• III Kwalifikacje do VI Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej 02.06.2024 Klikowa – propozycje
  Szkolenie z Powożenia zaprzęgami konnymi z Romanem Kuszem
  Oferta odzieży z haftem MZHK w Krakowie
  Majówka w Regietowie (25-26 maj 2024r.)
  Międzynarodowy Czempionat HIF
  Terminarz przeglądów wiosennych 2024
  Szkolenie - konwojent zwierząt
  Szkolenie - "Pielęgnacja kopyt" z Arturem Wójcikiem
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni

Komunikat Zarządu Polskiego Towarzystwa Powozowego

Polskie Towarzystwo Powozowe za­pra­sza do udzia­łu w te­go­rocz­nym szko­le­niu w za­kre­sie przy­go­to­wań za­przę­gów do star­tów w kon­kur­sa­ch tra­dy­cyj­ne­go po­wo­że­nia, któ­re od­bę­dzie się w dniu 9 kwiet­nia 2017 ro­ku, w sie­dzi­bie Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, współ­or­ga­ni­za­to­ra se­sji. Rozpoczęcie spo­tka­nia o go­dzi­nie 11-​tej i prze­wi­dy­wa­ny czas za­koń­cze­nia oko­ło go­dzi­ny 18-​tej. Na za­koń­cze­nie spo­tka­nia re­zer­wu­je­my czas na prze­pro­wa­dze­nie Walnego Zebrania człon­ków PTP, któ­re po­świę­co­ne bę­dzie przed­sta­wie­niu spra­woz­dań z dzia­łal­no­ści sto­wa­rzy­sze­nia za rok ubie­gły oraz spra­wom bie­żą­cym.

W ra­ma­ch szko­le­nia prze­wi­du­je­my pre­zen­ta­cję zbio­rów hi­po­lo­gicz­ny­ch Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, ale głów­nym te­ma­tem bę­dzie oczy­wi­ście przy­bli­że­nie wła­ści­we­go ro­zu­mie­nia i po­strze­ga­nia idei tra­dy­cyj­ne­go po­wo­że­nia, ja­ko spor­tu ama­tor­skie­go dla mi­ło­śni­ków kon­nej re­kre­acji i zja­wi­ska w wy­mia­rze kul­tu­ro­wym.
W pro­gra­mie:
– 11.00 – 12.00 Zwiedzanie zbio­rów hi­po­lo­gicz­ny­ch Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa oraz ak­tu­al­nej wy­sta­wy „Dziękuję Ci Koniu”
– 12.00 – 13.00 O wła­ści­wym do­bo­rze i przy­go­to­wa­niu ko­ni do za­przę­gu w kon­tek­ście po­wo­że­nia tra­dy­cyj­ne­go i sto­so­wa­nia kla­sycz­ny­ch szkół
– 13.00 – 14.00 O wła­ści­wym do­bo­rze po­jaz­du kon­ne­go i je­go przy­go­to­wa­niu do star­tu w kon­kur­sa­ch, pik­ni­ka­ch i po­ka­za­ch
– 14.00 – 15.00 Przerwa na po­si­łek, ser­wo­wa­ny na miej­scu dzię­ki uprzej­mo­ści Muzeum
– 15.00 – 16.00 O do­bo­rze od­po­wied­nie­go stro­ju dla po­wo­żą­cy­ch, ob­słu­gi i go­ści na po­jeź­dzie, w za­leż­no­ści od ty­pu po­jaz­du, za­przę­gu, po­ry ro­ku i dnia
– 16.00 – 17.00 O wy­po­sa­że­niu po­jaz­du kon­ne­go, star­tu­ją­ce­go w kon­kur­sa­ch tra­dy­cyj­ne­go po­wo­że­nia, tym pod­sta­wo­wym i tym do­dat­ko­wym, któ­ry ma wpływ na oce­nę sę­dziow­ską.

Poszczególne te­ma­ty pre­zen­to­wać bę­dą; Hanna Łysakowska – ku­sto­sz Działu Hipologicznego, Ireneusz Kozłowski i Andrzej Novák-​Zempliński. Prelekcjom bę­dą to­wa­rzy­szyć sto­sow­ne pre­zen­ta­cje mul­ti­me­dial­ne oraz obiek­tów ze zbio­rów Huberta CytowskiegoWojciecha Piotrowskiego i Andrzeja Novák-​Zemplińskiego. Będzie też nie­spo­dzian­ka.
Pojawią się za­tem te­ma­ty no­we, któ­re do­tąd na szko­le­nia­ch nie by­ły oma­wia­ne. Na za­koń­cze­nie, jak za­wsze pa­rę słów o za­cho­wa­nia­ch i do­bry­ch oby­cza­ja­ch, zwią­za­ny­ch z tra­dy­cyj­nym po­wo­że­niem.
Udział w szko­le­niu je­st bez­płat­ny dla człon­ków PTP. Pozostałe oso­by 50 zł.

O go­dzi­nie 17-​tej prze­wi­dzia­ne je­st Walne Zebranie człon­ków PTP, do­stęp­ne rów­nież dla kan­dy­da­tów.

Zarząd PTP

Zgłoszenia uczest­nic­twa pro­si­my kie­ro­wać na ad­res se­kre­ta­rza Zarządu, pa­ni Joanny Zwierzykowskiej; e-​mail joasiazw@op.pl , tel. 692 435 382

PS: Ilość miej­sc je­st ogra­ni­czo­na, więc pro­si­my nie zwle­kać do ostat­ni­ch dni z de­kla­ra­cją uczest­nic­twa.

Dodaj do zakładek Link. 659 odsłon