• XXV Dni Huculskie
  Katalog Ogierów 2021
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie zaprasza do zapoznania się z "Katalogiem ogierów" na sezon 2021 W miarę możliwości katalog jest aktualizowany. Plik z bieżącymi zmianami znajdziecie Państwo w załączniku.
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imieniu Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, która jest Organizacją Pożytku Publicznego zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie działań Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni” w postaci przekazania 1 % podatku na rzecz Fundacji. KRS: 0000507357 PKO BP: 38 1020 4984 0000 4902 0100 6568 Serdecznie dziękujemy.
  Kwalifikacja Klaczy Rasy Polski Koń Zimnokrwisty w typie sztumskim i sokólskim do programu ochrony
  Aukcja – Uznawanie Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty
  Wierzchowa lub Zaprzęgowa Próba Dzielności Koników Polskich - propozycje 2021

HODOWLA KONI – nowe możliwości kształcenia

Powoli zbli­ża się czas wy­bo­ru szkół śred­ni­ch przez te­go­rocz­ny­ch ab­sol­wen­tów gim­na­zjów. Na pew­no war­to za­in­te­re­so­wać się per­spek­ty­wicz­nym kie­run­kiem na­ucza­nia: ho­dow­la ko­ni. Do gru­py szkół kształ­cą­cy­ch mło­dzież w tym kie­run­ku do­łą­cza Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej.

Swoje pod­pi­sy pod sto­sow­ną umo­wą współ­pra­cy po­mię­dzy: Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, a Małopolską Hodowlą Roślin Sp. z o.o. (Stadnina Koni Arabskich w Białce) zło­ży­li dyr. Jacek Jagieło oraz pre­zes Bogdan Szumański i czło­nek za­rzą­du Lucjan Cichosz. Umowa zo­sta­ła pod­pi­sa­na 28 mar­ca 2017 i do­ty­czy już or­ga­ni­za­cji no­we­go ro­ku szkol­ne­go 2017/​18.

Zajęcia za­rów­no teo­re­tycz­ne jak rów­nież prak­tycz­ne od­by­wać się bę­dą pod okiem wy­kwa­li­fi­ko­wa­ny­ch pra­cow­ni­ków Zakładu Hodowlano-​Produkcyjnego Stado Ogierów w Białce ba­zu­jąc na ich wie­dzy oraz wie­lo­let­nim do­świad­cze­niu ho­dow­la­nym. Praktyki za­wo­do­we oraz okre­sy sta­żu mło­dzi adep­ci trud­nej ho­dow­la­nej sztu­ki od­by­wać bę­dą w Białce. Mam ogrom­ną na­dzie­ję, że krok ten je­st ko­lej­nym w mo­zol­nym pro­ce­sie bu­do­wa­nia sil­nej po­zy­cji Białki. Korzystając z oka­zji już dzi­siaj chciał­bym za­pro­sić na XXVII edy­cje Wiosennego Młodzieżowego Pokazu Koni Arabskich, któ­ry od­bę­dzie się w dnia­ch 2 – czerw­ca 2017 w Białce pod­czas, któ­re­go oczy­wi­ście bę­dzie­my pro­mo­wać rów­nież na­szą ofer­tę edu­ka­cyj­ną – Lucjan Cichosz.

(fot. Ewa Imielska Hebda) od le­wej: Lucjan Cichosz, Jacek Jagiełło, Bogdan Szumański.

Dodaj do zakładek Link. 637 odsłon