• Katalog Ogierów 2021
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie zaprasza do zapoznania się z "Katalogiem ogierów" na sezon 2021 W miarę możliwości katalog jest aktualizowany. Plik z bieżącymi zmianami znajdziecie Państwo w załączniku.
  PUNKT ROZPŁODOWY W "KLIKOWEJ"
  Małopolski Związek Hodowców Koni zaprasza do zapoznania się z ofertą stanówki ogierami na Punkcie Rozpłodowym w Klikowej.
  ,,Szlakiem Konia Huculskiego"
  XX Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej ,,Szlakiem Konia Huculskiego” oraz Amatorski konkurs w powożeniu zaprzęgami konnymi – propozycje
  "Święto Konia Małopolskiego" - propozycje 2021

Zawód jeździec

Mamy w Polsce nowy zawód – jeź­dziec. Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska wydała na początku listo­pada roz­po­rzą­dze­nie, które umoż­li­wia odpo­wied­nie kształ­ce­nie w naszym sys­te­mie edu­ka­cyj­nym. To wynik sta­rań Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice, który zabie­gał o utwo­rze­nie szkoły dla dżo­ke­jów. Powstający kie­ru­nek będzie miał jed­nak szer­szy zakres. Będzie szko­lił jeźdź­ców na potrzeby dys­cy­plin spor­to­wych i sze­roko poję­tego rynku konnego.

Jerzy Sawka, Dyrektor wro­cław­skiego toru wyści­go­wego jest tym fak­tem bar­dzo uradowany:

cytatTakie szkoły mają wszyst­kie euro­pej­skie potęgi jeź­dziec­kie. W końcu do nich dołą­czamy, choć to dopiero począ­tek dłu­giej drogi do poziomu najlepszych.

W swo­ich sta­ra­niach o nowy zawód Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice dostał wspar­cie Polskiego Związku Jeździeckiego. Ideę szkoły w pełni apro­bują wła­dze Wrocławia. To w tym mie­ście powsta­nie pierw­sza szkoła zawo­dowa kształ­cąca pol­skich jeźdźców.

źródło: www.pzhk.pl

 

Dodaj do zakładek Link. 2 501 odsłon