• Klikowska Parada Konna – Nagroda dodatkowa dla Czempionów Klaczy Rocznych i Dwuletnich – rasy Polski Koń Zimnokrwisty!
  Klikowska Parada Konna – Nagroda dodatkowa dla Czempionów Klaczy Dwuletnich i Trzyletnich – rasy Śląskiej!
  Klikowska Parada Konna
  VI Mistrzostwa Polski Koni Rasy Huculskiej - propozycje
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej - Gładyszów 11.10.2023
  Ustawa o identyfikacji – FAQ i informacje
  UWAGA! Od 6 stycznia 2023 r. WYMAGANY numer EWIDENCJI PRODUCENTÓW i zgłoszenie SIEDZIBY STADA
  Polowa próba wierzchowa lub zaprzęgowa Koni Rasy Konik Polski
  Kwalifikacje klaczy sztumskich i sokólskich do programu ochrony zasobów genetycznych
  Wystawa – Aukcja Ogierów Zimnokrwistych – 6 października 2023
  Koszulki Polo - Oferta

Relacja ze zjazdu HIF

W mi­nio­ny week­end od­był się w Polsce Walny Zjazd Międzynarodowej Federacji Konia Huculskiego (HIF). Do Krakowa zje­cha­li przed­sta­wi­cie­le Austrii, Czech, Niemiec, Słowacji, Ukrainy oraz Węgier, by dys­ku­to­wać o naj­waż­niej­szy­ch dla ko­ni hu­cul­ski­ch kwe­stia­ch. Polskę re­pre­zen­to­wa­ło dwó­ch de­le­ga­tów:Władysław Brejta – Dyrektor Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB w Odrzechowej oraz Mieczysław Janczyk – Prezes Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego.

Posiedzenie Walnego Zjazdu po­prze­dzo­ne zo­sta­ło po­ka­za­mi pol­ski­ch ko­ni hu­cul­ski­ch. W so­bot­nie przed­po­łu­dnie w go­ścin­ny­ch pro­ga­ch stad­ni­ny Pana Wacława Kurowskiego w Rzeszotarach chwa­li­li­śmy się przed za­gra­nicz­ny­mi go­ść­mi tym, co w hu­cul­skiej ho­dow­li naj­lep­sze. 14 kla­czy i 7 ogie­rów dum­nie re­pre­zen­to­wa­ło wszyst­kie wy­stę­pu­ją­ce w Polsce ro­dzi­ny żeń­skie i ro­dy mę­skie. Po czę­ści ho­dow­la­nej przy­sze­dł czas na po­ka­zo­wą ścież­kę hu­cul­ską i pre­zen­ta­cję za­przę­gów. Jeźdźcy i po­wo­żą­cy dwo­ili się i tro­ili, by jak naj­le­piej wy­pa­ść przed tak sza­cow­nym gro­nem. Całość okra­sił swo­im pro­fe­sjo­nal­nym ko­men­ta­rzem Marek Gibała, Dyrektor Okręgowego Związku Koni Huculskich w Rzeszowie. Na ko­niec każ­dy z ko­ni zo­stał ude­ko­ro­wa­ny przez przed­sta­wi­cie­li HIF pa­miąt­ko­wym floo, a wy­staw­cy otrzy­ma­li drob­ne upo­min­ki przy­go­to­wa­ne m.in. przez Pana dr. Witolda Słomkę, Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne, na te­re­nie któ­rej znaj­du­je się stad­ni­na w Rzeszotarach. Pogoda do­pi­sa­ła, a peł­ni wra­żeń de­le­ga­ci mo­gli udać się z po­wro­tem do Przegorzał na ob­ra­dy Walnego Zgromadzenia.

Polski Związek Hodowców Koni pra­gnie ser­decz­nie po­dzię­ko­wać przede wszyst­kim Panu Wacławowi Kurowskiemu, któ­ry ko­lej­ny już raz sze­ro­ko otwo­rzył dla nas drzwi swo­jej staj­ni, a tak­że wszyst­kim Hodowcom, któ­rzy wło­ży­li ogrom tru­du i za­an­ga­żo­wa­nia w przy­go­to­wa­nie po­ka­zów: pań­stwu Olimpii i Rafałowi Dąbkowskim, pa­niom Barbarze Jakubiec i Klaudii Gąsior, pa­nom Andrzejowi PelcowiWojciechowi KrzyżakowiCzesławowi GrucyStanisławowi StasiowskiemuMarkowi Biernatowi, Mieczysławowi Janczykowi oraz Stadninie Koni Huculskich „Gładyszów” i Zakładowi Doświadczalnemu Instytutu Zootechniki PIB w Odrzechowej. Dziękujemy rów­nież Pani Teresie Pracuchi Panu dr. Zenonowi Podstawskiemu z Małopolskiego Związku Hodowców Koni oraz pa­nu Markowi Gibalez Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie za nie­oce­nio­ną po­moc w or­ga­ni­za­cji te­go do­nio­słe­go wy­da­rze­nia.

http://pzhk.pl/blog/2017/05/22/relacja-ze-zjazdu-hif/

fotorelacja  Pani Pauliny Peckiel http://www.peckiel.pl/huculy/walny-zjazd-hif-19-20-maja-2017/

Dodaj do zakładek Link. 1 261 odsłon