• Terminarz przeglądów wiosennych 2023
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Katalog Ogierów MZHK już w sprzedaży!
  Ustawa o identyfikacji – FAQ i informacje
  UWAGA! Od 6 stycznia 2023 r. WYMAGANY numer EWIDENCJI PRODUCENTÓW i zgłoszenie SIEDZIBY STADA
  II Kwalifikacje do VI Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej – propozycje
  Szlakiem Konia Huculskiego - propozycje
  Święto Konia Małopolskiego

Już od najbliższego numeru Hodowcy i Jeźdźca nowy dział ogłoszeń drobnych!

Wychodząc na­prze­ciw ocze­ki­wa­niom czy­tel­ni­ków na­sze­go kwar­tal­ni­ka, od naj­bliż­sze­go, wio­sen­ne­go nu­me­ru udo­stęp­nia­my na ła­ma­ch Hodowcy i Jeźdźca miej­sce na ogło­sze­nia drob­ne. Sprzedajesz lub szu­ka­sz ko­nia, ofe­ru­je­sz sta­nów­kę, ma­sz na zby­ciu sprzęt jeź­dziec­ki lub rol­ni­czy, chce­sz za­re­kla­mo­wać swo­je usłu­gi – ma­my dla Ciebie atrak­cyj­ną ofer­tę re­kla­mo­wą. Zapraszamy do za­po­zna­nia się ze szcze­gó­ła­mi.

Jak za­mó­wić ogło­sze­nie drob­ne?

 1. Dokonaj wpła­ty zgod­nie z po­niż­szym cen­ni­kiem na nu­mer kon­ta ban­ko­we­go PZHK: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
 2. Dowód wpła­ty wraz z tek­stem ogło­sze­nia i zdjęciem/​logo wy­ślij ma­ilem (drobne@hij.com.pl), fak­sem (22 628-​68-​79) lub pocz­tą (Hodowca i Jeździec, Polski Związek Hodowców Koni, ul. Koszykowa 60/​62 m.16, 00-​673 Warszawa z do­pi­skiem OGŁOSZENIA DROBNE)
 3. Ogłoszenia drob­ne przyj­mu­je­my do ko­lej­ny­ch wy­dań kwar­tal­ni­ka:

            do 20.03.2017 do nu­me­ru wio­sen­ne­go

            do 12.06.2017 do nu­me­ru let­nie­go

            do 11.09.2017 do nu­me­ru je­sien­ne­go

            do 11.12.2017 do nu­me­ru zi­mo­we­go

Cennik ogło­szeń

– mo­duł pod­sta­wo­wy 56 x 55 mm – ce­na 30 zł

Maksymalna ilo­ść słów w ogło­sze­niu w mo­du­le pod­sta­wo­wym bez zdję­cia to 25.

Jeśli chce­sz umie­ścić ogło­sze­nie ze zdję­ciem, za­mów wie­lo­krot­no­ść mo­du­łu pod­sta­wo­we­go. 2, 3 lub 4 ra­zy.

Dodaj do zakładek Link. 640 odsłon