• Święto Konia Małopolskiego - propozycje
  XI Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – 13-14 Lipiec 2023 r.
  Kwalifikacja i PPO zaprzęgowa ogierów rasy śląskiej – regulamin
  XI Małopolskie Mistrzostwa w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi - propozycje
  Zasadnicza próba dzielności koni rasy huculskiej oraz komisyjna ocena klaczy huculskich do wpisu do ksiąg hodowlanych 24.07.2024
  XV Galicyjski Konkurs Powożenia Zaprzęgami Konnymi w Ujanowicach - propozycje
  Terminarz przeglądów wiosennych 2024
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni

Kwalifikacje młodych ogierów huculskich 2016

Informujemy za­in­te­re­so­wa­nych ho­dow­ców oraz wła­ści­cieli koni rasy hu­cul­skiej, iż zgod­nie z usta­le­niami Komisji Księgi Stadnej, te­go­roczna kwa­li­fi­ka­cja mło­dych ogie­rów rasy hu­cul­skiej do wpisu do księgi stad­nej od­bę­dzie się w dniu 19 paź­dzier­nika 2016 r. (środa) w Tarnowie (ośro­dek Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, ul. Klikowska 304). Ocena ogie­rów pla­no­wana jest na godz. 11:00.

 

Do kwa­li­fi­ka­cji można przed­sta­wić ogiery uro­dzone do dnia 31 maja 2014 r. Ogiery na­leży zgła­szać do biura Polskiego Związku Hodowców Koni za po­śred­nic­twem wła­ści­wych OZHK /​ WZHK do dnia 16 wrze­śnia 2016 r., po­da­jąc:

 

na­zwę i nu­mer iden­ty­fi­ka­cyjny ogiera;

ak­tu­alny te­le­fon kon­tak­towy do wła­ści­ciela ogiera;

wstępną bo­ni­ta­cję ogiera;

3 pod­sta­wowe wy­miary ogiera.

W go­dzi­nach 8:00-10:30 prze­wi­dziana jest obo­wiąz­kowa iden­ty­fi­ka­cja oraz mie­rze­nie zgło­szo­nych wcze­śniej do PZHK koni. Bezpośrednio po oce­nie, ogiery za­kwa­li­fi­ko­wane mogą za­li­czać wstępną próbę po­lową.

 

Przypominamy jed­no­cze­śnie, że zgod­nie ze zno­we­li­zo­wa­nym „Programem ho­dowli koni rasy hu­cul­skiej”, od dnia 1 maja 2014 r. przy wpi­sie do księgi stad­nej ogiera, który za­li­czył za­sad­ni­czą próbę dziel­no­ści, nie jest wy­ma­gana próba wstępna, a dla ogie­rów wpi­sy­wa­nych do księgi stad­nej od dnia 1 stycz­nia 2017 r. obo­wią­zuje mi­ni­malny wiek do wpisu do księgi – 36 mie­sięcy. Warunkiem przy­stą­pie­nia ogiera do kwa­li­fi­ka­cji jest po­twier­dze­nie po­cho­dze­nia po wska­za­nej pa­rze ro­dzi­ciel­skiej na pod­sta­wie ba­dań mar­ke­rów ge­ne­tycz­nych DNA wy­ko­na­nych we wska­za­nym przez pro­wa­dzą­cego księgę la­bo­ra­to­rium (do­ty­czy źre­biąt uro­dzo­nych od dnia 1 stycz­nia 2014 r.).

 

Informujemy rów­nież, że zgod­nie z Uchwałą Zarządu Głównego, wła­ści­ciele ogie­rów rasy hu­cul­skiej przed­sta­wia­nych do wpisu do księgi stad­nej zo­bli­go­wani są do uisz­cze­nia, naj­póź­niej do 30 wrze­śnia 2016 r. (pią­tek) opłaty kwa­li­fi­ka­cyj­nej na konto PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wy­so­ko­ści 100 zł za każ­dego ogiera zgło­szo­nego do kwa­li­fi­ka­cji. Na prze­le­wie na­leży na­nieść ad­no­ta­cję „Zgłoszenie ogiera hu­cul­skiego”. W przy­padku wy­co­fa­nia lub nie­przy­wie­zie­nia ogiera na kwa­li­fi­ka­cję (bez względu na przy­czynę) opłata kwa­li­fi­ka­cyjna nie bę­dzie zwra­cana.

 

Możliwe jest zgło­sze­nie ogiera i ure­gu­lo­wa­nie opłaty kwa­li­fi­ka­cyj­nej po 30 wrze­śnia 2016 r. W ta­kim przy­padku opłata kwa­li­fi­ka­cyjna wy­nosi 200 zł i musi być wpła­cona naj­póź­niej do 18 paź­dzier­nika 2016 r. do godz. 14:00 (de­cy­duje data za­księ­go­wa­nia wpłaty na kon­cie PZHK lub prze­sła­nia do PZHK po­twier­dze­nia wpłaty). Zgłoszenia i/​lub wpłaty po tym ter­mi­nie nie będą uwzględ­niane. Brak wpłaty spo­wo­duje nie­uję­cie ogiera w ka­ta­logu i nie­do­pusz­cze­nie do kwa­li­fi­ka­cji.

 

Informujemy jed­no­cze­śnie, że w dniu 20 paź­dzier­nika 2016 r. (czwar­tek) w Tarnowie – Klikowej prze­wi­dziana jest za­sad­ni­cza próba dziel­no­ści dla koni rasy hu­cul­skiej. Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie prze­śle szcze­gó­łowe pro­po­zy­cje próby w ter­mi­nie póź­niej­szym.

Dodaj do zakładek Link. 2 941 odsłon