• Święto Konia Małopolskiego - propozycje
  XI Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – 13-14 Lipiec 2023 r.
  Kwalifikacja i PPO zaprzęgowa ogierów rasy śląskiej – regulamin
  XI Małopolskie Mistrzostwa w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi - propozycje
  Zasadnicza próba dzielności koni rasy huculskiej oraz komisyjna ocena klaczy huculskich do wpisu do ksiąg hodowlanych 24.07.2024
  XV Galicyjski Konkurs Powożenia Zaprzęgami Konnymi w Ujanowicach - propozycje
  Terminarz przeglądów wiosennych 2024
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni

Do nabycia polska wersja książki „Koń KWPN. Selekcja do wyczynu”

Do nabycia polska wersja książki „Koń KWPN. Selekcja do wyczynu”

23 sierpnia 2016 · Kategoria: Wydawnictwo, · Rasa: 

Polski Związek Hodowców Koni wy­ku­pił li­cen­cję od związ­ku KWPN na wy­da­nie zna­nej w Europie książ­ki: „The KWPN hor­se. Selection for per­for­man­ce” i wła­śnie zo­sta­ła wy­da­na pol­ska jej wer­sja pod ty­tu­łem: „Koń KWPN. Selekcja do wy­czy­nu”.

Książka  sta­no­wi kom­pen­dium wie­dzy na te­mat oce­ny eks­te­rie­ru ko­ni spor­to­wy­ch w po­łą­cze­niu z ich użyt­ko­wo­ścią. Szczegółowo opi­sa­ne są w niej kry­te­ria bu­do­wy, oce­ny cho­dów oraz sko­ków lu­zem.  W pu­bli­ka­cji tej dro­bia­zgo­wo zo­sta­ły przed­sta­wio­ne ko­nie wierz­cho­we KWPN (ze skró­tem RP) oraz ko­nie Tuigpaarden (TP), któ­re sta­no­wią od­dziel­ny dział w księ­dze. Bardzo waż­nym ele­men­tem książ­ki są  szcze­gó­ło­we ry­sun­ki po­ma­ga­ją­ce zro­zu­mieć i zwi­zu­ali­zo­wać da­ny roz­dział, jed­nak to czym wy­róż­nia się ta książ­ka są fil­my po­ka­zu­ją­ce i oma­wia­ją­ce każ­dy z cho­dów oraz ele­men­tów oce­ny sko­ków lu­zem (do­stęp­ne po­przez ko­dy QR).

Książka bę­dzie dys­try­bu­owa­na TYLKO przez PZHK i OZHK/​WZHK. Cena 75 zł. Dla człon­ków OZHK/​WZHK i Związków Rasowych z ure­gu­lo­wa­ną, bie­żą­cą skład­ką człon­kow­ską ce­na 55 zł. W przy­pad­ku wy­sył­ki pocz­tą na­le­ży do­li­czyć kosz­ty w wy­so­ko­ści 5 zł/​egz.

Jeżeli chce­sz na­być tę książ­kę w PZHK, pro­si­my o pi­sem­ne zgło­sze­nie na email: kusmierczak@pzhk.pl i prze­la­nie opła­ty za książ­kę i wy­sył­kę na kon­to PZHK, z do­pi­skiem „Książka KWPN”.

 

Dodaj do zakładek Link. 759 odsłon