• Regionalne Zawody w Powożeniu Sportowym Ludźmierz 2022
    Klikowska Parada Konna
    IX Małopolskie Mistrzostwa w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi
    Katalog ogierów 2022 już w sprzedaży!
    Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
    Szanowni Państwo, Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imieniu Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, która jest Organizacją Pożytku Publicznego serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom oraz zwraca się z uprzejmą prośbą o dalsze wsparcie działań w postaci przekazania 1 % podatku na rzecz Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”. KRS: 0000507357 PKO BP: 38 1020 4984 0000 4902 0100 6568 Serdecznie dziękujemy za każdą złotówkę wsparcia.

Jeszcze jeden złoty medalista olimpijski z Polski

Podczas Paraolimpiady Rio 2016 koń pol­skiej ho­dow­li do­sia­da­ny przez bry­tyj­ską nie­peł­no­spraw­ną ama­zon­kę, Natashę Baker zdo­był zło­ty me­dal w ujeż­dże­niu.

Polski Cabral po­czwór­nym mi­strzem pa­ra­olim­pij­skim w pa­ra­dres­sa­gu.

Ciemnogniady wa­ła­ch Cabral ra­sy wiel­ko­pol­skiej (Bujak wlkp po Sir Shostakovich xx – Casona wlkp/poch.trk.) ur. 2001, zo­stał wy­ho­do­wa­ny w Stadninie Koni Liski, a je­st wła­sno­ścią Christiana LandoltP. BakerD. AlderNatasha Baker i pięt­na­sto­let­ni obec­nie Cabral zdo­by­li dwa in­dy­wi­du­al­ne zło­te me­da­le w Londynie w 2012 i 2016 ro­ku w pa­rau­jeż­dże­niu w ka­te­go­rii II (oso­by po­ru­sza­ją­ce się na wóz­ka­ch lub z po­waż­ną nie­peł­no­spraw­no­ścią ru­cho­wą obej­mu­ją­cą tu­łów z do­brym funk­cjo­no­wa­niem rąk, oso­by z po­waż­ną nie­peł­no­spraw­no­ścią rąk oraz lek­ką nóg lub z po­waż­ną nie­peł­no­spraw­no­ścią jed­no­stron­ną) oraz dwa zło­ta dru­ży­no­we rów­nież w Londynie i Rio. Pracują ra­zem od 2009 ro­ku.

Dodaj do zakładek Link. 1 989 odsłon