• III Kwalifikacje do VI Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej 02.06.2024 Klikowa – propozycje
  Szkolenie z Powożenia zaprzęgami konnymi z Romanem Kuszem
  Oferta odzieży z haftem MZHK w Krakowie
  Majówka w Regietowie (25-26 maj 2024r.)
  Międzynarodowy Czempionat HIF
  Terminarz przeglądów wiosennych 2024
  Szkolenie - konwojent zwierząt
  XI Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – 13-14 Lipiec 2023 r.

Folwark Toporzysko: Warsztaty nie na jedno kopyto

        Do Folwarku Toporzysko w naj­bliż­szy week­end (6-8 marca) zjadą pol­scy i zagra­niczni eks­perci pod­kuw­nic­twa. To dosko­nała oka­zja, by pod­czas pro­wa­dzo­nych przez nich warsz­ta­tów pogłę­bić swą wie­dzę doty­czącą spe­cja­li­stycz­nej opieki nad koniem.

<--break->

        Tematem prze­wod­nim trzy­dnio­wych zajęć będzie „Ochwat i nie tylko: rola wła­ści­wego roz­czysz­cza­nia i kucia. Współpraca leka­rza wete­ry­na­rii z pod­ku­wa­czem”. Szczegółowo omó­wiona zosta­nie m.in. współ­praca fire­mana z pod­ku­wa­czem, a pod­czas zajęć w kuźni uczest­nicy wyku­wać będą pod­kowy con­cave oraz pod­kowy na kopyta nieprawidłowe.

        Wysoką jakość pre­lek­cji oraz prak­tycz­nych warsz­ta­tów gwa­ran­tują znawcy tematu: dr n. wet. Andrzej Bereznowskilek. wet. Janusz Okoński (obaj są leka­rzami wete­ry­na­rii zawo­dów Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej i Polskiego Związku Jeździeckiego) oraz przy­były na tę oko­licz­ność pro­sto z Irlandii mistrz kowal­ski Sam Brennan d.w.c.f. Irlandczyk jest zwy­cięzcą w wielu kla­sach w wyku­wa­niu pod­ków i pod­ku­wa­niu, swą wie­dzą dzieli się na co dzień w Irish School of Farriery.

        Jak się oka­zuje, temat pod­ku­wa­nia w pol­skim śro­do­wi­sku jeź­dziec­kim budzi wiel­kie zain­te­re­so­wa­nie. Wszystkie miej­sca na warsz­taty zostały zare­zer­wo­wane, a do Folwarku Toporzysko zjadą się nie tylko pod­ku­wa­cze, ale także leka­rze wete­ry­na­rii oraz stu­denci. Wszyscy oni na czas zajęć będą zakwa­te­ro­wani w sły­ną­cym z gościn­no­ści oraz kom­for­to­wych warun­ków Folwarku Toporzysko. To jedno z naj­le­piej przy­go­to­wa­nych miejsc w całej Polsce dla miło­śni­ków koni. Przesądza o tym piękne poło­że­nie pośród pól i lasów Beskidu Wysokiego, ale przede wszyst­kim – fan­ta­styczne zaple­cze. Ponad 60 koni dosto­so­wa­nych do każ­dego poziomu zaawan­so­wa­nia jeźdźca, dwie staj­nie i dwie ujeż­dżal­nie (zewnętrzna i kryta) gwa­ran­tują, że każdy z pobytu w Toporzysku będzie zadowolony.

Patronat medialny nad warsz­ta­tami objęło pismo „Koń Polski”, dodat­kowo doda­jąc całemu wyda­rze­niu pre­sti­żo­wego charakteru.

Dodaj do zakładek Link. 3 895 odsłon