• Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Wiosenna kwalifikacja ogierów rasy huculskiej - 18.04.2024r.
  Zasadnicza Próba Dzielnosci koni Rasy Huculskiej - propozycje
  Szkolenie Zaprzęgowe z Panem Romanem Kusz
  UWAGA! Od 6 stycznia 2023 r. WYMAGANY numer EWIDENCJI PRODUCENTÓW i zgłoszenie SIEDZIBY STADA
  Szkolenie - konwojent zwierząt
  Komisyjna kwalifikacja klaczy do wpisu do ksiąg hodowlanych koni rasy huculskiej
  Szkolenie z Przygotowania do imprez hodowlanych i prezentacji koni 23.04.2024
  Szkolenie - "Pielęgnacja kopyt" z Arturem Wójcikiem

Urodzinowy spektakl hodowców

Jeszcze parę dni pozo­stało do wspa­nia­łego wyda­rze­nia. W sobot­nie popo­łu­dnie 12 grud­nia pod­czas Cavaliady zapre­zen­to­wany zosta­nie uni­ka­towy pokaz. Z oka­zji jubi­le­uszu dzia­łal­no­ści Polskiego Związku Hodowców Koni gwoź­dziem pro­gramu będzie spek­takl pt.: „120 lat biało-czerwonych koni”. Historia naszego kraju sple­ciona z bli­ską obec­no­ścią nie­pa­rzy­sto­ko­pyt­nych przy­ja­ciół. Cztery czę­ści jak cztery odsłony uka­zu­jące Polaków i pol­skie konie ostat­nich 12 dekad. Symbioza ludzi i zwie­rząt, gdzie pozy­cja oraz uży­tecz­ność konia pozo­staje trudna do przecenienia.

newsletter

piasku i wiatru…

Rozpocznie się wszystko od świetl­nej bia­ło­czer­wo­nej łuny. Od orien­tal­nych akcen­tów, kiedy z pia­sku i wia­tru stwo­rzony został koń, a dzi­siaj pol­skie araby wspa­niale sła­wią nasz Kraj. Sukcesy i renoma naszych koni czy­stej krwi pozo­stają bez precedensu!

Ze wsi ku miastu

Od pługa, brony, siew­nika prze­to­czymy się po rodzi­mych polach i wiej­skich mie­dzach. Pojedziemy dugą, wozem dra­bi­nia­stym i wozem koszo­wym, wspa­nia­łym wachla­rzem cho­mą­to­wych i dysz­lo­wych regio­nal­nych pojaz­dów kon­nych. Do góral­skiego fasiaka wrzu­cimy cepy, gra­bie, kosy i inne typowe dla pol­skiego pej­zażu narzę­dzia. Potem odwie­dzimy typową ulicę wiel­ko­miej­ską przez którą prze­mkniemy zaprzę­giem kra­kow­skim, lando, coupe, dorożką; zoba­czymy w akcji wóz stra­żacki, poli­cjanta kon­nego, gaze­cia­rza, pocz­ty­liona oraz damy i dżen­tel­me­nów w sio­dle. Pokażemy jak się w daw­nej Polsce jeź­dziło na co dzień i od święta, do pracy, kościoła na chrzest czy ślub, w odwie­dziny do sąsia­dów lub dale­kich przyjaciół.

Zawierucha wojenna

Tyle zbroj­nych nie­szczęść prze­to­czyło się przez Polskę. Koń jed­nak pozo­sta­wał zawsze wier­nym part­ne­rem. Walczył u boku czło­wieka i wraz z nim czę­sto ginął. Chcemy mu oddać cześć. Zatem kłu­sem na arenę wje­dzie kolumna – odział uła­nów, wóz tabo­rowy, kuch­nia polowa, za nią armata i czte­rech dży­gi­tów oraz C.K.M., z któ­rego oddamy uro­dzi­nowe salwy. Będzie ranny, któ­rego na kon­nych noszach prze­trans­por­tu­jemy z pola boju w bez­pieczne miej­sce. Potem ułani wydaj­nym galo­pem zaszar­żują na pozor­niki oraz poko­nają prze­szkodę ogniową. Ot, skromna namiastka obrazu wojny jakich konne for­ma­cje mili­tarne doświad­czały nagminnie.

Konie dzisiaj

Wizytówka pol­skiego sportu kon­nego – współ­cze­sne zaprzęgi pod wodzą meda­li­stów mistrzostw Kraju, Europy, świata, nasza chluba i duma naro­dowa – otwo­rzą blok teraź­niej­szego koniar­stwa. Następnie roz­świe­tli płytę orszak dzieci na kucy­kach, biało-czerwonych kra­sno­lud­ków, demon­stru­ją­cych wszyst­kie dys­cy­pliny oraz inne formy obec­nego użyt­ko­wa­nia koni w hipo­te­ra­pii, rekre­acji i tury­styce… Czwórka sze­tlan­dów wypro­wa­dzi na arenę główną małych spor­tow­ców, któ­rzy wyko­nają impo­nu­jące ele­menty ścieżki hucul­skiej, wol­ty­żerki, ujeż­dże­nia, sko­ków i reiningu. A na końcu zbu­du­jemy wspól­nymi siłami gigan­tyczny tort, pod sam sufit hali 5 wznie­siemy 12 pię­trowy uro­dzi­nowy wehi­kuł. Będzie zaska­ku­jąca impro­wi­za­cja pony party z set­kami balo­ni­ków i flag oraz spe­cjal­nie odśpie­wa­nym na cześć PZHK „sto lat”!

Zapraszamy na jubi­le­uszowy pokaz zor­ga­ni­zo­wany przez PZHK i ANR,
12 grud­nia (sobota), godzina 1615, hala 5 – arena A.

Ponadto liczne pokazy hodowlano-użytkowe
11-13 grud­nia w hali 7 – arena B

Dodaj do zakładek Link. 3 010 odsłon