• Katalog Ogierów 2021
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie zaprasza do zapoznania się z "Katalogiem ogierów" na sezon 2021 W miarę możliwości katalog jest aktualizowany. Plik z bieżącymi zmianami znajdziecie Państwo w załączniku.
  PUNKT ROZPŁODOWY W "KLIKOWEJ"
  Małopolski Związek Hodowców Koni zaprasza do zapoznania się z ofertą stanówki ogierami na Punkcie Rozpłodowym w Klikowej.
  ,,Szlakiem Konia Huculskiego"
  XX Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Huculskiej ,,Szlakiem Konia Huculskiego” oraz Amatorski konkurs w powożeniu zaprzęgami konnymi – propozycje
  "Święto Konia Małopolskiego" - propozycje 2021

Spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 1 lu­te­go 2017 r. przed­sta­wi­cie­le Polskiego Związku Hodowców Wiceprezes Ryszard Pietrzak i dy­rek­tor biu­ra Andrzej Stasiowski spo­tka­li się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafałem Romanowskim.

W cza­sie spo­tka­nia dys­ku­to­wa­no o ob­ję­ciu naj­waż­niej­szy­ch im­prez ho­dow­la­ny­ch PZHK i OZHK/​WZHK w 2017 r. pa­tro­na­tem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz o moż­li­wy­ch ścież­ka­ch wspar­cia pro­mo­cji ko­ni przez Ministerstwo.

Minister Rafał Romanowski po­in­for­mo­wał o przy­go­to­wy­wa­nym od 1 wrze­śnia te­go ro­ku po­łą­cze­niu ANR i ARiMR w Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz o pla­no­wa­nym roz­po­czę­ciu prac nad zmia­ną usta­wy o społeczno-​zawodowych or­ga­ni­za­cja­ch rol­ni­ków.

W tym sa­mym dniu przed­sta­wi­cie­le PZHK wzię­li udział w po­sie­dze­niu Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Głównym te­ma­tem spo­tka­nia by­ło przed­sta­wie­nie pol­ski­ch prio­ry­te­tów Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. oraz rol­nic­twa i ob­sza­rów wiej­ski­ch w pro­jek­cie „Strategii na rze­cz Odpowiedzialnego Rozwoju do ro­ku 2020 (z per­spek­ty­wą do 2030 r.)”

Dodaj do zakładek Link. 1 448 odsłon