• Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Wiosenna kwalifikacja ogierów rasy huculskiej - 18.04.2024r.
  Zasadnicza Próba Dzielnosci koni Rasy Huculskiej - propozycje
  Szkolenie Zaprzęgowe z Panem Romanem Kusz
  UWAGA! Od 6 stycznia 2023 r. WYMAGANY numer EWIDENCJI PRODUCENTÓW i zgłoszenie SIEDZIBY STADA
  Szkolenie - konwojent zwierząt
  Komisyjna kwalifikacja klaczy do wpisu do ksiąg hodowlanych koni rasy huculskiej
  Szkolenie z Przygotowania do imprez hodowlanych i prezentacji koni 23.04.2024
  Szkolenie - "Pielęgnacja kopyt" z Arturem Wójcikiem

Selekcja koni aukcyjnych podczas kwalifikacji ogierów w Lesznie

Polski Związek Hodowców Koni za­pra­sza wszyst­ki­ch za­in­te­re­so­wa­ny­ch do JKS Przybyszewo w Lesznie na pierw­szą kwa­li­fi­ka­cję ogie­rów ras szla­chet­ny­ch do po­lo­we­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go oraz wstęp­ną kwa­li­fi­ka­cję do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu za­przę­go­we­go, któ­ra od­bę­dzie się 23-​24 ma­ja 2017 r.

Wśród ko­ni zgło­szo­ny­ch do kwa­li­fi­ka­cji od­bę­dzie się rów­nież wstęp­na se­lek­cja do au­kcji TERAZ POLSKIE KONIE, za­pla­no­wa­nej na prze­łom li­sto­pa­da i grud­nia 2017 r pod­czas Cavaliady w Poznaniu.

HARMONOGRAM KWALIFIKACJI

Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch in­for­mu­je­my, że se­lek­cje pod ką­tem au­kcji TERAZ POLSKIE KONIE bę­dą się od­by­wać rów­nież pod­czas na­stę­pu­ją­cy­ch wy­da­rzeń:
19.05. – Warmińsko-​Mazurski Czempionat w sko­ka­ch lu­zem ko­ni ras szla­chet­ny­ch – Galiny
23-31.05. – Kwalifikacja ogie­rów ras szla­chet­ny­ch do 100-​dniowego tre­nin­gu wierz­cho­we­go
2.06. – Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­ny­ch – Łąck
10-11.06 – Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich – Białka
17-18.06. – Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej – Klikowa
8-9.07. – Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich – Opatowiec
11-13.08. – MPMK w sko­ka­ch przez prze­szko­dy – Czempionat sp/​porównawczy w sko­ka­ch lu­zem – Drzonków
2-3.09. – Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej – Młodzikowo
14-17.09. – MPMK w WKKW – Strzegom
17-18.10. – Polowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów – Leszno /​ Łąck

Dodaj do zakładek Link. 572 odsłon