• III Kwalifikacje do VI Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej 02.06.2024 Klikowa – propozycje
  Szkolenie z Powożenia zaprzęgami konnymi z Romanem Kuszem
  Oferta odzieży z haftem MZHK w Krakowie
  Majówka w Regietowie (25-26 maj 2024r.)
  Międzynarodowy Czempionat HIF
  Terminarz przeglądów wiosennych 2024
  Szkolenie - konwojent zwierząt
  Szkolenie - "Pielęgnacja kopyt" z Arturem Wójcikiem
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni

Ogólnopolski Czempionat Użytkowy koni rasy huculskiej – regulamin

Właścicieli koni huculskich zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy huculskiej. Impreza odbędzie się na terenie SKH Gładyszów w dniach 18-20 września 2015 r.<--break->

Regulamin
Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej
Regietów, 18-20 wrze­śnia 2014 r.

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Sprawdzianem war­to­ści użyt­ko­wej dla koni hucul­skich 4-letnich i star­szych jest zali­cze­nie z wyni­kiem pozy­tyw­nym Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej, w któ­rego skład wcho­dzą nastę­pu­jące elementy:

 1. ocena pły­towa (eks­te­rier i ruch);
 2. ścieżka hucul­ska;
 3. próba kon­dy­cyjna – wytrzymałościowa.

§ 2

Warunkiem kla­sy­fi­ka­cji w Ogólnopolskim Czempionacie Użytkowym jest zali­cze­nie co naj­mniej dwóch z trzech ele­men­tów próby, w tym obo­wiąz­kowo oceny płytowej.

§ 3

Ogółem za wszyst­kie ele­menty Czempionatu Użytkowego mak­sy­malna moż­liwa do zdo­by­cia liczba punk­tów boni­fi­ka­cyj­nych wynosi 210 pkt:

1. ocena pły­towa – max. 50 pkt. bonif. x współ­czyn­nik 0,8 = 40 pkt. przeliczeniowych
2. ścieżka hucul­ska – max. 80 pkt. bonif. x współ­czyn­nik 1,25 = 100 pkt. przeliczeniowych
3. próba kon­dy­cyjna – max. 80 pkt. bonif. x współ­czyn­nik 0,75 = 60 pkt. przeliczeniowych
Razem max. 200 pkt. przeliczeniowych

Wynik koń­cowy czem­pio­natu jest sumą punk­tów prze­li­cze­nio­wych uwzględ­nia­ją­cych wskaź­niki w poszcze­gól­nych konkurencjach.

§ 4

Tytuł Ogólnopolskiego Czempiona Użytkowego Koni Rasy Huculskiej otrzy­muje koń (ogier, klacz lub wałach), który uzy­ska naj­więk­szą liczbę punk­tów prze­li­cze­nio­wych w trzech ele­men­tach próby.

§ 5

O kolej­no­ści miejsc w Ogólnopolskim Czempionacie Użytkowym Koni Rasy Huculskiej, w przy­padku takiej samej liczby punk­tów u dwóch lub wię­cej par koń – zawod­nik, decy­duje lep­szy wynik za ścieżkę hucul­ską, a w przy­padku i takiej rów­no­ści, lep­szy wynik uzy­skany na płycie.

§ 6

Z każ­dego ele­mentu Czempionatu oraz z wyni­ków koń­co­wych Czempionatu winien być spo­rzą­dzony pro­to­kół pod­pi­sany przez Komisję Sędziowską, zawie­ra­jący szcze­gó­łowe dane o koniach, ich hodow­cach i wystaw­cach oraz oceny, jak rów­nież lokaty w przy­padku wyni­ków końcowych.

§ 7

Właściciele wyróż­nio­nych koni otrzy­mują tro­fea hono­rowe i nagrody rzeczowe.

Zasady kwa­li­fi­ka­cji

§ 1

 1. W celu wyło­nie­nia koni, które uzy­skają prawo uczest­nic­twa w Ogólnopolskim Czempionacie Użytkowym, prze­pro­wa­dzane są eli­mi­na­cje. W skład eli­mi­na­cji wcho­dzi ocena pły­towa i ścieżka hucul­ska roz­gry­wane zgod­nie z regu­la­mi­nem zasad­ni­czej próby dziel­no­ści, z uwzględ­nie­niem dodat­ko­wych warun­ków zamiesz­czo­nych na końcu niniej­szego regu­la­minu. Wynikiem koń­co­wym konia w eli­mi­na­cjach jest suma punk­tów uzy­ska­nych z płyty i ścieżki hucul­skiej (max. 130 pkt.).
 2. Miejsca i ter­miny roz­gry­wa­nia eli­mi­na­cji do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego podane są w załą­cze­niu. Informacje te prze­ka­zuje też zain­te­re­so­wa­nym Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego, dostępne są one rów­nież na stro­nie www.pzhk.pl.
 3. Komisje sędziow­skie kon­kur­sów eli­mi­na­cyj­nych są powo­ły­wane i zatwier­dzane przez pro­wa­dzą­cego księgę (OZHK/WZHK) w poro­zu­mie­niu z orga­ni­za­to­rami. Okręgowy / Wojewódzki Związek Hodowców Koni, na tere­nie któ­rego odby­wają się zawody będące eli­mi­na­cją, ma obo­wią­zek w ciągu 7 dni prze­słać do Polskiego Związku Hodowców Koni wyniki zawo­dów, pod­pi­sane przez Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej, w któ­rych muszą być uwzględ­nione nastę­pu­jące dane:
  1. nazwa konia;
  2. numer pasz­portu konia;
  3. płeć, data uro­dze­nia oraz maść konia;
  4. hodowca i wła­ści­ciel konia;
  5. imię i nazwi­sko zawod­nika oraz nazwa klubu, do któ­rego należy;
  6. wynik (w punktach).
 4. W wyni­kach uwzględ­nia się kolejno:
  • konie, które ukoń­czyły kon­kurs, w kolej­no­ści zaję­tych miejsc,
  • konie wyeli­mi­no­wane,
  • konie, któ­rych jeźdźcy pod­jęli decy­zję o rezygnacji,
  • konie zdys­kwa­li­fi­ko­wane.

§ 2

 1. Prawo uczest­nic­twa w Ogólnopolskim Czempionacie Użytkowym uzy­ska 40 koni (ogiery, kla­cze oraz wała­chy) z naj­lep­szymi wyni­kami w eliminacjach.
 2. W zawo­dach eli­mi­na­cyj­nych nie ogra­ni­cza się liczby star­tów konia i zawod­nika w sezo­nie (mak­sy­mal­nie dwa starty konia w ciągu dnia).
 3. Polski Związek Hodowców Koni na pod­sta­wie wyni­ków uzy­ska­nych w eli­mi­na­cjach pro­wa­dzi ran­king, który uak­tu­al­niany jest bez­po­śred­nio po otrzy­ma­niu wyni­ków eli­mi­na­cji i jest dostępny na stro­nie inter­ne­to­wej www.pzhk.pl. Na pod­sta­wie ww. ran­kingu doko­nuje się wyboru koni zakwa­li­fi­ko­wa­nych do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego, któ­rych lista winna być zwe­ry­fi­ko­wana i zatwier­dzona przez PZHK.
 4. Zasady pro­wa­dze­nia rankingu:
  1. warun­kiem uwzględ­nie­nia konia w ran­kingu jest ukoń­cze­nie przez niego kon­kursu eliminacyjnego;
  2. ran­king pro­wa­dzony jest na pod­sta­wie sumy punk­tów uzy­ska­nych przez konia w ścieżce eli­mi­na­cyj­nej oraz połowy punk­tów uzy­ska­nych w oce­nie na pły­cie w danym kon­kur­sie eli­mi­na­cyj­nym (z dokład­no­ścią do 0,01 pkt.);
  3. w przy­padku, gdy koń w danym roku zali­czy wię­cej niż jeden pomyślny start w eli­mi­na­cjach, w ran­kingu uwzględ­nia się korzyst­niej­szy wynik.

§ 3

 1. Właściciele koni zakwa­li­fi­ko­wa­nych do Czempionatu zobo­wią­zani są do potwier­dze­nia swo­jego uczest­nic­twa naj­póź­niej na 2 tygo­dnie przed ter­mi­nem roz­gry­wa­nia Czempionatu – listow­nie, fak­sem lub e-mailem w biu­rze Polskiego Związku Hodowców Koni.
 2. Brak potwier­dze­nia jest jed­no­znaczny z rezy­gna­cją z uczest­nic­twa oraz usu­nię­ciem z kata­logu Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego.

Szczegółowe zasady roz­gry­wa­nia
Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej

Regulamin oceny pły­to­wej – Czempionat Hodowlany

§ 1

Do oceny mogą być przed­sta­wione konie huculskie

 • pol­skiej hodowli;
 • ogiery, kla­cze i wałachy;
 • wpi­sane lub speł­nia­jące warunki wpisu do księgi zaro­do­wej koni rasy huculskiej;
 • które ukoń­czyły 4 lata.

§ 2

 1. Konie poka­zy­wa­nie będą w ręku na pły­cie w pozy­cji stój oraz w stę­pie i kłu­sie na ringu poka­zo­wym – trój­kąt o wymia­rach 30 x 40 x 30 m.
 2. Warunki pre­zen­ta­cji konia na płycie:
  1. pro­wa­dzący powi­nien być schlud­nie ubrany;
  2. pro­wa­dzą­cym nie wolno nosić na sobie ubrań posia­da­ją­cych jakie­kol­wiek ogło­sze­nia, które zawie­ra­łyby infor­ma­cje o koniu lub wska­zy­wa­łyby na pocho­dze­nie pre­zen­to­wa­nego konia;
  3. konie nie­po­słuszne mogą decy­zją sędziego (sędziów) zostać wycofane;
  4. koń może być poka­zy­wany wyłącz­nie przez jed­nego prezentera;
  5. sędzio­wie, celem inspek­cji, mogą naka­zać pro­wa­dzą­cemu otwo­rzyć pysk konia lub pod­nieść jego nogę;
  6. sędzio­wie będą oce­niać konie w pozy­cji stój, w stę­pie oraz w kłusie;
  7. konie, które się spóź­nią (nie wezmą udziału we wstęp­nym obej­ściu ringu) będą wyklu­czone z pokazu;
  8. wszyst­kie ogło­wia winny być bez­pieczne i wygodne dla konia – obo­wią­zuje kla­syczne ogło­wie wędzi­dłowe (wędzi­dło zwykłe);
  9. każdy koń, który wyrwał się pro­wa­dzą­cemu w ringu, będzie auto­ma­tycz­nie oce­niany jako ostatni w swo­jej kla­sie. Koń, który wyrwie się po raz drugi będzie zdyskwalifikowany;
  10. Nadużywanie bata, nad­mierne pod­nie­ca­nie koni hała­sem, stra­sze­nie ich lub zada­wa­nie bólu jakim­kol­wiek spo­so­bem jest zabro­nione na całym tere­nie pokazu i stajni w każ­dym czasie.

§ 3

 1. Oceny koni oraz przy­zna­nia nagród i wyróż­nień doko­nuje Komisja Oceny powo­łana przez organizatorów.
 2. Orzeczenia Komisji są ostateczne.

§ 4

 1. Ocena doko­ny­wana jest oddziel­nie dla trzech grup koni:
  1. ogiery;
  2. kla­cze;
  3. wała­chy.
 2. Sędziowie i orga­ni­za­to­rzy pokazu:
  1. sędzio­wie nie mają wglądu do kata­logu przed i pod­czas pokazu, który sędziują. Podczas sędzio­wa­nia nie będą ogła­szane komu­ni­katy, które mogłyby pro­wa­dzić do iden­ty­fi­ka­cji wysta­wia­nych koni i ich wła­ści­cieli. Zezwala się na poda­wa­nie tych infor­ma­cji po ogło­sze­niu wyniku sędzio­wa­nia poszcze­gól­nych koni;
  2. sędzio­wie nie mogą odwie­dzać pomiesz­czeń wystaw­ców i być ich gośćmi bez­po­śred­nio przed lub pod­czas danego pokazu;
  3. sędzio­wie nie mogą oce­niać koni, wobec któ­rych ist­nieje oczy­wi­sty kon­flikt interesów.
 3. Każdy koń oce­niany będzie ano­ni­mowo, przez co naj­mniej 3 nie­za­leż­nych sędziów, według nastę­pu­ją­cego sys­temu oceny (z dokład­no­ścią do 0,5 pkt. za każdą cechę):
  1. typ 0 – 10 pkt
  2. pokrój 0 – 10 pkt
  3. stęp 0 – 10 pkt
  4. kłus 0 – 10 pkt
  5. ogólna pie­lę­gna­cja i kon­dy­cja 0 – 10 pkt

  Razem: 50 pkt

 4. Liczba punk­tów przy­zna­nych przez poszcze­gól­nych sędziów będzie rów­no­cze­śnie pre­zen­to­wana na tablicz­kach. Ocena osta­teczna dla każ­dego konia będzie śred­nią punk­tów (max. 50) przy­zna­nych przez wszyst­kich sędziów.
 5. W przy­padku jed­na­ko­wej liczby punk­tów o pierw­szym miej­scu zde­cy­duje naj­wyż­sza liczba punk­tów przy­zna­nych za typ. O ile ocena za typ będzie się rów­nież pokry­wała u wszyst­kich sędziów, o przy­zna­niu pierw­szego miej­sca zde­cy­duje wyż­sza ocena za ruch.
 6. Wybór czem­piona i wiceczempiona:
  1. jeżeli liczba przed­sta­wio­nych na czem­pio­na­cie kla­czy wynosi co naj­mniej 10 sztuk, a ogie­rów 5 sztuk, komi­sja wyłoni czem­piona i wice­czem­piona kla­czy i ogierów;
  2. czem­piona i wice­czem­piona komi­sja wyła­nia bez­po­śred­nio przez porów­na­nie kla­czy lub ogie­rów, które zajęły miej­sca od I-IV;
  3. czem­pio­nem nie może zostać klacz lub ogier, który w poprzed­nich edy­cjach tego czem­pio­natu uzy­skał taki tytuł. Koń taki nie może być rów­nież brany pod uwagę w roz­dziale nagród pieniężnych;
  4. dla czem­piona i wice­czem­piona oraz trze­ciego i czwar­tego konia w kla­sie ogie­rów i w kla­sie kla­czy w oce­nie pły­to­wej przy­zna­wane są nagrody pie­niężne, odpo­wied­nio w wyso­ko­ści: 1000 zł, 900 zł, 800 zł oraz 700 zł do rów­nego podziału mię­dzy hodowcę i wła­ści­ciela konia.
 7. Po zakoń­cze­niu prac Komisji prze­wod­ni­czący spo­rzą­dza pro­to­kół i podaje do publicz­nej wia­do­mo­ści wyniki oceny.

Zasady ogólne próby kon­dy­cyj­nej i ścieżki huculskiej

§ 1

 1. Zawodnik powi­nien mieć ukoń­czone 10 lat. Junior do 18 roku życia musi posia­dać pisemną zgodę obojga rodzi­ców lub praw­nych opie­ku­nów na start.
 2. Zawodnik musi być ubez­pie­czony od NNW na czas trwa­nia zawo­dów oraz musi posia­dać pisemną zgodę leka­rza na start w zawodach.
 3. Zawodnicy nie speł­nia­jący tych wyma­gań nie będą dopusz­czeni do startu !!!

§ 2

 1. Koń musi posia­dać pasz­port z aktu­al­nymi szcze­pie­niami prze­ciw gry­pie. Konie nie speł­nia­jące tego wyma­ga­nia nie będą wpusz­czone na teren zawodów!!!
 2. W przy­padku kula­wi­zny konia, lekarz wete­ry­na­rii w poro­zu­mie­niu z sędziami zawo­dów może nie dopu­ścić konia do startu i do oceny pły­to­wej. Nie będą dopusz­czone do zawo­dów rów­nież konie nie­spo­kojne, nie dające się zba­dać leka­rzowi wete­ry­na­rii oraz konie sta­no­wiące zagro­że­nie dla bez­pie­czeń­stwa ludzi i innych koni.
 3. W zawo­dach nie mogą brać udziału kla­cze powy­żej 5 mie­siąca ciąży.

§ 3

 1. Podczas zawo­dów:
  1. nie wolno uży­wać ostróg;
  2. obo­wią­zuje kla­syczny rząd jeź­dziecki (ogło­wie i sio­dło), w dobrym sta­nie tech­nicz­nym i dopa­so­wany do konia, kieł­zno wędzi­dłowe (wędzi­dło zwykłe);
  3. ubiór zawod­nika dowolny, wyma­gane jest obu­wie z obca­sem i gładką pode­szwą, a w przy­padku obu­wia bez obcasa – konieczne jest strze­mię z noskiem;
  4. wszyst­kich zawod­ni­ków obo­wią­zuje twarde nakry­cie głowy, junio­rzy obo­wiąz­kowo kaski ochronne lub toczki z zapię­ciem trzypunktowym.
 2. Wszelkie oznaki okru­cień­stwa oraz dzia­ła­nia, które Komisja Sędziowska okre­śli mia­nem okru­cień­stwa, będą karane dyskwalifikacją.

§ 4

 1. Przed zawo­dami odbę­dzie się odprawa tech­niczna i prze­gląd wete­ry­na­ryjny koni.
 2. Do prze­glądu wete­ry­na­ryj­nego zgła­sza się zawod­nik i szef ekipy. Obowiązują nastę­pu­jące zasady:
  1. strój zawod­nika musi być czy­sty i dobrze utrzymany;
  2. zawod­nik zgła­sza konia do prze­glądu poda­jąc: nazwi­sko zawod­nika i klub oraz imię konia i jego wiek;
  3. koń musi być wyczysz­czony i pre­zen­to­wany w ogło­wiu wędzi­dło­wym (kan­tar jest niedozwolony);
  4. jaka­kol­wiek inna uprząż lub ekwi­pu­nek (derki, ban­daże itp.) muszą być zdjęte bez wyjątku;
  5. wszel­kie bole­sno­ści, ska­le­cze­nia i rany muszą być odno­to­wane przez leka­rza wete­ry­na­rii w kar­cie weterynaryjnej.
 3. Na odpra­wie tech­nicz­nej gospo­darz toru podaje dokładny dystans i oma­wia trasę, a tempo i normę czasu na jej poko­na­nie ustala Komisja Sędziowska. Tempo będzie uza­leż­nione od stop­nia trud­no­ści trasy i warun­ków atmos­fe­rycz­nych (doty­czy ścieżki hucul­skiej oraz próby kondycyjnej).
 4. Komisja Sędziowska ma prawo zwięk­szyć, okre­ślone Regulaminem prób dziel­no­ści, tempo poko­ny­wa­nia trasy ścieżki, jed­nak nie wię­cej niż do 300 m/min.

§ 5

 1. Komisja Sędziowska, rów­nież na wnio­sek Komisji Weterynaryjnej, ma prawo wyklu­czyć konia i zawod­nika w każ­dej chwili trwa­nia zawo­dów, jeśli stwier­dzi dole­gli­wo­ści, które mogą spo­wo­do­wać uszczer­bek na zdro­wiu konia lub zawodnika.
 2. Konie roz­po­czy­nają ścieżkę hucul­ską oraz próbę kon­dy­cyjną w kolej­no­ści oraz w odstę­pach okre­ślo­nych przez Komisję Sędziowską.
 3. Decyzje Komisji Sędziowskiej są nie­odwo­łalne i ostateczne.
 4. W cza­sie uro­czy­sto­ści zakoń­cze­nia mile widziany jest galowy strój jeź­dziecki (frak, białe bry­czesy, toczek, czarne buty).

Regulamin próby kondycyjnej

§ 1

 1. Próba kon­dy­cyjna jest spraw­dzia­nem wytrzy­ma­ło­ści i przy­go­to­wa­nia konia.
 2. Próba kon­dy­cyjna odbywa się na dystan­sie 15-20 km na normę czasu z pręd­ko­ścią 8-10 km/h.
 3. Odbiór wyzna­czo­nej i nale­ży­cie ozna­ko­wa­nej trasy próby nastąpi przez dele­gata tech­nicz­nego lub komi­sję sędziow­ską w ter­mi­nie mini­mum 7 dni przed zawodami.

§ 2

 1. Między star­tem a metą zawod­nicy mogą jechać wierz­chem, pro­wa­dzić konia w ręku lub iść za nim, ale pod karą eli­mi­na­cji muszą go dosia­dać przy prze­kra­cza­niu linii startu i mety (łącz­nie z odcin­kiem kontrolowanym).
 2. Pomoc z zewnątrz jest dozwolona:
  1. tylko w polu ser­wi­so­wym przy bramce wet. można pomóc zawod­ni­kowi przy poje­niu i myciu koni, popra­wie­niu wypo­sa­że­nia, poda­wa­niu napo­jów, przy jedze­niu i ponow­nym wsia­da­niu na konia;
  2. na tra­sie w razie upadku zawod­nika dozwo­lona jest pomoc w zła­pa­niu konia i przy ponow­nym wsia­da­niu, popra­wia­niu wypo­sa­że­nia, gdy sie­dzi na koniu lub nie, a w przy­padku zgu­bie­nia pod­kowy – w jej przybiciu.
 3. Zabronione jest towa­rzy­sze­nie zawod­ni­kowi z przodu, z boku, z tyłu, pie­szo lub pojaz­dem przez osoby nie star­tu­jące w pró­bie kondycyjnej.
 4. Zawodnikowi pod groźbą eli­mi­na­cji nie wolno skra­cać trasy. Na tra­sie próby kon­dy­cyj­nej znaj­dują się punkty kon­tro­lne, na któ­rych zawod­nik musi podać swój numer star­towy dyżu­ru­ją­cej tam osobie.
 5. Trasę próby kon­dy­cyj­nej zamyka kon­tro­lo­wany odci­nek koń­czący się na linii mety. Odcinek ten zawod­nicy muszą poko­nać wierz­chem, w stę­pie lub kłu­sie, w kie­runku do przodu. W prze­ciw­nym wypadku otrzy­mują 2 punkty karne.
 6. Czas cał­ko­wity prze­jazdu jest zamy­kany na linii mety.
 7. Wydłużenie lub skró­ce­nie obo­wią­zu­ją­cego tempa prze­jazdu nie może prze­kro­czyć 2 km/h. Przejazd szyb­szy lub wol­niej­szy o wię­cej niż 2 km/h war­to­ści tempa wyzna­czo­nego przez Komisję Sędziowską powo­duje eli­mi­na­cję zawod­nika. Przekroczenie normy czasu w górę lub w dół o mniej niż 2 km/h powo­duje nało­że­nie na konia i zawod­nika punk­tów karnych:
  • pręd­kość 6,00 – 7,99 km/h – 1 pkt. karny
  • pręd­kość 10,01 – 12,00 km/h – 1 pkt. karny

§ 3

 1. Po przy­by­ciu na metę koń będzie prze­cho­dził jedno bada­nie wete­ry­na­ryjne. Od chwili prze­kro­cze­nia linii mety zawod­nik ma 20 minut, aby tętno konia spa­dło do 64 uderzeń/min. W ciągu tego czasu, w dowol­nym momen­cie, ale nie póź­niej niż w 20 minu­cie, zawod­nik może zgło­sić goto­wość konia do bada­nia wet. Jeżeli tętno w 20 minu­cie prze­kra­cza 64 uderzenia/min to nastę­puje eliminacja.
 2. Badania wete­ry­na­ryjne usta­lono w inte­re­sie dobra konia, jego zdro­wia i bezpieczeństwa.

§ 4

 1. W pró­bie kon­dy­cyj­nej para koń – zawod­nik może zgro­ma­dzić mak­sy­mal­nie 80 punk­tów bonifikacyjnych.
 2. Oceny próby kon­dy­cyj­nej doko­nuje się według nastę­pu­ją­cych zasad punktacji:
  1. bada­nie na mecie – do 20 minut od momentu przy­by­cia na linię mety. Z grupy bada­nych para­me­trów punk­to­wane będą:
   • czas wej­ścia na bramkę weterynaryjną:
    • do 5’00″ – 3 pkt.
    • 5’01″ – 10’00″ – 2 pkt.
    • 10’01″ – 15’00″ – 1 pkt.
   • ruch:
    • bez zastrze­żeń (ocena A) – 3 pkt.
    • nie­re­gu­larny (ocena B). – 1 pkt.
    • kulawy – eliminacja
  2. pręd­ko­ści:
   • 8,00 – 8,99 km/h – 1 pkt.
   • 9,00 – 9,50 km/h – 2 pkt.
   • 9,51 – 10,00 km/h – 3 pkt.

  Zwycięża zawod­nik z naj­więk­szą liczbą punk­tów. Maksymalnie zawod­nik może uzy­skać 9 punk­tów, co odpo­wiada mak­sy­mal­nej moż­li­wej do uzy­ska­nia licz­bie 80 pkt. boni­fi­ka­cyj­nych za próbę kon­dy­cyjną. W przy­padku uzy­ska­nia rów­nej liczby punk­tów przez dwóch lub wię­cej zawod­ni­ków, o zaję­tym miej­scu decy­duje krót­szy czas wej­ścia na bramkę weterynaryjną.

Szczegółowy regu­la­min ścieżki huculskiej

Tekst dostępny jest w Ogólnym Regulaminie Prób Dzielności (załącz­nik Programu Hodowli Koni Rasy Huculskiej). Poniżej wymie­nione są dodat­kowe warunki regu­la­minu, mające zasto­so­wa­nie w eli­mi­na­cjach oraz finale Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego:

 1. Ścieżka hucul­ska w wer­sji eli­mi­na­cyj­nej roz­gry­wana jest na dystan­sie od 2000 do 3000 m, pod­czas finału Czempionatu może zostać wydłu­żona do mak­sy­mal­nie 5000 m.
 2. Na tra­sie ścieżki hucul­skiej w kon­kur­sie eli­mi­na­cyj­nym znaj­duje się 20-25 prze­szkód, w tym: 12 sztuk z listy prze­szkód obo­wiąz­ko­wych, mak­sy­mal­nie 8 prze­szkód zapro­po­no­wa­nych przez gospo­da­rza ścieżki, a pozo­stałe z listy prze­szkód dodat­ko­wych. W kon­kur­sie fina­ło­wym liczba prze­szkód może być zwięk­szona mak­sy­mal­nie do 30 sztuk.
 3. Odbiór trasy ścieżki fina­ło­wej przez dele­gata tech­nicz­nego lub komi­sję sędziow­ską nastąpi w ter­mi­nie 7 dni przed zawodami.
 4. Całą trasę ścieżki należy poko­nać jed­nym z 3 cho­dów pod­sta­wo­wych, zabra­nia się nie­uza­sad­nio­nego klu­cze­nia oraz posto­jów na tra­sie. Dystans pomię­dzy trzema ostat­nimi prze­szko­dami oraz metą należy poko­nać kłu­sem po naj­krót­szej linii.
 5. Na tra­sie ścieżki obo­wiąz­kowe są: mini­mum 2 wyzna­czone odcinki stępa o dłu­go­ści co naj­mniej 100 m każdy oraz co naj­mniej 1 wyzna­czony odci­nek galopu o dłu­go­ści mini­mum 100 m. Przejście do innego chodu, dłuż­sze niż 5 kroków/foule, na odcin­kach o wska­za­nym cho­dzie skut­kuje przy­zna­niem 8 pkt kar­nych, poko­na­nie tych odcin­ków cho­dem innym niż wska­zany skut­kuje dyskwalifikacją.
 6. W kon­kur­sach eli­mi­na­cyj­nych obo­wiąz­kowe jest pod­ję­cie próby poko­na­nia wszyst­kich prze­szkód na tra­sie. Na każ­dej prze­szko­dzie dopusz­czalne są dwie odmowy ze strony konia, trze­cia skut­kuje eli­mi­na­cją pary z kon­kursu. Ominięcie każ­dej z 3 dopusz­czal­nych prze­szkód skut­kuje nali­cze­niem punk­tów kar­nych w licz­bie rów­nej war­to­ści punk­to­wej przeszkody.
 7. Przeszkody drew­niane (od wjazdu do wyjazdu/zjazdu) należy poko­ny­wać wyłącz­nie stępem.
 8. Wysokość prze­szkód sko­ko­wych mak­sy­mal­nie do 70 cm.
 9. Bramka powinna posia­dać zamknię­cie (sko­bel, haczyk itp.). Aby prze­szkoda została poko­nana popraw­nie, zawod­nik musi zamknąć za sobą bramkę na skobel.

Terminy i miej­sca eliminacji:

23-24 maja Majówka w Regietowie MZHK Kraków
26-28 czerwca „Z hucu­łem na waka­cje” – Staszów OZHK Kielce
04-05 lipca Zajazd Huculski w Hawłowicach OZHK Rzeszów
18-19 lipca Ścieżka w doli­nie Narwi – Warszawa/Białołęka WZHK Warszawa
01-02 sierp­nia „Z hucu­łem do Krakowa” – Rzeszotary MZHK Kraków
15 sierp­nia Ścieżka w Kotlinie Kłodzkiej – Paszków OZHK Wrocław
22 sierp­nia Wielkopolski Czempionat – Boguszynek ZHKWlkp Poznań
28-30 sierp­nia „Pożegnanie waka­cji” – Rudawka Rymanowska OZHK Rzeszów

Zatwierdzono dnia 8 kwiet­nia 2015 r.
na posie­dze­niu Komisji Księgi Stadnej Koni Rasy Huculskiej
w poro­zu­mie­niu
z Zarządem Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego.

Dodaj do zakładek Link. 2 193 odsłon