• Klikowska Parada Konna – Nagroda dodatkowa dla Czempionów Klaczy Rocznych i Dwuletnich – rasy Polski Koń Zimnokrwisty!
  Klikowska Parada Konna – Nagroda dodatkowa dla Czempionów Klaczy Dwuletnich i Trzyletnich – rasy Śląskiej!
  Hubertus Tarnowski
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej - Gładyszów 11.10.2023
  Ustawa o identyfikacji – FAQ i informacje
  UWAGA! Od 6 stycznia 2023 r. WYMAGANY numer EWIDENCJI PRODUCENTÓW i zgłoszenie SIEDZIBY STADA
  Kwalifikacje klaczy sztumskich i sokólskich do programu ochrony zasobów genetycznych
  Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej - Klikowa 20.10.2023
  Koszulki Polo - Oferta

Copa-Cogeca za lepszą polityką dotyczącą koniowatych

Copa i Cogeca ape­lo­wały o wpro­wa­dze­nie praw­dzi­wej unij­nej poli­tyki w zakre­sie koni, kon­cen­tru­ją­cej się na ich klu­czo­wym zna­cze­niu dla dzia­łal­no­ści na obsza­rach wiej­skich, hodowli, agro­tu­ry­styki, rol­nic­twa, sportu, zdro­wia i terapii.

Przewodniczący grupy robo­czej „Konie” Copa-Cogeca, powie­dział, że trzeba stwo­rzyć warunki dla powsta­nia praw­dzi­wej unij­nej poli­tyki w zakre­sie koni. Zwierzęta te odgry­wają klu­czową rolę w gospo­darce i dzia­ła­niach spo­łecz­nych na obsza­rach wiej­skich, wpi­su­jąc się w zdrowy styl życia. Pozwalają one na wzmoc­nie­nie wzro­stu gospo­dar­czego i zatrud­nie­nia, dzięki m.in. uatrak­cyj­nie­niu oferty agro­tu­ry­stycz­nej, a także poprawę zdro­wia i dobrego samo­po­czu­cia osób upra­wia­ją­cych hippikę.

 

Komisja Europejska nie­dawno uznała wkład sek­tora koni w osią­gnię­cie celów stra­te­gii „Europa 2020″. Opodatkowanie jest pierw­szym kro­kiem nie­zbęd­nym do wypra­co­wa­nia praw­dzi­wej euro­pej­skiej poli­tyki w spra­wie koni. Dlatego też konie nie mogą być trak­to­wane na równi z innymi sek­to­rami rol­nymi. Zasady VAT nie pozwa­lają na pro­ste, jed­no­znaczne i roz­sądne, z gospo­dar­czego punktu widze­nia, ure­gu­lo­wa­nie kwe­stii sta­wek VAT w sek­to­rze koniowatych.

 

W związku ze zbli­ża­jącą się reformą unij­nej dyrek­tywy w spra­wie podatku VAT, Komisja Europejska powinna pod­jąć natych­mia­stowe dzia­ła­nia i zezwo­lić pań­stwom człon­kow­skim na ogólne zasto­so­wa­nie obni­żo­nej stawki VAT dla hodowli i innych dzia­łal­no­ści, doty­czą­cych konio­wa­tych, gdyż wno­szą one wkład w osią­gnię­cie unij­nych celów. Wprowadzenie wszę­dzie ogra­ni­czo­nej stawki VAT pozwoli w spo­sób satys­fak­cjo­nu­jący roz­wią­zać pro­blem braku sta­bil­no­ści prawa i przej­rzy­sto­ści aktu­al­nych ram VAT obo­wią­zu­ją­cych w sek­to­rze koniowatych.

 

Dodaj do zakładek Link. 2 144 odsłon