• Święto Konia Małopolskiego - propozycje
  XI Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – 13-14 Lipiec 2023 r.
  Kwalifikacja i PPO zaprzęgowa ogierów rasy śląskiej – regulamin
  XI Małopolskie Mistrzostwa w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi - propozycje
  Zasadnicza próba dzielności koni rasy huculskiej oraz komisyjna ocena klaczy huculskich do wpisu do ksiąg hodowlanych 24.07.2024
  XV Galicyjski Konkurs Powożenia Zaprzęgami Konnymi w Ujanowicach - propozycje
  Terminarz przeglądów wiosennych 2024
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni

Cavaliada Warszawa 2017: Wręczyliśmy nagrody!

W pią­tek 24 lu­te­go, pod­czas Cavaliady w Warszawie w imie­niu Komisji Księgi Stadnej Koni Rasy Małopolskiej uho­no­ro­wa­li­śmy za­wod­ni­ków, któ­rzy naj­moc­niej zwią­za­li swo­ją ka­rie­rę spor­to­wą z koń­mi ma­ło­pol­ski­mi.

Podczas de­ko­ra­cji Finał Halowego Pucharu Polski WKKW Wiceprezes Polskiego Związku Hodowców Koni – Tomasz Siergiej oraz człon­ko­wie Komisji Księgi Stadnej Koni Rasy Małopolskiej Jacek Kozik i Agnieszka Szymańska wrę­czy­li na­gro­dy Arturowi Społowiczowi i Pawłowi Warszawskiemu za pro­mo­cję ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej w naj­bar­dziej wy­ma­ga­ją­cej dys­cy­pli­nie jeź­dziec­kiej ja­ką je­st Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego.

Gratulujemy i ży­czy­my dal­szy­ch suk­ce­sów na ko­nia­ch pol­skiej ho­dow­li, szcze­gól­nie w zbli­ża­ją­cy­ch się Mistrzostwach Europy w WKKW, któ­re od­bę­dą się w dnia­ch 17-​20 sierp­nia w Strzegomiu!

W so­bo­tę, 25 lu­te­go przed po­ka­za­mi or­ga­ni­zo­wa­ny­mi przez nas i Agencję Nieruchomości Rolnych W uho­no­ro­wa­li­śmy pa­na Remigiusza Makowskiego, ho­dow­cę ko­ni ra­sy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, któ­re z po­wo­dze­niem star­tu­ją w wy­so­kiej ran­gi za­wo­da­ch jeź­dziec­ki­ch.

Pan Remigiusz na­le­ży do gro­na ho­dow­ców, któ­rzy w ostat­ni­ch 6 la­ta­ch za­pre­zen­to­wa­li naj­więk­szą licz­bę ko­ni w Mistrzostwach Polski Młodych Koni w sko­ka­ch przez prze­szko­dy i ujeż­dże­niu.

Symboliczną na­gro­dę wrę­czył Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni – pan Paweł Mazurek.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my i ży­czy­my wie­lu ko­lej­ny­ch suk­ce­sów ho­dow­la­ny­ch i spor­to­wy­ch!

fot. Małgorzata Sieradzan

Dodaj do zakładek Link. 1 154 odsłon