• Klikowska Parada Konna – Nagroda dodatkowa dla Czempionów Klaczy Rocznych i Dwuletnich – rasy Polski Koń Zimnokrwisty!
  Klikowska Parada Konna – Nagroda dodatkowa dla Czempionów Klaczy Dwuletnich i Trzyletnich – rasy Śląskiej!
  Klikowska Parada Konna
  VI Mistrzostwa Polski Koni Rasy Huculskiej - propozycje
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej - Gładyszów 11.10.2023
  Ustawa o identyfikacji – FAQ i informacje
  UWAGA! Od 6 stycznia 2023 r. WYMAGANY numer EWIDENCJI PRODUCENTÓW i zgłoszenie SIEDZIBY STADA
  Polowa próba wierzchowa lub zaprzęgowa Koni Rasy Konik Polski
  Kwalifikacje klaczy sztumskich i sokólskich do programu ochrony zasobów genetycznych
  Wystawa – Aukcja Ogierów Zimnokrwistych – 6 października 2023
  Koszulki Polo - Oferta

HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO – to olbrzymie możliwości znalezienia pracy

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie za­pra­sza na stu­dia sta­cjo­nar­ne I i II stop­nia.

 

Studia u nas to:

 

– spo­koj­ne i pięk­ne mia­sto

 

– przy­ja­zna i no­wo­cze­sna uczel­nia

 

– do­świad­czo­na ka­dra dy­dak­tycz­na (z upraw­nie­nia­mi tre­ner­ski­mi, in­struk­tor­ski­mi, bu­dow­ni­czy­ch to­ru, sę­dziów mię­dzy­na­ro­do­wy­ch, hi­po­te­ra­peu­tów, spe­cja­li­ści z za­kre­su me­tod na­tu­ral­ny­ch, wy­ści­gów kon­ny­ch, hi­pia­trzy, be­ha­wio­ry­ści),

 

– w peł­ni wy­po­sa­żo­na kon­na ba­za dy­dak­tycz­na (12 ko­ni go­rą­co­kr­wi­sty­ch i sta­do ku­ców fe­liń­ski­ch)

 

– szko­le­nie w za­kre­sie jeź­dziec­twa pod­sta­wo­we­go lub za­awan­so­wa­ne­go

 

– za­ję­cia w stad­ni­na­ch ko­ni, wy­jaz­dy na za­wo­dy, wy­ści­gi i in­ne im­pre­zy kon­ne

 

– do­dat­ko­we upraw­nie­nia w za­kre­sie: m.in. iden­ty­fi­ka­cji ko­ni, hi­po­te­ra­pii, sę­dzio­wa­nia za­wo­dów kon­ny­ch, in­struk­to­ra jeź­dziec­twa lub przo­dow­ni­ka tu­ry­sty­ki jeź­dziec­kiej

 

– ko­ła na­uko­we i in­ne moż­li­wo­ści po­głę­bia­nia wie­dzy

 

Oferujemy rów­nież li­cen­cjac­kie stu­dia płat­ne w ję­zy­ku an­giel­skim na kie­run­ku Equine Management and Care

 

Szczegółowe in­for­ma­cje:

 

http://www.up.lublin.pl/kandydaci/

 

http://www.konie.up.lublin.pl/

 

izabela.wilk@up.lublin.pl

Dodaj do zakładek Link. 900 odsłon