• Terminarz przeglądów wiosennych 2022
    Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przedstawia terminarz przeglądów wiosennych 2022.
    Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej- Klikowa, 2 lipca 2022
    Katalog ogierów 2022 już w sprzedaży!
    Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
    Szanowni Państwo, Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imieniu Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, która jest Organizacją Pożytku Publicznego serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom oraz zwraca się z uprzejmą prośbą o dalsze wsparcie działań w postaci przekazania 1 % podatku na rzecz Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”. KRS: 0000507357 PKO BP: 38 1020 4984 0000 4902 0100 6568 Serdecznie dziękujemy za każdą złotówkę wsparcia.

Rozliczenie świadectw pokryć klaczy za rok 2013.

        Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie działając w oparciu o zapis ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 24 lipca 2007r. (Dz. U. Nr 133 poz 921), uprzejmie prosi o przesłanie do 5 stycznia 2014r. następujących dokumentów:

<--break->

1.    kserokopię aktualnych badań weterynaryjnych w kierunku chorób zakaźnych /nosacizna, niedokrwistość, zaraza stadnicza.

2.    zwrot grzbietów świadectw pokryć klaczy – dokładnie wypełniony, wykazane wszystkie pokrycia klaczy w ostatnim sezonie rozpłodowym /do zwrotu z potwierdzonym na odwrocie podpisem odbioru świadectwa przez właściciela klaczy, za brak każdej kartki bloku opłata 50 zł. Prosimy o dokładne wypisywanie świadectwa pokrycia klaczy, a w szczególności: daty pokrycia klaczy, nazwy i numeru licencji ogiera oraz danych klaczy (nazwa klaczy, nr paszportu, pochodzenie), dane właściciela klaczy (imię i nazwisko z dokładnym adresem zamieszkania – nr domu, kod pocztowy – poczta). W razie zakończenia bloku, prosimy o zwrot zużytego (uzupełnionego) do biura Związku, w celu otrzymania nowego bloku. Właściciel ogiera zwracający blok po wyznaczonym terminie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami w kwocie 100 zł. wynikającymi z braku możliwości wykazania ilości pokrytych klaczy w rocznych sprawozdaniach oraz wprowadzenia do centralnej bazy informacji dotyczących ogierów.

3.    zdjęcie ogiera (ów) do katalogu 2014 prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.01.2014r. w formie elektronicznej na adres e-mail: blaz_ozhk@wp.pl – z podaniem nazwy i numery licencji ogiera oraz właściciela ogiera. Zamieszczenie zdjęcia ogiera w wykazie ogierów jest płatne w kwocie 20 zł. (na pokrycie częściowych kosztów katalog). Opłatę należy uiścić na przeglądach lub wpłacić na konto: Małopolskiego Związku Hodowców Konia w Krakowie: BOŚ 91 1540 1115 2111 6011 8154 0001. Zamieszczenia zdjęcia w wykazie nie jest obowiązkowe.

Uwaga: wszystkie stare niewykorzystane bloki są nieaktualne. W przypadku wypisania świadectwa pokrycia klaczy na nieaktualnym druku, źrebięta te nie zostaną opisane. Z dniem 1.01.2014r – będą obowiązywać nowe świadectwa pokrycia klaczy, które zostaną rozdane podczas odprawy z ogiernikami (początek lutego) po zwrocie starych bloków i przesłaniu wyżej wymienionych dokumentów.

Właściciele ogierów, którzy nie dostarczą w/w dokumentów do 5 stycznia 2013r. muszą się liczyć z faktem, że ogiery te nie zostaną zamieszczone w Wykazie ogierów na sezon rozpłodowy 2014 r.

Dodaj do zakładek Link. 1 305 odsłon