• Regionalne Zawody w Powożeniu Sportowym Ludźmierz 2022
  Klikowska Parada Konna
  Terminarz przeglądów wiosennych 2022
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przedstawia terminarz przeglądów wiosennych 2022.
  Katalog ogierów 2022 już w sprzedaży!
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Szanowni Państwo, Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imieniu Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, która jest Organizacją Pożytku Publicznego serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom oraz zwraca się z uprzejmą prośbą o dalsze wsparcie działań w postaci przekazania 1 % podatku na rzecz Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”. KRS: 0000507357 PKO BP: 38 1020 4984 0000 4902 0100 6568 Serdecznie dziękujemy za każdą złotówkę wsparcia.

AUKCJA Teraz Polskie Konie 2014

Polski Związek Hodowców Koni i Agencja Nieruchomości Rolnych, we współ­pracy z firmą Polturf – Barbara Mazur i Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, zapra­szają do zapo­zna­nia się z warun­kami zgło­szeń koni na aukcję koni wierz­cho­wych „Teraz Polskie Konie”, która pla­no­wana jest w Pawilonie Polskiej Hodowli, w cza­sie Cavaliady w Poznaniu w dniach 4-7 grud­nia br.<--break->

Może dzięki powyż­szej ini­cja­ty­wie uda się nawią­zać do naj­lep­szych tra­dy­cji Aukcji Pride of Poland, imprezy odby­wa­ją­cej się w Janowie Podlaskim nie­prze­rwa­nie od ponad 30 lat, gdzie pol­ski koń czy­stej krwi arab­skiej jest roz­po­zna­walną i cenioną marką na forum międzynarodowym. Tak, aby rynek na konie pol­skiej hodowli pomyśl­nie się rozwijał…

Zapraszamy poten­cjal­nych wystaw­ców, klien­tów oraz publicz­ność na aukcje „Teraz Polskie Konie”!!! Budujmy razem histo­rię nowego przed­się­wzię­cia, które miejmy nadzieję, sku­tecz­nie zasty­mu­luje obrót końmi rodzi­mej hodowli, bowiem cudze chwa­li­cie swego nie zna­cie, sami nie wie­cie co posiadacie!

Hodujemy w Polsce konie do sportu, rekre­acji i tury­styki. Mamy dosko­nałe i wszech­stron­nie użyt­kowe pol­skie konie. Nie musimy kupo­wać ich na zachodzie. Jedynie pochwalmy się nimi…

Do zoba­cze­nia w Pawilonie Polskiej Hodowli na tere­nie Międzynarodowych Targów Poznańskich pod­czas Cavaliady, 4-7 grud­nia br.

W załą­cze­niu for­mu­larz zgło­sze­niowy.

Dodaj do zakładek Link. 4 698 odsłon