• Klikowska Parada Konna – Nagroda dodatkowa dla Czempionów Klaczy Rocznych i Dwuletnich – rasy Polski Koń Zimnokrwisty!
  Klikowska Parada Konna – Nagroda dodatkowa dla Czempionów Klaczy Dwuletnich i Trzyletnich – rasy Śląskiej!
  Klikowska Parada Konna
  VI Mistrzostwa Polski Koni Rasy Huculskiej - propozycje
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej - Gładyszów 11.10.2023
  Ustawa o identyfikacji – FAQ i informacje
  UWAGA! Od 6 stycznia 2023 r. WYMAGANY numer EWIDENCJI PRODUCENTÓW i zgłoszenie SIEDZIBY STADA
  Polowa próba wierzchowa lub zaprzęgowa Koni Rasy Konik Polski
  Kwalifikacje klaczy sztumskich i sokólskich do programu ochrony zasobów genetycznych
  Wystawa – Aukcja Ogierów Zimnokrwistych – 6 października 2023
  Koszulki Polo - Oferta

AUKCJA Teraz Polskie Konie 2014

Polski Związek Hodowców Koni i Agencja Nieruchomości Rolnych, we współ­pracy z firmą Polturf – Barbara Mazur i Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, zapra­szają do zapo­zna­nia się z warun­kami zgło­szeń koni na aukcję koni wierz­cho­wych „Teraz Polskie Konie”, która pla­no­wana jest w Pawilonie Polskiej Hodowli, w cza­sie Cavaliady w Poznaniu w dniach 4-7 grud­nia br.<--break->

Może dzięki powyż­szej ini­cja­ty­wie uda się nawią­zać do naj­lep­szych tra­dy­cji Aukcji Pride of Poland, imprezy odby­wa­ją­cej się w Janowie Podlaskim nie­prze­rwa­nie od ponad 30 lat, gdzie pol­ski koń czy­stej krwi arab­skiej jest roz­po­zna­walną i cenioną marką na forum międzynarodowym. Tak, aby rynek na konie pol­skiej hodowli pomyśl­nie się rozwijał…

Zapraszamy poten­cjal­nych wystaw­ców, klien­tów oraz publicz­ność na aukcje „Teraz Polskie Konie”!!! Budujmy razem histo­rię nowego przed­się­wzię­cia, które miejmy nadzieję, sku­tecz­nie zasty­mu­luje obrót końmi rodzi­mej hodowli, bowiem cudze chwa­li­cie swego nie zna­cie, sami nie wie­cie co posiadacie!

Hodujemy w Polsce konie do sportu, rekre­acji i tury­styki. Mamy dosko­nałe i wszech­stron­nie użyt­kowe pol­skie konie. Nie musimy kupo­wać ich na zachodzie. Jedynie pochwalmy się nimi…

Do zoba­cze­nia w Pawilonie Polskiej Hodowli na tere­nie Międzynarodowych Targów Poznańskich pod­czas Cavaliady, 4-7 grud­nia br.

W załą­cze­niu for­mu­larz zgło­sze­niowy.

Dodaj do zakładek Link. 4 708 odsłon