• Święto Konia Małopolskiego - propozycje
  XI Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – 13-14 Lipiec 2023 r.
  Kwalifikacja i PPO zaprzęgowa ogierów rasy śląskiej – regulamin
  XI Małopolskie Mistrzostwa w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi - propozycje
  Zasadnicza próba dzielności koni rasy huculskiej oraz komisyjna ocena klaczy huculskich do wpisu do ksiąg hodowlanych 24.07.2024
  XV Galicyjski Konkurs Powożenia Zaprzęgami Konnymi w Ujanowicach - propozycje
  Terminarz przeglądów wiosennych 2024
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni

Kwalifikacja ogierów w Białce

W dnia­ch 30-​31 ma­ja na te­re­nie Stada Ogierów w Białce od­bę­dzie się dru­ga kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów ras szla­chet­ny­ch do po­lo­we­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go oraz wstęp­na kwa­li­fi­ka­cja do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu za­przę­go­we­go. Przypominamy, że oce­nie pod­da­ne zo­sta­ną wy­łącz­nie ogie­ry, któ­ry­ch zgło­sze­nie zo­sta­ło opła­co­ne w ter­mi­nie. W przy­pad­ku nie­do­wie­zie­nia ogie­ra na kwa­li­fi­ka­cję opła­ta nie bę­dzie zwra­ca­na.

W opła­ta­ch zgło­sze­nio­wy­ch zo­stał uwzględ­nio­ny koszt pierw­szej ściół­ki. Większą ilo­ść sło­my oraz sia­no bę­dzie moż­na za­ku­pić na miej­scu.

Stajnie w SO Białka bę­dą otwar­te od go­dz. 18:00 w po­nie­dzia­łek 29 ma­ja.

Kwalifikacja roz­pocz­nie się we wto­rek 30 ma­ja o go­dz. 12:00

Po przy­jeź­dzie pro­si­my o wsta­wie­nie ko­ni do ozna­czo­ny­ch bok­sów, a na­stęp­nie zgło­sze­nie się do biu­ra PZHK w ce­lu do­peł­nie­nia for­mal­no­ści:

– od­biór ka­ta­lo­gu i nu­me­ru star­to­we­go ogie­ra

– pod­pi­sa­nie zle­ce­nia na wy­ko­na­nie ba­da­nia krta­ni i RTG bez­po­śred­nio po kwa­li­fi­ka­cji wraz ze zgo­dą na se­da­cję ogie­ra

– wpła­ta za­licz­ki za w/​w ba­da­nia (w przy­pad­ku ogie­rów nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­ny­ch za­licz­ka bę­dzie zwra­ca­na)

UWAGA !! Prosimy o przy­go­to­wa­nie od­po­wied­niej kwo­ty (MŚP – 460 zł, DP – 970 zł) biu­ro bę­dzie przyj­mo­wać wpła­ty wy­łącz­nie w go­tów­ce !

– prze­ka­za­nie pły­ty CD ze zdję­cia­mi RTG koń­czyn *

* w przy­pad­ku gdy wła­ści­ciel po­sia­da już zdję­cia RTG koń­czyn ko­nia wy­ko­na­ne po 22.05.2016r., mo­że prze­ka­zać je w dniu kwa­li­fi­ka­cji lub prze­słać do biu­ra PZHK naj­póź­niej do 15 czerw­ca b.r.

Szczegóły do­ty­czą­ce przeprowadzania badań RTG oraz skala oceny zdjęć w kierunku osteochondrozy (OCD).

Harmonogram kwa­li­fi­ka­cji:

Wtorek 30.05.
Start – go­dz. 12:00

 1. Identyfikacja, po­mia­ry, ba­da­nia we­te­ry­na­ryj­ne

– ko­lej­no­ść ogie­rów do­wol­na. UWAGA! ko­niecz­ne oka­za­nie pasz­por­tu ko­nia!

 1. Ocena na twar­dej na­wierzch­ni

– wg ko­lej­no­ści ka­ta­lo­go­wej (gru­pa D, A, B, C)

Przerwa obia­do­wa – godz.16:00

 1. Ocena ru­chu i sko­ków lu­zem w ko­ry­ta­rzu (I)

– wg ko­lej­no­ści ka­ta­lo­go­wej (gru­pa D, A, B, C)

Środa 31.05.
Start – go­dz. 8:00

 1. Ocena ru­chu i sko­ków lu­zem w ko­ry­ta­rzu (II)

– wg ko­lej­no­ści ka­ta­lo­go­wej (gru­pa D, A, B, C)

Przerwa obia­do­wa – godz.13:00

 1. Ocena eks­te­rie­ru i ru­chu w rę­ku (bo­ni­ta­cja)

– wg ko­lej­no­ści ka­ta­lo­go­wej (gru­pa D, A, B, C)

 1. Badania ogie­rów za­kwa­li­fi­ko­wa­ny­ch (RTG, krtań)

– wg ko­lej­no­ści ka­ta­lo­go­wej (bez­po­śred­nio po ogło­sze­niu wy­ni­ku kwa­li­fi­ka­cji)

Szczegóły do­ty­czą­ce prze­bie­gu kwa­li­fi­ka­cji:

http://pzhk.pl/wp-content/uploads/Trening-ogier%C3%B3w-ras-szlachetnych-w-2017.pdf

Adres SO Białka:

 

Białka 6, 22-​300 Krasnystaw
http://www.skbialka.pl/kontakt.htm

http://pzhk.pl/blog/2017/05/22/kwalifikacja-ogierow-bialce/

Dodaj do zakładek Link. 1 625 odsłon