Szkolenia

SZKOLENIE ZAPRZĘGOWE W SK W UDORZU

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imieniu swoim i organizatorów  serdecznia zaprasza wszystkich pasjonatów powożenia na szkolenie organizowane w Stadninie Koni w Udorzu w dniach 3-4.10.2015r., które już po raz drugi poprowadzi Pan Bartłomiej Kwiatek. W drugiej edycji szkolenia w jego programie oprócz elementów związanych z ujeżdżeniem omówione zostaną zagadnienia związane ze startami w maratonie i konkursach zręczności. W szkoleniu można brać udział wraz z własnymi końmi jednak możliwe jest również skorzystanie z koni (zaprzęgów) udostępnionych przez Stadninę.

Czytany 4203 razy

Kurs pierw­szej pomocy dla koniarzy

 Akademia Hodowcy i Jeźdźca zapra­sza na „Kurs pierw­szej pomocy dla konia­rzy”. To obo­wiąz­kowe szko­le­nie dla wszyst­kich wła­ści­cieli i użyt­kow­ni­ków koni. Uczestnicy kursu zdo­będą pod­sta­wową wie­dzę z zakresu dia­gno­styki, bada­nia kli­nicz­nego i dowie­dzą się, jak postę­po­wać w nagłych przy­pad­kach w ocze­ki­wa­niu na leka­rza wete­ry­na­rii. Kurs składa się z dwóch czę­ści: teo­re­tycz­nej (wykładu i pre­zen­ta­cji) oraz prak­tycz­nej, pod­czas któ­rej kur­sanci będą mieli oka­zję samo­dziel­nie wyko­nać pod­sta­wowe zabiegi, pod okiem doświad­czo­nego leka­rza weterynarii.

Czytany 4580 razy

Szkolenie w Nowych Jankowicach

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza hodow­ców i miło­śni­ków koni na szko­le­nie w Stadninie Koni Nowe Jankowice w dniu 27 maja br. Tematem szko­le­nia będzie ocena eks­te­rieru oraz ruchu koni zimnokrwistych.

 Ramowy pro­gram

Grupa poranna

9.00 – 10.00 część teoretyczna

10.00 – 12.30 część prak­tyczna (w tym wypeł­nia­nie karty oceny konia)

12.30 – obiad

Grupa popo­łu­dniowa

12:30-13:00 obiad

13:30-14:00 część teoretyczna

Czytany 3622 razy

Warsztaty - Podstawy Pracy z Koniem

        Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imieniu organizatora Fundacji "Klikowska Ostoja Polskich Koni" serdecznie zaprasza na pierwszą cześć warsztatów "Podstawy pracy z koniem, porozumiewanie się oraz efektywny trening poprzez współdziałanie sposobów naturalnych i klasycznych."

Czytany 3542 razy

        Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imieniu Organizatora Stadniny Koni "Wiślany Zakątek" serdecznie zaprasza na SZKOLENIE JEŹDZIECKIE „La main du maître – Ręka mistrza”.

Czytany 3402 razy

Folwark Toporzysko: Warsztaty nie na jedno kopyto

        Do Folwarku Toporzysko w naj­bliż­szy week­end (6-8 marca) zjadą pol­scy i zagra­niczni eks­perci pod­kuw­nic­twa. To dosko­nała oka­zja, by pod­czas pro­wa­dzo­nych przez nich warsz­ta­tów pogłę­bić swą wie­dzę doty­czącą spe­cja­li­stycz­nej opieki nad koniem.

Czytany 3422 razy

Szkolenie Imprintingowe Źrebiąt

Serdecznie zapra­szamy na jed­no­dniowy kurs SZKOLENIE IMPRINTINGOWE ŹREBIĄT. To spe­cja­li­styczne szko­le­nie poświę­cone jest mecha­ni­zmowi imprin­tingu u nowo naro­dzo­nych źre­ba­ków i meto­dzie wcze­snego szko­le­nia źre­biąt opra­co­wa­nej przez świa­to­wej sławy wete­ry­na­rza i beha­wio­ry­stę dr Roberta Millera.

Czytany 3023 razy

        Małopolski Związek Hodowców Koni w imieniu organizatora serdecznie zaprasza na Kurs "Ocena eksterieru konia- zasady sędziowania młodych koni".

Czytany 3014 razy

WARSZTATY PODKUWNICZE - TOPORZYSKO

        Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie serdecznie zaprasza na Warsztaty podkuwnicze, które odbędą się w Toporzysku  w dniach 6-8 marca br. Szczegóły znajdziecie Państwo poniżej.

Czytany 3034 razy

        Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie na prośbę Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie informuje

o rekrutacji  uczestników z Polski na szkolenie „Konsultacje szkoleniowe środowisk hipoterapeutycznych - możliwości rozwijania aktywnej hipoterapii medycznej i społecznej”. Szczegóły znajdziecie Państwo w poniższym  załączniku.

Czytany 3525 razy

Strony