• Hubertus Tarnowski
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej - Gładyszów 11.10.2023
  Ustawa o identyfikacji – FAQ i informacje
  UWAGA! Od 6 stycznia 2023 r. WYMAGANY numer EWIDENCJI PRODUCENTÓW i zgłoszenie SIEDZIBY STADA
  Kwalifikacje klaczy sztumskich i sokólskich do programu ochrony zasobów genetycznych
  Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej - Klikowa 20.10.2023
  Lista ogierów i klaczy Klikowa 6.10.2023 - program Aukcji
  Wystawa – Aukcja Ogierów Zimnokrwistych – 6 października 2023

Kwalifikacja i trening ogierów ras szlachetnych 2017

Poniżej przed­sta­wia­my ko­mu­ni­kat do­ty­czą­cy wa­run­ków kwa­li­fi­ka­cji do po­lo­wej wierz­cho­wej oraz sta­cjo­nar­nej za­przę­go­wej pró­by dziel­no­ści ogie­rów ras szla­chet­ny­ch w tym se­zo­nie. Na wnio­sek ho­dow­ców  Komisje Ksiąg Stadnych ko­ni ras: pol­skie­go ko­nia szla­chet­ne­go pół­krwi, wiel­ko­pol­skiej oraz ma­ło­pol­skiej za­de­cy­do­wa­ły o wpro­wa­dze­niu od 2017 ro­ku po­lo­wej pró­by dziel­no­ści. Nad za­sa­da­mi tej pró­by de­ba­to­wa­no od kil­ku lat, a  ho­dow­cy zo­sta­li po­pro­sze­ni o wy­ra­że­nie swo­jej opi­nii do­ty­czą­cej zmia­ny za­sad pró­by dziel­no­ści.

Kwalifikacje do ty­ch prób od­bę­dą się w dwó­ch miej­sca­ch – Lesznie oraz Białce lub Janowie Podlaskim. Kolejną no­wo­ścią wpro­wa­dzo­ną od te­go ro­ku je­st wy­móg ba­dań RTG w kie­run­ku OCD  ja­ko jed­ne­go z wa­run­ków se­lek­cyj­ny­ch. Badanie to bę­dzie obo­wią­zy­wa­ło wszyst­kie ogie­ry, sta­ra­ją­ce się o uzna­nie w pol­ski­ch księ­ga­ch, czy­li rów­nież kwa­li­fi­ko­wa­ne do ho­dow­li na pod­sta­wie wy­ni­ków w al­ter­na­tyw­ny­ch pró­ba­ch dziel­no­ści (MPMK, sport). Badania OCD ogie­rów od lat obo­wią­zu­ją we wszyst­ki­ch wio­dą­cy­ch księ­ga­ch stad­ny­ch i są nie­zbęd­nym ele­men­tem se­lek­cyj­nym w przy­pad­ku ogie­rów ho­dow­la­ny­ch. Mamy na­dzie­ję, że te zmia­ny przy­nio­są po­pra­wę ja­ko­ści ogie­rów wpi­sy­wa­ny­ch do pol­ski­ch ksiąg oraz po­zy­tyw­nie wpły­ną na bu­do­wa­nie zna­ku ja­ko­ści pol­ski­ch ko­ni spor­to­wy­ch.

http://pzhk.pl/wp-content/uploads/Trening-ogier%C3%B3w-ras-szlachetnych-w-2017.pdf

Dodaj do zakładek Link. 1 576 odsłon