• Terminarz przeglądów wiosennych 2022
    Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przedstawia terminarz przeglądów wiosennych 2022.
    Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej- Klikowa, 2 lipca 2022
    Katalog ogierów 2022 już w sprzedaży!
    Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
    Szanowni Państwo, Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imieniu Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, która jest Organizacją Pożytku Publicznego serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom oraz zwraca się z uprzejmą prośbą o dalsze wsparcie działań w postaci przekazania 1 % podatku na rzecz Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”. KRS: 0000507357 PKO BP: 38 1020 4984 0000 4902 0100 6568 Serdecznie dziękujemy za każdą złotówkę wsparcia.

Do nabycia polska wersja książki „Koń KWPN. Selekcja do wyczynu”

Do nabycia polska wersja książki „Koń KWPN. Selekcja do wyczynu”

23 sierpnia 2016 · Kategoria: Wydawnictwo, · Rasa: 

Polski Związek Hodowców Koni wy­ku­pił li­cen­cję od związ­ku KWPN na wy­da­nie zna­nej w Europie książ­ki: „The KWPN hor­se. Selection for per­for­man­ce” i wła­śnie zo­sta­ła wy­da­na pol­ska jej wer­sja pod ty­tu­łem: „Koń KWPN. Selekcja do wy­czy­nu”.

Książka  sta­no­wi kom­pen­dium wie­dzy na te­mat oce­ny eks­te­rie­ru ko­ni spor­to­wy­ch w po­łą­cze­niu z ich użyt­ko­wo­ścią. Szczegółowo opi­sa­ne są w niej kry­te­ria bu­do­wy, oce­ny cho­dów oraz sko­ków lu­zem.  W pu­bli­ka­cji tej dro­bia­zgo­wo zo­sta­ły przed­sta­wio­ne ko­nie wierz­cho­we KWPN (ze skró­tem RP) oraz ko­nie Tuigpaarden (TP), któ­re sta­no­wią od­dziel­ny dział w księ­dze. Bardzo waż­nym ele­men­tem książ­ki są  szcze­gó­ło­we ry­sun­ki po­ma­ga­ją­ce zro­zu­mieć i zwi­zu­ali­zo­wać da­ny roz­dział, jed­nak to czym wy­róż­nia się ta książ­ka są fil­my po­ka­zu­ją­ce i oma­wia­ją­ce każ­dy z cho­dów oraz ele­men­tów oce­ny sko­ków lu­zem (do­stęp­ne po­przez ko­dy QR).

Książka bę­dzie dys­try­bu­owa­na TYLKO przez PZHK i OZHK/​WZHK. Cena 75 zł. Dla człon­ków OZHK/​WZHK i Związków Rasowych z ure­gu­lo­wa­ną, bie­żą­cą skład­ką człon­kow­ską ce­na 55 zł. W przy­pad­ku wy­sył­ki pocz­tą na­le­ży do­li­czyć kosz­ty w wy­so­ko­ści 5 zł/​egz.

Jeżeli chce­sz na­być tę książ­kę w PZHK, pro­si­my o pi­sem­ne zgło­sze­nie na email: kusmierczak@pzhk.pl i prze­la­nie opła­ty za książ­kę i wy­sył­kę na kon­to PZHK, z do­pi­skiem „Książka KWPN”.

 

Dodaj do zakładek Link. 738 odsłon