• Aukcja – Uznawanie Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty
  Kwalifikacja Klaczy Rasy Polski Koń Zimnokrwisty w typie sztumskim i sokólskim do programu ochrony
  Wierzchowa lub Zaprzęgowa Próba Dzielności Koników Polskich - propozycje 2021
  Katalog Ogierów 2021
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie zaprasza do zapoznania się z "Katalogiem ogierów" na sezon 2021 W miarę możliwości katalog jest aktualizowany. Plik z bieżącymi zmianami znajdziecie Państwo w załączniku.
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imieniu Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, która jest Organizacją Pożytku Publicznego zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie działań Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni” w postaci przekazania 1 % podatku na rzecz Fundacji. KRS: 0000507357 PKO BP: 38 1020 4984 0000 4902 0100 6568 Serdecznie dziękujemy.

Konferencja poświęcona koniom rasy małopolskiej

Polski Związek Hodowców Koni wraz z Polskim Związkiem Hodowców Koni Małopolskich ser­decz­nie za­pra­sza­ją na kon­fe­ren­cję po­świę­co­ną ak­tu­al­nej sy­tu­acji oraz po­trzeb­nym zmia­nom w ho­dow­li ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej, któ­ra od­bę­dzie się w dnia­ch 18-​19 lu­te­go w Stadninie Koni Janów Podlaski.

Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch udzia­łem w kon­fe­ren­cji pro­si­my o prze­sy­ła­nie zgło­szeń na ad­res pzhkm@o2.pl, w ce­lu za­pew­nie­nia od­po­wied­ni­ch ilo­ści ma­te­ria­łów, po­sił­ków oraz miej­sc noc­le­go­wy­ch.

Organizator po­śred­ni­czy je­dy­nie w re­zer­wa­cji ho­te­lu, koszt noc­le­gu po­zo­sta­je po stro­nie go­ści.

ROGRAM KONFERENCJI:

SOBOTA – 18 lutego

14:00 – Obowiązujący pro­gram ho­dow­la­ny oraz ak­tu­al­ny stan ho­dow­li ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej w kra­ju.

(J. Kozik, A. Szymańska – Komisja Km)

14:30 – Pytania

14:35 – Ocena efek­tyw­no­ści pro­gra­mu ochro­ny za­so­bów ge­ne­tycz­ny­ch dla ra­sy ma­ło­pol­skiej.

(Instytut Zootechniki)

14:55 – Pytania

15:00 – Przerwa ka­wo­wa

15:30 – Stan ho­dow­li ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej w spół­ka­ch ANR. Plan re­ali­za­cji za­ło­żeń pro­gra­mu ho­dow­la­ne­go oraz współ­pra­cy z ho­dow­lą te­re­no­wą.

(Agencja Nieruchomości Rolnych)

15:50 – Pytania

15:55 – Konie ma­ło­pol­skie w ho­dow­li i spo­rcie

(A. Jończyk – Komisja Km)

16:15 – Pytania

16:20 – Koń ma­ło­pol­ski – ame­lio­rant czy koń­co­wy pro­dukt ho­dow­la­ny? Propozycje kie­run­ków ho­dow­la­ny­ch dla ra­sy

(J. Urbański – PZHKM)

16:40 – Pytania

16:45 – Przerwa ka­wo­wa

17:15 – Podsumowanie i dys­ku­sja nad przy­ję­ciem pro­po­no­wa­ny­ch za­ło­żeń wspól­nej po­li­ty­ki ho­dow­la­nej dla ra­sy ma­ło­pol­skiej.

(J. Urbański – PZHKM, J. Kozik – Komisja Km)

19:00 – ko­la­cja

 

NIEDZIELA – 19 lutego

9:30 – Narodowy Czempionat Koni Rasy Małopolskiej (Komisja Km, PZHKM)

– prze­pi­sy i spra­wy or­ga­ni­za­cyj­ne

– dys­ku­sja

10:15 – prze­rwa ka­wo­wa

10:45 – Szkolenie w za­kre­sie pre­zen­ta­cji ko­ni w rę­ku oraz w sko­ka­ch i ru­chu lu­zem

– czę­ść teo­re­tycz­na

– czę­ść prak­tycz­na – pre­zen­ta­cja w rę­ku, sko­ki lu­zem

 13:00 – za­koń­cze­nie

Dodaj do zakładek Link. 865 odsłon