• III Kwalifikacje do VI Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej 02.06.2024 Klikowa – propozycje
  Szkolenie z Powożenia zaprzęgami konnymi z Romanem Kuszem
  Oferta odzieży z haftem MZHK w Krakowie
  Majówka w Regietowie (25-26 maj 2024r.)
  Międzynarodowy Czempionat HIF
  Terminarz przeglądów wiosennych 2024
  Szkolenie - konwojent zwierząt
  XI Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – 13-14 Lipiec 2023 r.

O „Wstępach” rzetelnie

Wbrew hi­ste­rycz­nej nar­ra­cji pro­wa­dzo­nej od kil­ku ty­go­dni w wie­lu me­dia­ch przez śro­do­wi­ska obroń­ców zwie­rząt usi­łu­ją­cy­ch przed­sta­wić ten je­den z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ny­ch jar­mar­ków w Europie ja­ko are­nę bar­ba­rzyń­stwa, rze­zi i znę­ca­nia się  nad koń­mi te­go­rocz­ne Wstępy prze­bie­ga­ły w spo­koj­nej at­mos­fe­rze bra­ku po­waż­niej­szy­ch in­cy­den­tów (je­den ku­la­wy koń!) czy nie­bez­piecz­ny­ch zda­rzeń. Według nie­ofi­cjal­ny­ch, sza­cun­ko­wy­ch da­ny­ch za­pre­zen­to­wa­no po­nad 300 szt. ko­ni róż­ny­ch ras i ty­pów użyt­ko­wy­ch. Te zim­no­krwi­ste i po­gru­bio­ne, któ­ry­ch by­ła więk­szo­ść eks­po­no­wa­no w po­nie­dzia­łek, po­zo­sta­łe zgod­nie z przy­ję­tym w tym ro­ku re­gu­la­mi­nem w dru­gi dzień tar­go­wy. Należy pod­kre­ślić, że prze­wa­ża­ły ko­nie ho­dow­la­ne speł­nia­ją­ce ro­do­wo­do­we wa­run­ki wpi­su do ksiąg bą­dź już po­sia­da­ją­ce  li­cen­cję ho­dow­la­ną, czę­sto ze spraw­dzo­ną użyt­ko­wo­ścią. Spośród im­prez to­wa­rzy­szą­cy­ch Wstępom na szcze­gól­ną uwa­gę za­słu­gu­je zor­ga­ni­zo­wa­ny już po raz czwar­ty ogól­no­pol­ski po­kaz ogie­rów ras zim­no­krwi­sty­ch z udzia­łem ho­dow­ców z wo­je­wódz­tw ma­zo­wiec­kie­go, świę­to­krzy­skie­go, lu­bel­skie­go i pod­kar­pac­kie­go. Zakrojona na sze­ro­ką ska­lę pu­blicz­na zbiór­ka środ­ków fi­nan­so­wy­ch zor­ga­ni­zo­wa­na przez kil­ka fun­da­cji we­dług uzy­ska­ny­ch do­ść roz­bież­ny­ch in­for­ma­cji za­owo­co­wa­ła za­ku­pem od 50 do 150 ko­ni od za­do­wo­lo­ny­ch ofe­ren­tów, któ­rzy uzy­ska­li za nie su­my znacz­nie prze­kra­cza­ją­ce ich fak­tycz­ną war­to­ść ryn­ko­wą.  Niewielka licz­ba oko­ło 40 ko­ni zo­sta­ła za­ku­pio­na przez fir­my trud­nią­ce się eks­por­tem na ry­nek wło­ski. Nad bez­piecz­nym i spraw­nym prze­pro­wa­dze­niem jar­mar­ku czu­wa­ło po­nad 200 osób funk­cyj­ny­ch – po­li­cja, straż po­żar­na, służ­by po­rząd­ko­we Urzędu Miasta Skaryszew oraz co naj­bar­dziej istot­ne po­nad 40 le­ka­rzy we­te­ry­na­rii (z udzia­łem i pod nad­zo­rem in­spek­cji po­wia­to­wej i wo­je­wódz­kiej) od­de­le­go­wa­ny­ch do kon­tro­li pasz­por­tów ko­ni, prze­strze­ga­nia za­sad do­bro­sta­nu, pra­wi­dło­wo­ści trans­por­tu, roz­ła­dun­ku i roz­miesz­cze­nia zwie­rząt. W po­wszech­nej opi­nii zwie­dza­ją­cy­ch i bez­stron­ny­ch ob­ser­wa­to­rów ska­ry­szew­ski jar­mark wy­pra­co­wa­ny­mi stan­dar­da­mi i przy­ję­ty­mi roz­wią­za­nia­mi lo­gi­stycz­ny­mi  znacz­nie prze­wyż­sza po­dob­ne im­pre­zy or­ga­ni­zo­wa­ne w in­ny­ch kra­ja­ch eu­ro­pej­ski­ch. Jak moż­na za­ob­ser­wo­wać wie­lo­wie­ko­wa tra­dy­cja i spu­ści­zna kul­tu­ro­wa har­mo­nij­nie wkom­po­no­wu­je się w no­wo­cze­sno­ść da­jąc na­dzie­ję na  po­myśl­ną kon­ty­nu­ację te­go je­dy­ne­go w swo­im ro­dza­ju wy­da­rze­nia no­szą­ce­go w na­szym od­czu­ciu  zna­mio­na dzie­dzic­twa na­ro­do­we­go.

 

fot. Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie – Oddział w Radomiu

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj do zakładek Link. 790 odsłon