• Regionalne Zawody w Powożeniu Sportowym Ludźmierz 2022
    Klikowska Parada Konna
    IX Małopolskie Mistrzostwa w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi
    Katalog ogierów 2022 już w sprzedaży!
    Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
    Szanowni Państwo, Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imieniu Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, która jest Organizacją Pożytku Publicznego serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom oraz zwraca się z uprzejmą prośbą o dalsze wsparcie działań w postaci przekazania 1 % podatku na rzecz Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”. KRS: 0000507357 PKO BP: 38 1020 4984 0000 4902 0100 6568 Serdecznie dziękujemy za każdą złotówkę wsparcia.

Szkolenie w Nowych Jankowicach

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza hodow­ców i miło­śni­ków koni na szko­le­nie w Stadninie Koni Nowe Jankowice w dniu 27 maja br. Tematem szko­le­nia będzie ocena eks­te­rieru oraz ruchu koni zimnokrwistych.

 Ramowy pro­gram

Grupa poranna

9.00 – 10.00 część teoretyczna

10.00 – 12.30 część prak­tyczna (w tym wypeł­nia­nie karty oceny konia)

12.30 – obiad

Grupa popo­łu­dniowa

12:30-13:00 obiad

13:30-14:00 część teoretyczna

14:30-17:00 część   prak­tyczna (w tym wypeł­nia­nie karty oceny konia)

Opłata za szko­le­nie wynosi 80 zł (w tym posiłek).

Opłatę należy uiścić prze­le­wem do 20 maja na konto PZHK:

68 1240 6175 1111 0000 4571 0410

W tytule prze­lewu pro­szę napisać:

„opłata za szko­le­nie w Nowych Jankowicach, grupa poranna lub popołudniowa”

 Uwaga: Zniżka 50% dla człon­ków Związków sfe­de­ro­wa­nych w PZHK, któ­rzy opła­cili składkę człon­kow­ską za 2014 lub 2015 r.!!!

Zgłoszenia przyj­mo­wane są przez Okręgowe/Wojewódzkie Związki Hodowców Koni do dnia 15 maja. W zgło­sze­niu należy wska­zać grupę poranną lub popo­łu­dniową. W przy­padku zbyt dużej liczby zgło­szeń do jed­nej z grup Organizator zastrzega sobie prawo do prze­nie­sie­nia osób do dru­giej grupy.

Dodaj do zakładek Link. 3 939 odsłon