiej oraz komisyjna ocena klaczy huculskich do wpisu do ksiąg hodowlanych 24.07.2024
  XV Galicyjski Konkurs Powożenia Zaprzęgami Konnymi w Ujanowicach - propozycje
  Terminarz przeglądów wiosennych 2024
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni

Paweł Spisak został Mistrzem Polski Seniorów WKKW 2017

Zakończył się 10. Festiwal Jeździecki Baborówko, któ­ry wy­ło­nił te­go­rocz­ne­go Mistrza Polski Seniorów WKKW. W ra­mach za­wo­dów ro­ze­gra­no tak­że czte­ry kla­sy za­wo­dów mię­dzy­na­ro­do­wych – CIC3*, CIC2*, CIC1* i CCI3* oraz dwie kla­sy za­wo­dów kra­jo­wych – CNC L i CNC P.

Mistrzem Polski Seniorów WKKW w 2017 ro­ku po raz szó­sty w swo­jej ka­rie­rze zo­stał Paweł Spisak (POL). Mistrzostwa Polski roz­gry­wa­ne by­ły w ra­mach kon­kur­su CIC3* o na­gro­dę Kuhn – Maszyny Rolnicze, pod pa­tro­na­tem Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Paweł Spisak ry­wa­li­zo­wał na swo­im pod­sta­wo­wym ko­niu – Banderasie. Piątkowa pró­ba ujeż­dże­nia nie by­ła dla za­wod­ni­ka zbyt uda­na, ale so­bot­ni cross po­ka­zał, że Paweł Spisak i Banderas sta­no­wią do­sko­na­łą pa­rę. Para z miej­sca dwu­dzie­ste­go pią­te­go po piąt­ko­wym ujeż­dże­niu, w so­bo­tę po cros­sie wy­su­nę­ła się na ósmą po­zy­cję w kla­sy­fi­ka­cji ogól­nej i na pierw­szą wśród re­pre­zen­tan­tów Polski. Swoją for­mę Paweł Spisak i Banderas po­twier­dzi­li w dzi­siej­szej pró­bie sko­ków przez prze­szko­dy, po­ko­nu­jąc par­kur ja­ko je­dy­ni wśród re­pre­zen­tan­tów Polski bez żad­ne­go błę­du. W kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej kon­kur­su CIC3* Paweł Spisak i Banderas upla­so­wa­li się na pią­tej po­zy­cji.

http://pzhk.pl/blog/2017/07/03/pawel-spisak-zostal-mistrzem-polski-seniorow-wkkw-2017/

Dodaj do zakładek Link. 940 odsłon