• I Zjazd Miłośników Koni w Racławicach
  XIII Galicyjski Konkurs Powożenia Zaprzęgami Konnymi - Ujanowice 24 lipca 2022 r.
  Terminarz przeglądów wiosennych 2022
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przedstawia terminarz przeglądów wiosennych 2022.
  Katalog ogierów 2022 już w sprzedaży!
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Szanowni Państwo, Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imieniu Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, która jest Organizacją Pożytku Publicznego serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom oraz zwraca się z uprzejmą prośbą o dalsze wsparcie działań w postaci przekazania 1 % podatku na rzecz Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”. KRS: 0000507357 PKO BP: 38 1020 4984 0000 4902 0100 6568 Serdecznie dziękujemy za każdą złotówkę wsparcia.

Copa-Cogeca za lepszą polityką dotyczącą koniowatych

Copa i Cogeca ape­lo­wały o wpro­wa­dze­nie praw­dzi­wej unij­nej poli­tyki w zakre­sie koni, kon­cen­tru­ją­cej się na ich klu­czo­wym zna­cze­niu dla dzia­łal­no­ści na obsza­rach wiej­skich, hodowli, agro­tu­ry­styki, rol­nic­twa, sportu, zdro­wia i terapii.

Przewodniczący grupy robo­czej „Konie” Copa-Cogeca, powie­dział, że trzeba stwo­rzyć warunki dla powsta­nia praw­dzi­wej unij­nej poli­tyki w zakre­sie koni. Zwierzęta te odgry­wają klu­czową rolę w gospo­darce i dzia­ła­niach spo­łecz­nych na obsza­rach wiej­skich, wpi­su­jąc się w zdrowy styl życia. Pozwalają one na wzmoc­nie­nie wzro­stu gospo­dar­czego i zatrud­nie­nia, dzięki m.in. uatrak­cyj­nie­niu oferty agro­tu­ry­stycz­nej, a także poprawę zdro­wia i dobrego samo­po­czu­cia osób upra­wia­ją­cych hippikę.

 

Komisja Europejska nie­dawno uznała wkład sek­tora koni w osią­gnię­cie celów stra­te­gii „Europa 2020″. Opodatkowanie jest pierw­szym kro­kiem nie­zbęd­nym do wypra­co­wa­nia praw­dzi­wej euro­pej­skiej poli­tyki w spra­wie koni. Dlatego też konie nie mogą być trak­to­wane na równi z innymi sek­to­rami rol­nymi. Zasady VAT nie pozwa­lają na pro­ste, jed­no­znaczne i roz­sądne, z gospo­dar­czego punktu widze­nia, ure­gu­lo­wa­nie kwe­stii sta­wek VAT w sek­to­rze koniowatych.

 

W związku ze zbli­ża­jącą się reformą unij­nej dyrek­tywy w spra­wie podatku VAT, Komisja Europejska powinna pod­jąć natych­mia­stowe dzia­ła­nia i zezwo­lić pań­stwom człon­kow­skim na ogólne zasto­so­wa­nie obni­żo­nej stawki VAT dla hodowli i innych dzia­łal­no­ści, doty­czą­cych konio­wa­tych, gdyż wno­szą one wkład w osią­gnię­cie unij­nych celów. Wprowadzenie wszę­dzie ogra­ni­czo­nej stawki VAT pozwoli w spo­sób satys­fak­cjo­nu­jący roz­wią­zać pro­blem braku sta­bil­no­ści prawa i przej­rzy­sto­ści aktu­al­nych ram VAT obo­wią­zu­ją­cych w sek­to­rze koniowatych.

 

Dodaj do zakładek Link. 2 137 odsłon