• Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Ustawa o identyfikacji – FAQ i informacje
  KOMUNIKAT – Programy Ochrony
  Pożar w Stadninie „Huculski Raj” w Warszawie na Białołęce
  Ustawa dotycząca identyfikacji i rejestracji zwierząt
  UWAGA! Od 6 stycznia 2023 r. WYMAGANY numer EWIDENCJI PRODUCENTÓW i zgłoszenie SIEDZIBY STADA
  Katalog ogierów
  Klikowska Parada Konna 2022 – relacja filmowa
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza do obejrzenia filmu z Klikowskiej Parady Konnej, w ramach której został przeprowadzony XIII Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Śląskiej oraz X Wojewódzki Czempionat Hodowlany Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty w dniu 11 września 2022r. w Tarnowie – Klikowej
  XI Pokaz Ogierów Hodowlanych - Klikowa

Jeszcze jeden złoty medalista olimpijski z Polski

Podczas Paraolimpiady Rio 2016 koń pol­skiej ho­dow­li do­sia­da­ny przez bry­tyj­ską nie­peł­no­spraw­ną ama­zon­kę, Natashę Baker zdo­był zło­ty me­dal w ujeż­dże­niu.

Polski Cabral po­czwór­nym mi­strzem pa­ra­olim­pij­skim w pa­ra­dres­sa­gu.

Ciemnogniady wa­ła­ch Cabral ra­sy wiel­ko­pol­skiej (Bujak wlkp po Sir Shostakovich xx – Casona wlkp/poch.trk.) ur. 2001, zo­stał wy­ho­do­wa­ny w Stadninie Koni Liski, a je­st wła­sno­ścią Christiana LandoltP. BakerD. AlderNatasha Baker i pięt­na­sto­let­ni obec­nie Cabral zdo­by­li dwa in­dy­wi­du­al­ne zło­te me­da­le w Londynie w 2012 i 2016 ro­ku w pa­rau­jeż­dże­niu w ka­te­go­rii II (oso­by po­ru­sza­ją­ce się na wóz­ka­ch lub z po­waż­ną nie­peł­no­spraw­no­ścią ru­cho­wą obej­mu­ją­cą tu­łów z do­brym funk­cjo­no­wa­niem rąk, oso­by z po­waż­ną nie­peł­no­spraw­no­ścią rąk oraz lek­ką nóg lub z po­waż­ną nie­peł­no­spraw­no­ścią jed­no­stron­ną) oraz dwa zło­ta dru­ży­no­we rów­nież w Londynie i Rio. Pracują ra­zem od 2009 ro­ku.

Dodaj do zakładek Link. 1 994 odsłon