• Międzynarodowy Czempionat HIF
  III Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia
  Święto Konia Małopolskiego - propozycje
  XI Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – 13-14 Lipiec 2023 r.
  Kwalifikacja i PPO zaprzęgowa ogierów rasy śląskiej – regulamin
  Oferta odzieży z haftem MZHK w Krakowie
  Terminarz przeglądów wiosennych 2024

Ostatnia szansa zgłoszenia koni na aukcję „Teraz polskie konie”

26 paź­dzier­nika o godz. 1100 w SK Janów Podlaski odbę­dzie się ostat­nia kwa­li­fi­ka­cja koni na gru­dniową aukcję „Teraz pol­skie konie” w Poznaniu.
Zgłoszenia na spe­cjal­nych for­mu­la­rzach (do pobra­nia tutaj) należy wysy­łać na adres biuro@polturf.pl naj­póź­niej do 22 paź­dzier­nika.

Warunkiem udziału w kwa­li­fi­ka­cji jest oka­za­nie zaświad­cze­nia o nega­tyw­nym wyniku badań prze­ciw nie­do­krwi­sto­ści zakaź­nej koni.
Podczas kwa­li­fi­ka­cji Komisja oce­niać będzie konie na pły­cie w pozy­cji stój, w ręku w stę­pie i kłu­sie, pod sio­dłem w trzech cho­dach oraz w sko­kach luzem/pod jeźdź­cem (w przy­padku koni o pre­dys­po­zy­cjach sko­ko­wych lub WKKW). Na miej­scu zostaną rów­nież wyko­nane pod­sta­wowe bada­nia, przez leka­rza wete­ry­na­rii wska­za­nego przez Organizatorów. Prezentacja koni pod­czas kwa­li­fi­ka­cji zosta­nie utrwa­lona w postaci zdjęć i fil­mów video. Konie nie­do­wie­zione na kwa­li­fi­ka­cję, a także nie­za­kwa­li­fi­ko­wane przez Komisję, nie będą miały prawa udziału w Aukcji.

Szczegółowe warunki aukcji dostępne są na stro­nie www.terazpolskiekonie.pl

Dodaj do zakładek Link. 2 170 odsłon