• Święto Konia Małopolskiego - propozycje
  XI Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – 13-14 Lipiec 2023 r.
  Kwalifikacja i PPO zaprzęgowa ogierów rasy śląskiej – regulamin
  XI Małopolskie Mistrzostwa w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi - propozycje
  Zasadnicza próba dzielności koni rasy huculskiej oraz komisyjna ocena klaczy huculskich do wpisu do ksiąg hodowlanych 24.07.2024
  XV Galicyjski Konkurs Powożenia Zaprzęgami Konnymi w Ujanowicach - propozycje
  Terminarz przeglądów wiosennych 2024
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni

Sukces ogiera Quentin Z

Niezmiernie miło nam poin­for­mo­wać o kolej­nym suk­ce­sie pol­skiej hodowli koni. Ogier QUENTIN Z sp (Quamiro hol. – Zilandra KWPN / Marvel KWPN), ur. 2011, hodowli i wła­sno­ści Adama Hoffmanna i Darii Wachnowskiej (Stadnina Koni ANALOP Pławin), tego­roczny II Wicemistrz Polski Młodych Koni w sko­kach w Drzonkowie, został uznany przez Anglo European Studbook – szó­stą księgę stadną wg ran­kingu WBFSH, w hodowli koni skokowych.

Quentin Z, obok ogiera MJT Nevados S jest DRUGIM ogie­rem rasy pol­ski koń szla­chetny pół­krwi uzna­nym przez AES! Wartym szcze­gól­nego zwró­ce­nia uwagi jest fakt, że oba te ogiery posia­dają obec­nie już naj­wyż­szą moż­liwą do uzy­ska­nia klasę licen­cji (tzw. 4*) dla ogiera, któ­rego potom­stwo nie posiada jesz­cze kariery mię­dzy­na­ro­do­wej (appro­ved stal­lion, bez limitu ilo­ści kla­czy do kry­cia)! W przy­padku kona 4-letniego licen­cja ta jest bar­dzo rzadko przy­zna­wana ogie­rom, które jesz­cze nie spraw­dziły się na mię­dzy­na­ro­do­wych par­ku­rach, ale mło­dziutki Quentin Z, zachwy­cił lek­ko­ścią i dosko­nałą tech­niką skoku, zwłasz­cza zadnich koń­czyn. Komisja zwró­ciła uwagę na jego nie­sa­mo­wity balans zarówno przed, jak i po skoku, ogromną siłę oraz natu­ral­ność i chęć ska­ka­nia, a przy tym zna­ko­mity ruch oraz pokrój, co z resztą zauwa­żyła także komi­sja i w Polsce – Quentin Z to naj­lep­szy ogier szla­chetny wystawy hodow­la­nej „Kaczenice 2014″ oraz zaj­mo­wał 2 miej­sce po „pły­cie” pod­czas MPMK w Drzonkowie (2015). W dru­gim pół­fi­nale otrzy­mał 8,5 pkt za styl.

Duże zain­te­re­so­wa­nie komi­sji uzna­ją­cej ogiery wzbu­dził także rodo­wód tego mło­dego ogiera. Doskonała linia męska: Quentin Z jest synem ogiera Quamiro hol., który z powo­dze­niem star­to­wał w naj­wyż­szych kon­kur­sach na świe­cie (m.in. Akwizgran) oraz wnu­kiem takich gwiazd świa­to­wej hodowli jak Quidam de Revel czy Ramiro Z.
Zwrócono uwagę na nie mniej cie­kawą stronę żeń­ską jego rodo­wodu! Jego matka, Zilandra KWPN prze­ka­zała mu przede wszyst­kim ten wspa­niały zad i nie­sa­mo­witą siłę skoku, co wg komi­sji uzna­ją­cej ogiera jest bar­dzo ważną cechą, ponie­waż bra­kuje jej w dzi­siej­szej hodowli koni sko­ko­wych, zwłasz­cza w Polsce. Sama Zilandra nie została nigdy spraw­dzona w spo­rcie – cho­dziła skoki na pozio­mie 120 cm czy WKKW na pozio­mie 1* pod „ama­to­rem”, ale już na tym pozio­mie zachwy­cała nie­sa­mo­witą tech­niką, siłą, odwagą i ser­cem. Ojcem Zilandry jest Marvel KWPN, a dziad­kiem uczest­nik Mistrzostw Świata – Fabricius KWPN. Oba te konie w hodowli koni spor­to­wych zapi­sały się przede wszyst­kim jako konie o nie­sa­mo­wi­tej sile i eks­pre­syj­nym ruchu.
Oczywiście zgod­nie z zasa­dami uzna­wa­nia ogie­rów przez AES, koń ma dosko­nałe wyniki badań RTG i jest wolny od osteochondrozy.

Wracając do Quentina Z, nie wia­domo po kim odzie­dzi­czył tak ogromne moż­li­wo­ści sko­kowe, bo zarówno ojciec jak i matka je mieli. Wiadomo nato­miast, że prze­ka­zuje potom­stwu lek­kość ruchu i świetny zad, a co za tym idzie, pew­nie i skoczność.

Uznanie ogiera miało miej­sce 23 wrze­śnia 2015 r.

Strona Quentina Z pro­wa­dzona przez por­tal: Anglo European Studbook
Tylko Quentin Z i Nevados S mają naj­wyż­szą licen­cję bez limitu oraz tylko te 2 ogiery posia­dają pol­skiego właściciela.

źródło:http://pzhk.pl/

Dodaj do zakładek Link. 2 343 odsłon