• III Kwalifikacje do VI Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej 02.06.2024 Klikowa – propozycje
  Szkolenie z Powożenia zaprzęgami konnymi z Romanem Kuszem
  Oferta odzieży z haftem MZHK w Krakowie
  Majówka w Regietowie (25-26 maj 2024r.)
  Międzynarodowy Czempionat HIF
  Terminarz przeglądów wiosennych 2024
  Szkolenie - konwojent zwierząt
  Szkolenie - "Pielęgnacja kopyt" z Arturem Wójcikiem
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni

Zawód jeździec

Mamy w Polsce nowy zawód – jeź­dziec. Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska wydała na początku listo­pada roz­po­rzą­dze­nie, które umoż­li­wia odpo­wied­nie kształ­ce­nie w naszym sys­te­mie edu­ka­cyj­nym. To wynik sta­rań Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice, który zabie­gał o utwo­rze­nie szkoły dla dżo­ke­jów. Powstający kie­ru­nek będzie miał jed­nak szer­szy zakres. Będzie szko­lił jeźdź­ców na potrzeby dys­cy­plin spor­to­wych i sze­roko poję­tego rynku konnego.

Jerzy Sawka, Dyrektor wro­cław­skiego toru wyści­go­wego jest tym fak­tem bar­dzo uradowany:

cytatTakie szkoły mają wszyst­kie euro­pej­skie potęgi jeź­dziec­kie. W końcu do nich dołą­czamy, choć to dopiero począ­tek dłu­giej drogi do poziomu najlepszych.

W swo­ich sta­ra­niach o nowy zawód Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice dostał wspar­cie Polskiego Związku Jeździeckiego. Ideę szkoły w pełni apro­bują wła­dze Wrocławia. To w tym mie­ście powsta­nie pierw­sza szkoła zawo­dowa kształ­cąca pol­skich jeźdźców.

źródło: www.pzhk.pl

 

Dodaj do zakładek Link. 2 524 odsłon