• Międzynarodowy Czempionat HIF
  III Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia
  Święto Konia Małopolskiego - propozycje
  XI Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – 13-14 Lipiec 2023 r.
  Kwalifikacja i PPO zaprzęgowa ogierów rasy śląskiej – regulamin
  Oferta odzieży z haftem MZHK w Krakowie
  Terminarz przeglądów wiosennych 2024

Wyniki KWZH w Poznaniu

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wy­ni­ka­mi oce­ny pły­to­wej oraz użyt­ko­wej ko­ni pre­zen­to­wa­ny­ch pod­czas Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu.

XXVIII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych za na­mi. Poznaniowi dzię­ku­je­my za go­ści­nę, przede wszyst­kim jed­nak dzię­ku­je­my ho­dow­com ko­ni pre­zen­to­wa­ny­ch w sto­li­cy Wielkopolski. Doceniamy wa­sz trud wło­żo­ny w przy­go­to­wa­nia do te­go wy­da­rze­nia. To dzię­ki ta­kim lu­dziom jak wy, do­świad­czo­nym i peł­nym pa­sji roz­wi­ja się pol­ska ho­dow­la. Gratulujemy ser­decz­nie wy­róż­nie­nia, ja­kim by­ła moż­li­wo­ść za­pre­zen­to­wa­nia swo­ich osią­gnięć sze­ro­kiej pu­blicz­no­ści.  Hodowcom czem­pio­nów i wi­ce­czem­pio­nów ży­czy­my ko­lej­ny­ch suk­ce­sów w po­sta­ci zdo­by­wa­ny­ch tro­fe­ów i na­gród, któ­re uwień­czą wa­sze sta­ra­nia i co­dzien­ną pra­cę.

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z wy­ni­ka­mi oce­ny pły­to­wej oraz użyt­ko­wej ko­ni prze­zen­to­wa­ny­ch pod­czas XXVIII Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu.

Rasa ma­ło­pol­ska
Czempion: ANTYLYA (11.05.2013)
SZKRAB – AKUSTYKA
hod. i wł. Aleksander Łój

Wiceczempion: BAWARIA (15.03.2014)
EFEKT – BERRA
hod. Marek Kołcon,  wł. Aleksander Sokołowski

Rasa wiel­ko­pol­ska
Czempion: BRILLIANTS W (20.04.2013)
QUATERRBACK – BALERINA W
hod. i wł. Jacek Wilczyński

Wiceczempion: BOTANA (16.05.2010)
TURBUD QUIRINUS – BOGOTA
hod. i wł. Stadnina Koni Racot Sp. z o.o.

Rasa pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi
Czempion: CZARDASZ (07.05.2008)
CHELLANO’S BOY D Z – CERKWICA
hod. Franciszek Kędzierski, wł. GR-​H Żydowo Sp. z o.o., SO Gniezno

Wiceczempion: GALA HIT-​LA (06.04.2013)
QUATERRBACK – GWIAZDA HIT
hod. Stadnina Koni Dębno Sp. jaw., wł. Leszek Garstka

Kuce
Czempion: LADY LUKRECJA EWITA (15.04.2010)
TUPET – LADY PEGGY
hod. i wł. Wiesław Apanasewicz Spec. GR

Wiceczempion: FIESTA EWITA (14.04.2008)
V.I.P. – FELINA
hod. i wł. Wiesław Apanasewicz Spec. GR

Rasa ślą­ska
Czempion: REBELIA (16.05.2011)
HUTOR – REGENCJA
hod. Stado Ogierów Książ,  wł. OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o., SO Książ

Wiceczempion: TOSKANIA (18.03.2007)
RAPID – TOMYRA
hod. i wł. Dariusz Śmichura

Rasa zim­no­krwi­sta i pol­ski ar­den
Czempion: MONESA (07.04.2012)
ARCHIMEDES – MONTESA
hod. i wł. Roman Szultka

Wiceczempion: HOLLY (27.01.2011)
INBRUG – HELLADA
hod. Andrzej Derlecki, wł. Marcin Liwiński

Rasa ko­nik pol­ski
Czempion: MOD (28.02.2010)
NEWTON – MODYSTKA
hod. i wł. PHR Tulce Sp. z o.o. Oddział Prod. Nasienny Kobylniki

Wiceczempion: KORYNTIA (08.02.2014)
MOZYR – KLATKA
hod. i wł. Stadnina Koni Dobrzyniewo Sp. z o.o.

Rasa hu­cul­ska

Czempion: JASYR (15.03.2011)
POWIEW – INTRYGA
hod. Stadnina Koni Huculskich „Gładyszów” Sp. z o.o., wł. Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o. SKH „Gładyszów”

Wiceczempion: GALERA (12.05.2008)
PIAF – GRAŻDA
hod. Stadnina Koni Huculskich „Gładyszów” Sp. z o.o., wł. Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o. SKH „Gładyszów”

Pełne wy­ni­ki ko­ni:

 1. Małopolskiej
 2. Wielkopolskiej
 3. Polski koń szlachetny półkrwi
 4. Kuce
 5. Śląskiej
 6. Zimnokrwistej oraz arden polski
 7. Konik polski
 8. Huculskiej (ocena ogólna i ścieżka)

REBELIA (Hutor – Regencja)
fot. Paulina Peckiel

Galeria zdjęć z wystawy

Dodaj do zakładek Link. 1 149 odsłon