• Święto Konia Małopolskiego - propozycje
  XI Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – 13-14 Lipiec 2023 r.
  Kwalifikacja i PPO zaprzęgowa ogierów rasy śląskiej – regulamin
  XI Małopolskie Mistrzostwa w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi - propozycje
  Terminarz przeglądów wiosennych 2024

Bogaty program hodowlanych atrakcji

W ramach obcho­dów jubi­le­uszu 120-lecia PZHK pod­czas Cavaliady przy­go­to­wano bogaty pro­gram atrak­cji towa­rzy­szą­cych. Numer jeden to spek­takl pt. „120 lat biało-czerwonych koni” (12 grud­nia, sobota, godz. 1615, arena A – hala 5), który będzie się skła­dał z 4 kolej­nych odsłon/części o nastę­pu­ją­cych, intry­gu­jąco brzmią­cych nazwach:

 • Z pia­sku i wia­tru stworzony…
 • Ze wsi ku miastu
 • Wojenna zawie­ru­cha
 • Przyjaciel koń, dzisiaj

Ponadto przy­go­to­wano na are­nie B, hala 7 (w dniach 11-13 grud­nia) w Pawilonie Polskiej Hodowli nastę­pu­jące pokazy:

 • Arabski czar
 • Od fur­manki do karety – czyli zaprzęgi na prze­ło­mie wieków
 • Galaktyka małego kucyka
 • Konna Formuła 1

Hodowcy zapra­szają rów­nież na aukcje pol­skich koni wierz­cho­wych, wystawę ras koni, eks­po­zy­cję zabyt­ko­wych ekwi­paży, wystawę wiel­ko­for­ma­to­wych zdjęć dedy­ko­wa­nych histo­rii PZHK, pokazy edukacyjno-użytkowe na round­pe­nie, opro­wa­dzanki na kucy­kach, gry i kon­kursy dla dzieci z cyklu „ABC hodow­la­nej wie­dzy”. No i cztery wykłady/prelekcje popularno-naukowe pod para­so­lem Akademii Hodowcy i Jeźdźca. Tytuły i auto­rzy patrz wię­cej Uniwersytet Jeździecki.

Dodaj do zakładek Link. 2 100 odsłon