• III Kwalifikacje do VI Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej 02.06.2024 Klikowa – propozycje
  Szkolenie z Powożenia zaprzęgami konnymi z Romanem Kuszem
  Oferta odzieży z haftem MZHK w Krakowie
  Majówka w Regietowie (25-26 maj 2024r.)
  Międzynarodowy Czempionat HIF
  Terminarz przeglądów wiosennych 2024
  Szkolenie - konwojent zwierząt
  XI Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – 13-14 Lipiec 2023 r.

Czempionat Małopolski oczami sędziów zagranicznych

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie zaprasza do za­po­zna­nia się z re­la­cją sę­dziów fran­cu­skich z Narodowego Czempionatu Koni Małopolskich, który od­był się w dniach 16-​17 lipca w Białce. Tekst źródłowy dostępny jest na stronie Francuskiego Związku Angloarabskiego.

Doskonałe po­kazy w Stadzie Ogierów Białka k. Krasnegostawu w Polsce w ra­mach 19. Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich (pol­skich an­glo­ara­bów) w dniach 16 i 17 lipca 2016 r.

W tym roku Polski Związek Hodowców Koni (PZHK) za­pro­sił dwóch fran­cu­skich sę­dziów (Jean Catry i Bernard Clot) oraz sę­dziego szwaj­car­skiego (Andreas Gygax) do pol­skiej ko­mi­sji sę­dziow­skiej. Liczna pu­blicz­ność ze­brała się w so­botę 16.07. o godz. 8:30, aby uczest­ni­czyć w ce­re­mo­nii otwar­cia, po któ­rej na­stą­piła pre­zen­ta­cja rocz­nych ogier­ków i kla­czek oraz ce­re­mo­nia wrę­cze­nia na­gród. We wszyst­kich kla­sach, naj­pierw stawki koni były pre­zen­to­wane w stę­pie w ręku wo­kół ko­mi­sji sę­dziow­skiej, a na­stęp­nie oce­niane in­dy­wi­du­al­nie w ko­lej­no­ści nu­me­rów ka­ta­lo­go­wych: wej­ście kłu­sem, za­trzy­ma­nie przed jury, pre­zen­ta­cja w stę­pie. Pierwsza ko­mi­sja oce­niała po­krój i stęp. Następnie druga ko­mi­sja oce­niała rocz­niaki w kłu­sie i ga­lo­pie w ko­ry­ta­rzu. Po po­łu­dniu przy­szła ko­lej na dwu­let­nie ogiery i kla­cze, które były oce­niane przez dwie grupy sę­dziów w ten sam spo­sób jak rocz­niaki, z do­dat­kową pre­zen­ta­cją w sko­kach lu­zem. Po ce­re­mo­nii wrę­cze­nia na­gród, a przed wie­czo­rem ho­dow­ców, od­było się se­mi­na­rium na te­mat sę­dzio­wa­nia an­glo­ara­bów we Francji, po­pro­wa­dzone przez sę­dziów Jean CatryBernard Clot i Andreas Gygax.
Niedziela była za­re­zer­wo­wana dla kla­czy trzy­let­nich. Przebieg próby był taki sam jak w przy­padku koni dwu­let­nich. Uwaga: brak pre­zen­ta­cji pod sio­dłem.
Na za­koń­cze­nie po­kazu, sę­dzio­wie z oby­dwu ko­mi­sji ra­zem wy­brali czem­piona ogie­rów, czem­pionkę kla­czy i czem­piona czem­pio­nów.

Podczas im­prezy za­pre­zen­to­wano po­nad 70 wy­jąt­ko­wych koni, po­sia­da­ją­cych wszyst­kie ce­chy, które ko­chamy w an­glo­ara­bach.
Hodowcy byli zmo­ty­wo­wani i za­do­wo­leni z udziału w czem­pio­na­cie, pod­czas któ­rego prze­ni­kały się życz­li­wość, do­bry hu­mor oraz sza­cu­nek dla tra­dy­cji, spo­łe­czeń­stwa i… koni.
Brawa dla or­ga­ni­za­to­rów i wiel­kie po­dzię­ko­wa­nia za oka­zaną nam go­ścin­ność.
Jedno ży­cze­nie: od­wza­jem­nić się tym sa­mym na­szym pol­skim przy­ja­cio­łom pod­czas Wielkiego Tygodnia Pompadour za kilka ty­go­dni.

Dodaj do zakładek Link. 1 430 odsłon