• Święto Konia Małopolskiego - propozycje
  XI Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – 13-14 Lipiec 2023 r.
  Kwalifikacja i PPO zaprzęgowa ogierów rasy śląskiej – regulamin
  XI Małopolskie Mistrzostwa w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi - propozycje
  Terminarz przeglądów wiosennych 2024

Program handlu i obrotu końmi podczas Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego ,,WSTĘPY”

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie zaprasza do zapoznania się z programem handlu i obrotem końmi podczas Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego ,,WSTĘPY”, który odbędzie się w dniach 6-7 marca 2017r.

Skaryszew 28.11.2016

Hodowcy i Sympatycy ko­ni

Szanowni Państwo,

Skaryszewski Jarmark Koński WSTĘPY się­ga­ją­cy swo­ją tra­dy­cją XVII wie­ku  gro­ma­dzi w na­szym  mie­ście rol­ni­ków, ho­dow­ców i eks­por­te­rów ko­ni za­rów­no z kra­ju jak i za­gra­ni­cy. Podczas jar­mar­ku eks­po­no­wa­ne są mię­dzy in­ny­mi ak­ce­so­ria ry­mar­skie, sprzęt rol­ni­czy, wy­ro­by rze­mieśl­ni­cze, rze­mio­sło, sztu­ka lu­do­wa, ale przede wszyst­kim to, co sta­no­wi kwin­te­sen­cję te­go wy­da­rze­nia czy­li ko­nie wie­lu ras i ty­pów użyt­ko­wy­ch… WSTĘPY od­by­wa­ją się tyl­ko raz w ro­ku i ma­ją ru­cho­mą da­tę. „Wstępny” czy­li w pierw­szy po­nie­dzia­łek Wielkiego Postu. Przyszłoroczny Skaryszewski Jarmark Koński WSTĘPY od­bę­dzie się w dnia­ch 06-​07 mar­ca 2017 r.

Mając na uwa­dze do­świad­cze­nia z lat po­przed­ni­ch i wy­cho­dząc na­prze­ciw spo­łecz­nym ocze­ki­wa­niom, pod­ję­li­śmy de­cy­zje o zmia­nie for­mu­ły  ob­ro­tu  koń­mi w Skaryszewie, tak aby każ­dy ho­dow­ca, któ­ry przy­by­wa na Skaryszewski Jarmark Koński czuł się do­brze i wy­je­chał z na­sze­go mia­sta za­do­wo­lo­ny.   Mamy  no­we tar­go­wi­sko, któ­re je­st ogro­dzo­ne, za­da­szo­ne, utwar­dzo­ne i oświe­tlo­ne. Posiada ono du­ży par­king dla sa­mo­cho­dów oraz bar­dzo do­brze roz­wi­nię­ty sys­tem ko­mu­ni­ka­cyj­ny. Jednak tar­go­wi­sko ma swo­je ogra­ni­cze­nia prze­strzen­ne co po­wo­du­je, że nie je­ste­śmy w sta­nie po­mie­ścić, w cią­gu jed­ne­go dnia wszyst­ki­ch ko­ni, któ­re przy­jeż­dża­ją na Wstępy. W związ­ku z tym, po prze­pro­wa­dzo­ny­ch na sze­ro­ką ska­lę kon­sul­ta­cja­ch uwzględ­nia­ją­cy­ch opi­nię ho­dow­ców i au­to­ry­te­tów śro­do­wi­sko­wy­ch po­sta­no­wi­li­śmy przy pew­ny­ch mo­dy­fi­ka­cja­ch przy­wró­cić daw­niej obo­wią­zu­ją­cą re­gu­łę  i po­dzie­lić wstę­py na dwa dni tar­go­we. Pozwoli to na do­bry i spraw­ny ob­rót zwie­rzę­ta­mi, bez ści­sku i tło­ku z za­cho­wa­niem za­sad do­bro­sta­nu, a przede wszyst­kim za­gwa­ran­to­wa­ne bę­dzie miej­sce dla każ­de­go ko­nia. Zmiana ta przy­czy­ni się rów­nież do po­pra­wy bez­pie­czeń­stwa zwie­rząt, ho­dow­ców jak rów­nież tu­ry­stów, któ­rzy przez dwa dni bę­dą mo­gli po­dzi­wiać to hi­sto­rycz­ne zja­wi­sko, ja­kim je­st Skaryszewski Jarmark Koński „Wstępy”. Zachęcamy wszyst­ki­ch ho­dow­ców, któ­rzy za­mie­rza­ją przy­je­chać na Wstępy, do te­go że­by re­je­stro­wa­li swo­je ko­nie.  Rejestracji bę­dzie moż­na do­ko­nać dro­gą e-​mailową, li­stow­nie, fa­xem bą­dź te­le­fo­nicz­nie z póź­niej­szym po­twier­dze­niem do­ku­men­ta­cji. Hodowcy, któ­rzy przy­ja­dą z da­le­ki­ch za­kąt­ków na­sze­go kra­ju bę­dą mo­gli sko­rzy­stać z ba­zy noc­le­go­wej dla ko­ni w stad­ni­nie Hubertus. Nie bę­dzie ro­ga­tek, punk­tów kon­tro­li pasz­por­tów przy wjaz­da­ch do mia­sta. Na tar­go­wi­sku,  gdzie bę­dzie od­by­wał się Jarmark, na wjeź­dzie bę­dzie utwo­rzo­na spe­cjal­na stre­fa we­te­ry­na­ryj­na, od­pra­wy ko­ni, kon­tro­li pasz­por­tów i chi­pów. Po prze­kro­cze­niu tej stre­fy każ­dy ho­dow­ca kie­ro­wa­ny bę­dzie do od­po­wied­nie­go sek­to­ra han­dlo­we­go. Do dys­po­zy­cji ho­dow­ców bę­dzie rów­nież wy­dzie­lo­ny plac w cen­trum Jarmarku, gdzie ko­nia bę­dzie moż­na spraw­dzić, nie tyl­ko pod wzglę­dem we­te­ry­na­ryj­nym, jak rów­nież pod wzglę­dem fi­zycz­nym. Wjazd na te­ren Jarmarku roz­pocz­nie się od go­dz. 5:00 ra­no. Obszar  bę­dzie cał­ko­wi­cie mo­ni­to­ro­wa­ny przez od­po­wied­nie służ­by, któ­re bę­dą dba­ły o po­rzą­dek i kie­ro­wa­ły ho­dow­ców na wła­ści­we miej­sce. Rejestracja ko­ni opró­cz stric­te in­for­ma­cji han­dlo­wej bę­dzie dla nas wy­znacz­ni­kiem dla przy­go­to­wa­nia od­po­wied­niej ilo­ści sta­no­wi­sk  dla ko­ni.

Mając na uwa­dze spraw­ne i bez­piecz­ne prze­pro­wa­dze­nie Wstępów 2017 zwra­ca­my się do Państwa z proś­bą o roz­pro­pa­go­wa­nie in­for­ma­cji do­ty­czą­cy­ch no­wy­ch za­sad or­ga­ni­za­cji przy­szło­rocz­ne­go Jarmarku Końskiego wśród ho­dow­ców i sym­pa­ty­ków ko­ni, a tak­że o kon­takt z na­mi, od­wie­dza­nie na­szej stro­ny in­ter­ne­to­wej, na któ­rej bę­dzie moż­na po­brać zgło­sze­nia na Skaryszewski Jarmark Koński Wstępy 2017, jak rów­nież te­le­fo­nicz­nie z oso­bą od­po­wie­dzial­ną za or­ga­ni­za­cję Jarmarku

Wszystkie in­for­ma­cje moż­na zna­leźć na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej www.skaryszew.pl w za­kład­ce Skaryszewski Jarmark Koński WSTĘPY 2017, któ­ra bę­dzie ak­tyw­na z po­cząt­kiem stycz­nia 2017 ro­ku.

Mamy na­dzie­ję, że speł­ni­my ocze­ki­wa­nia ho­dow­ców ko­ni jak i wszyst­ki­ch, któ­rzy przy­ja­dą w ty­ch dnia­ch do Skaryszewa. Do zo­ba­cze­nia na wstę­pa­ch – 6 i 7 mar­ca 2017 ro­ku.

Program handlu i obrotu końmi podczas  Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego „WSTĘPY”
w dniach 6-​7 marca 2017 roku

Dzień pierwszy  6 marca 2017 r.  – /​ poniedziałek /​   od  /​godz. 500 /​

 1. Klacze, ogie­ry, wa­ła­chy i źre­bię­ta ras zim­no­krwi­sty­ch oraz wszyst­kie ko­nie w ty­pie zim­no­krwi­stym i po­gru­bio­nym ho­do­wa­ne na te­re­nie Polski zgod­nie z in­for­ma­cją o ra­sie i ty­pie ra­so­wym za­war­tą w pasz­por­cie ko­ni
 2. Wszystkie ko­ni za­gra­nicz­ny­ch ras zim­no­krwi­sty­ch dla któ­ry­ch PZHK nie pro­wa­dzi ksiąg ho­dow­la­ny­ch

Dzień drugi – wtorek 7 marca 2017 r. – /​wtorek/​  od   /​godz. 500 /​

 1. Klacze, ogie­ry, wa­ła­chy i źre­bię­ta ras szla­chet­ny­ch (ma­ło­pol­ska, wiel­ko­pol­ska szla­chet­nej pół­krwi, ślą­ska)
 2. Klacze ogie­ry, wa­ła­chy i źre­bię­ta ra­sy hu­cul­skiej i ko­nik pol­ski
 3. Klacze, ogie­ry, wa­ła­chy i źre­bię­ta wszyst­ki­ch ras ku­ców i ko­ni ma­ły­ch
 4. Wszystkie ko­nie w ty­pie szla­chet­nym, ty­pie pry­mi­tyw­nym, ty­pie ku­ca zgod­nie z in­for­ma­cją o ty­pie ra­so­wym za­war­tą w pasz­por­cie ko­nia
 5. Wszystkie ko­nie ra­sy czy­stej krwi arab­skiej i peł­nej krwi an­giel­skiej
 6. Wszystkie ko­ni ras szla­chet­ny­ch, pry­mi­tyw­ny­ch i ku­ców dla któ­ry­ch PZHK nie pro­wa­dzi ksiąg ho­dow­la­ny­ch
 7. Osły, mu­ły , osło­mu­ły

z po­wa­ża­niem

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKARYSZEW              Ireneusz Kumięga

wstepy_2016

Dodaj do zakładek Link. 2 191 odsłon