• Klikowska Parada Konna – Nagroda dodatkowa dla Czempionów Klaczy Rocznych i Dwuletnich – rasy Polski Koń Zimnokrwisty!
  Klikowska Parada Konna – Nagroda dodatkowa dla Czempionów Klaczy Dwuletnich i Trzyletnich – rasy Śląskiej!
  Hubertus Tarnowski
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej - Gładyszów 11.10.2023
  Ustawa o identyfikacji – FAQ i informacje
  UWAGA! Od 6 stycznia 2023 r. WYMAGANY numer EWIDENCJI PRODUCENTÓW i zgłoszenie SIEDZIBY STADA
  Kwalifikacje klaczy sztumskich i sokólskich do programu ochrony zasobów genetycznych
  Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej - Klikowa 20.10.2023
  Koszulki Polo - Oferta

Ogromny Sukces Polskiej Drużyny Zaprzęgowej na MŚ w Piber

Wielkie gra­tu­la­cje dla pol­skiej ekipy za­przę­go­wej uczest­ni­czą­cej w Mistrzostwach Świata w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi w au­striac­kim Piber! Weronika Kwiatek po­wo­żąca ogie­rem Bartnik wlkp (lu­zak Maciej Mazurek), zdo­była srebrny me­dal w kla­sy­fi­ka­cji in­dy­wi­du­al­nej. Bartłomiej Kwiatek upla­so­wał się z ogie­rem Sonet śl. (lu­zak Daniel Kłosowski) na wy­so­kiej 6 po­zy­cji. Również w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej pol­ski ze­spół (Weronika Kwiatek, Bartłomiej Kwiatek, Marcin Kilańczyk) wy­wal­czył srebrny me­dal.

Serdecznie gra­tu­lu­jemy świet­nego wy­stępu pol­skiej dru­ży­nie, ho­dow­com i wła­ści­cie­lom koni oraz ży­czymy dal­szych suk­ce­sów!!!

Zawodnikom dzię­ku­jemy za wy­bór koni pol­skiej ho­dowli:

Weronika Kwiatek: og. Bartnik wlkp (Caretino K hes. – Biaroza wlkp po Clayton baw.) hod. i wł. Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o.

Bartłomiej Kwiatek: og. Sonet śl. (Dastin xx – Sorbona śl. po Bojkot śl.), hod. Stado Ogierów Książ Sp. z o.o., wł. OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. – Zakład SO Książ

Marcin Kilańczyk: og. Prymus śl. (Tycjan – Prymka po Ryko), hod. Antoni Zwierzański, wł. Andrzej Kilańczyk

Katarzyna Kuryś: og. Biraldo sp (Halogen m – Buchta sp po Caretino K hes.), hod. Michał Sikora, wł. Katarzyna Kuryś

Dodaj do zakładek Link. 1 514 odsłon