• Święto Konia Małopolskiego - propozycje
  XI Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – 13-14 Lipiec 2023 r.
  Kwalifikacja i PPO zaprzęgowa ogierów rasy śląskiej – regulamin
  XI Małopolskie Mistrzostwa w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi - propozycje
  Zasadnicza próba dzielności koni rasy huculskiej oraz komisyjna ocena klaczy huculskich do wpisu do ksiąg hodowlanych 24.07.2024
  XV Galicyjski Konkurs Powożenia Zaprzęgami Konnymi w Ujanowicach - propozycje
  Terminarz przeglądów wiosennych 2024
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni

Regulamin Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy huculskiej

        Właścicieli koni huculskich zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego koni rasy huculskiej. Impreza odbędzie się na terenie SKH Gładyszów w dniach 13-15 września 2013 r

<--break->

Regulamin
Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej
Regietów, 13-15 września 2013 r.

Postanowienia ogólne

§ 1

Sprawdzianem wartości użytkowej dla koni huculskich 4-letnich i starszych jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej, w którego skład wchodzą następujące elementy:

 1. ocena płytowa (eksterier i ruch);
 2. ścieżka huculska;
 3. próba kondycyjna – wytrzymałościowa.

§ 2

Warunkiem klasyfikacji w Ogólnopolskim Czempionacie Użytkowym jest zaliczenie co najmniej dwóch z trzech elementów próby, w tym obowiązkowo oceny płytowej.

§ 3

Ogółem za wszystkie elementy Czempionatu Użytkowego maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów bonifikacyjnych wynosi 210 pkt:

1. ocena płytowa – max. 50 pkt. bonif. x współczynnik 0,8 = 40 pkt. przeliczeniowych
2. ścieżka huculska – max. 80 pkt. bonif. x współczynnik 1,25 = 100 pkt. przeliczeniowych
3. próba kondycyjna – max. 80 pkt. bonif. x współczynnik 0,75 = 60 pkt. przeliczeniowych
Razem max. 200 pkt. przeliczeniowych

Wynik końcowy czempionatu jest sumą punktów przeliczeniowych uwzględniających wskaźniki w poszczególnych konkurencjach.

§ 4

Tytuł Ogólnopolskiego Czempiona Użytkowego Koni Rasy Huculskiej otrzymuje koń (ogier, klacz lub wałach), który uzyska największą liczbę punktów przeliczeniowych w trzech elementach próby, ale nie mniej niż 170 pkt.

§ 5

O kolejności miejsc w Ogólnopolskim Czempionacie Użytkowym Koni Rasy Huculskiej, w przypadku takiej samej ilości punktów u dwóch lub więcej par koń – zawodnik, decyduje lepszy wynik za ścieżkę huculską, a w przypadku i takiej równości, lepszy wynik uzyskany na płycie.

 § 6

Z każdego elementu Czempionatu oraz z wyników końcowych Czempionatu winien być sporządzony protokół podpisany przez Komisję Sędziowską, zawierający szczegółowe dane o koniach, ich hodowcach i wystawcach oraz oceny, jak również lokaty w przypadku wyników końcowych.

§ 7

Właściciele wyróżnionych koni otrzymują trofea honorowe i nagrody rzeczowe.

Zasady kwalifikacji

§ 1

 1. W celu wyłonienia koni, które uzyskają prawo uczestnictwa w Ogólnopolskim Czempionacie Użytkowym, przeprowadzane są eliminacje. W skład eliminacji wchodzi ocena płytowa i ścieżka huculska rozgrywane zgodnie z regulaminem zasadniczej próby dzielności, z uwzględnieniem dodatkowych warunków zamieszczonych na końcu niniejszego regulaminu. Wynikiem końcowym konia w eliminacjach jest suma punktów uzyskanych z płyty i ścieżki huculskiej (max. 130 pkt.).
 2. Miejsca i terminy rozgrywania eliminacji do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego podane są w załączeniu. Informacje te przekazuje też zainteresowanym Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego, dostępne są one również na stronie www.pzhk.pl.
 3. Komisje sędziowskie konkursów eliminacyjnych są powoływane i zatwierdzane przez prowadzącego księgę (OZHK/WZHK) w porozumieniu z organizatorami. Okręgowy / Wojewódzki Związek Hodowców Koni, na terenie którego odbywają się zawody będące eliminacją, ma obowiązek w ciągu 7 dni przesłać do Polskiego Związku Hodowców Koni wyniki zawodów, podpisane przez Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej, w których muszą być uwzględnione następujące dane:
  1. nazwa konia;
  2. numer paszportu konia;
  3. płeć, data urodzenia oraz maść konia;
  4. hodowca i właściciel konia;
  5. imię i nazwisko zawodnika oraz nazwa klubu, do którego należy;
  6. wynik (w punktach).

  W wynikach uwzględnia się kolejno: konie, które ukończyły konkurs, w kolejności zajętych miejsc, następnie konie, których jeźdźcy podjęli decyzję o rezygnacji, po czym konie wyeliminowane oraz jako ostatnie konie zdyskwalifikowane.

§ 2

 1. Prawo uczestnictwa w Ogólnopolskim Czempionacie Użytkowym uzyska 40 koni (ogiery, klacze oraz wałachy) z najlepszymi wynikami w eliminacjach.
 2. W zawodach eliminacyjnych nie ogranicza się liczby startów konia i zawodnika w sezonie (maksymalnie dwa starty konia w ciągu dnia).
 3. Polski Związek Hodowców Koni na podstawie wyników uzyskanych w eliminacjach prowadzi ranking, który uaktualniany jest bezpośrednio po otrzymaniu wyników eliminacji i jest dostępny na stronie internetowej www.pzhk.pl. Na podstawie ww. rankingu dokonuje się wyboru koni zakwalifikowanych do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego, których lista winna być zweryfikowana i zatwierdzona przez PZHK.
 4. Zasady prowadzenia rankingu:
  1. warunkiem uwzględnienia konia w rankingu jest ukończenie przez niego konkursu eliminacyjnego;
  2. ranking prowadzony jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez konia w ścieżce eliminacyjnej oraz połowy punktów uzyskanych w ocenie na płycie w danym konkursie eliminacyjnym (z dokładnością do 0,01 pkt.);
  3. w przypadku, gdy koń w danym roku zaliczy więcej niż jeden pomyślny start w eliminacjach, w rankingu uwzględnia się korzystniejszy wynik.

§ 3

 1. Właściciele koni zakwalifikowanych do Czempionatu zobowiązani są do potwierdzenia swojego uczestnictwa najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem rozgrywania Czempionatu – listownie, faksem lub e-mailem w biurze Polskiego Związku Hodowców Koni.
 2. Brak potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa oraz usunięciem z katalogu Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego.

Szczegółowe zasady rozgrywania
Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej

Regulamin oceny płytowej – Czempionat Hodowlany

§ 1

Do oceny mogą być przedstawione konie huculskie

 • polskiej hodowli;
 • ogiery, klacze i wałachy;
 • wpisane lub spełniające warunki wpisu do księgi zarodowej koni rasy huculskiej;
 • które ukończyły 4 lata.

§ 2

 1. Konie pokazywanie będą w ręku na płycie w pozycji stój oraz w stępie i kłusie na ringu pokazowym – trójkąt o wymiarach 30 x 40 x 30m.
 2. Warunki prezentacji konia na płycie:
  1. prowadzący powinien być schludnie ubrany;
  2. Prowadzącym nie wolno nosić na sobie ubrań posiadających jakiekolwiek ogłoszenia, które zawierałyby informacje o koniu lub wskazywałyby na pochodzenie prezentowanego konia;
  3. konie nieposłuszne mogą decyzją sędziego (sędziów) zostać wycofane;
  4. koń może być pokazywany wyłącznie przez jednego prezentera;
  5. sędziowie, celem inspekcji, mogą nakazać prowadzącemu otworzyć pysk konia lub podnieść jego nogę;
  6. sędziowie będą oceniać konie w pozycji stój, w stępie oraz w kłusie;
  7. konie, które się spóźnią (nie wezmą udziału we wstępnym obejściu ringu) będą wykluczone z pokazu;
  8. wszystkie ogłowia winny być bezpieczne i wygodne dla konia – obowiązuje ogłowie wędzidłowe;
  9. każdy koń, który wyrwał się prowadzącemu w ringu, będzie automatycznie oceniany jako ostatni w swojej klasie. Koń, który wyrwie się po raz drugi będzie zdyskwalifikowany;
  10. Nadużywanie bata, nadmierne podniecanie koni hałasem, straszenie ich lub zadawanie bólu jakimkolwiek sposobem jest zabronione na całym terenie pokazu i stajni w każdym czasie.

§ 3

 1. Oceny koni oraz przyznania nagród i wyróżnień dokonuje Komisja Oceny powołana przez organizatorów.
 2. Orzeczenia Komisji są ostateczne.

§ 4

 1. Ocena dokonywana jest oddzielnie dla trzech grup koni:
  1. ogiery;
  2. klacze;
  3. wałachy.
 2. Sędziowie i organizatorzy pokazu:
  1. sędziowie nie mają wglądu do katalogu przed i podczas pokazu, który sędziują. Podczas sędziowania nie będą ogłaszane komunikaty, które mogłyby prowadzić do identyfikacji wystawianych koni i ich właścicieli. Zezwala się na podawanie tych informacji po ogłoszeniu wyniku sędziowania poszczególnych koni;
  2. sędziowie nie mogą odwiedzać pomieszczeń wystawców i być ich gośćmi bezpośrednio przed lub podczas danego pokazu;
  3. sędziowie nie mogą oceniać koni, wobec których istnieje oczywisty konflikt interesów.
 3. Każdy koń oceniany będzie anonimowo, przez co najmniej 3 niezależnych sędziów, według następującego systemu oceny (z dokładnością do 0,5 pkt. za każdą cechę):
  1. typ                                                             0 – 10 pkt
  2. pokrój                                                       0 – 10 pkt
  3. stęp                                                            0 – 10 pkt
  4. kłus                                                            0 – 10 pkt
  5. ogólna pielęgnacja i kondycja              0 – 10 pkt

  Razem: 50 pkt

 1. Liczba punktów przyznanych przez poszczególnych sędziów będzie równocześnie prezentowana na tabliczkach. Ocena ostateczna dla każdego konia będzie średnią punktów (max. 50) przyznanych przez wszystkich sędziów.
 2. W przypadku jednakowej liczby punktów o pierwszym miejscu zdecyduje najwyższa liczba punktów przyznanych za typ. O ile ocena za typ będzie się również pokrywała u wszystkich sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zdecyduje wyższa ocena za ruch.
 3. Wybór czempiona i wiceczempiona:
  1. jeżeli liczba przedstawionych na czempionacie klaczy wynosi co najmniej 10 sztuk, a ogierów 5 sztuk, komisja wyłoni czempiona i wiceczempiona klaczy i ogierów;
  2. czempiona i wiceczempiona komisja wyłania bezpośrednio przez porównanie klaczy lub ogierów, które zajęły miejsca od I-IV;
  3. czempionem nie może zostać klacz lub ogier, który w poprzednich edycjach tego czempionatu uzyskał taki tytuł. Koń taki nie może być również brany pod uwagę w rozdziale nagród pieniężnych;
  4. dla czempiona i wiceczempiona oraz trzeciego i czwartego konia w klasie ogierów i w klasie klaczy w ocenie płytowej przyznawane są nagrody pieniężne, odpowiednio w wysokości: 1000 zł, 900 zł, 800 zł oraz 700 zł do równego podziału między hodowcę i właściciela konia.
 4. Po zakończeniu prac Komisji przewodniczący sporządza protokół i podaje do publicznej wiadomości wyniki oceny.

Zasady ogólne próby kondycyjnej i ścieżki huculskiej

§ 1

 1. Zawodnik powinien mieć ukończone 10 lat. Junior do 18 roku życia musi posiadać pisemną zgodę obojga rodziców lub prawnych opiekunów na start.
 2. Zawodnik musi być ubezpieczony od NNW na czas trwania zawodów oraz musi posiadać pisemną zgodę lekarza na start w zawodach.
 3. Zawodnicy nie spełniający tych wymagań nie będą dopuszczeni do startu !!!

§ 2

 1. Koń musi posiadać paszport z aktualnymi szczepieniami przeciw grypie. Konie nie spełniające tego wymagania nie będą wpuszczone na teren zawodów !!!
 2. W przypadku kulawizny konia, lekarz weterynarii w porozumieniu z sędziami zawodów może nie dopuścić konia do startu i do oceny płytowej. Nie będą dopuszczone do zawodów również konie niespokojne, nie dające się zbadać lekarzowi weterynarii oraz konie stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i innych koni.
 3. W zawodach nie mogą brać udziału klacze powyżej 5 miesiąca ciąży.

§ 3

 1. Podczas zawodów:
  1. nie wolno używać ostróg;
  2. obowiązuje klasyczny rząd jeździecki, w dobrym stanie technicznym i dopasowany do konia, kiełzno wędzidłowe;
  3. ubiór zawodnika dowolny, wymagane jest obuwie z obcasem i gładką podeszwą, a w przypadku obuwia bez obcasa – konieczne jest strzemię z noskiem;
  4. wszystkich zawodników obowiązuje twarde nakrycie głowy, juniorzy obowiązkowo kaski ochronne lub toczki z zapięciem trzypunktowym.
 2. Wszelkie oznaki okrucieństwa oraz działania, które Komisja Sędziowska określi mianem okrucieństwa, będą karane dyskwalifikacją.

§ 4

 1. Przed zawodami odbędzie się odprawa techniczna i przegląd weterynaryjny koni.
 2. Do przeglądu weterynaryjnego zgłasza się zawodnik i szef ekipy. Obowiązują następujące zasady:
  1. strój zawodnika musi być czysty i dobrze utrzymany;
  2. zawodnik zgłasza konia do przeglądu podając: nazwisko zawodnika i klub oraz imię konia i jego wiek;
  3. koń musi być wyczyszczony i prezentowany w ogłowiu wędzidłowym (kantar jest niedozwolony);
  4.  jakakolwiek inna uprząż lub ekwipunek (derki, bandaże itp.) muszą być zdjęte bez wyjątku;
  5. wszelkie bolesności, skaleczenia i rany muszą być odnotowane przez lekarza weterynarii w karcie weterynaryjnej.
 3. Na odprawie technicznej gospodarz toru podaje dokładny dystans i omawia trasę, a tempo i normę czasu na jej pokonanie ustala Komisja Sędziowska. Tempo będzie uzależnione od stopnia trudności trasy i warunków atmosferycznych (dotyczy ścieżki huculskiej oraz próby kondycyjnej).
 4. Komisja Sędziowska ma prawo zwiększyć, określone Regulaminem prób dzielności, tempo pokonywania trasy ścieżki, jednak nie więcej niż do 300 m/min.

§ 5

 1. Komisja Sędziowska, również na wniosek Komisji Weterynaryjnej, ma prawo wykluczyć konia i zawodnika w każdej chwili trwania zawodów, jeśli stwierdzi dolegliwości, które mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu konia lub zawodnika.
 2. Konie rozpoczynają ścieżkę huculską oraz próbę kondycyjną w kolejności oraz w odstępach określonych przez Komisję Sędziowską.
 3. Decyzje Komisji Sędziowskiej są nieodwołalne i ostateczne.
 4. W czasie uroczystości zakończenia mile widziany jest galowy strój jeździecki (frak, białe bryczesy, toczek, czarne buty).

Regulamin próby kondycyjnej

§ 1

 1. Próba kondycyjna jest sprawdzianem wytrzymałości i przygotowania konia.
 2. Próba kondycyjna odbywa się na dystansie 15-20 km na normę czasu z prędkością 8-10 km/h.

§ 2

 1. Między startem a metą zawodnicy mogą jechać wierzchem, prowadzić konia w ręku lub iść za nim, ale pod karą eliminacji muszą go dosiadać przy przekraczaniu linii startu i mety (łącznie z odcinkiem kontrolowanym).
 2. Pomoc z zewnątrz jest dozwolona:
  1. tylko w polu serwisowym przy bramce wet. można pomóc zawodnikowi przy pojeniu i myciu koni, poprawieniu wyposażenia, podawaniu napojów, przy jedzeniu i ponownym wsiadaniu na konia;
  2. na trasie w razie upadku zawodnika dozwolona jest pomoc w złapaniu konia i przy ponownym wsiadaniu, poprawianiu wyposażenia, gdy siedzi na koniu lub nie, a w przypadku zgubienia podkowy – w jej przybiciu.
 3. Zabronione jest towarzyszenie zawodnikowi z przodu, z boku, z tyłu, pieszo lub pojazdem przez osoby nie startujące w próbie kondycyjnej.
 4. Zawodnikowi pod groźbą eliminacji nie wolno skracać trasy. Na trasie próby kondycyjnej znajdują się punkty kontrolne, na których zawodnik musi podać swój numer startowy dyżurującej tam osobie.
 5. Trasę próby kondycyjnej zamyka kontrolowany odcinek kończący się na linii mety. Odcinek ten zawodnicy muszą pokonać wierzchem, w stępie lub kłusie, w kierunku do przodu. W przeciwnym wypadku otrzymują 2 punkty karne.
 6. Czas całkowity przejazdu jest zamykany na linii mety.
 7. Wydłużenie lub skrócenie obowiązującego tempa przejazdu nie może przekroczyć 2 km/h. Przejazd szybszy lub wolniejszy o więcej niż 2 km/h wartości tempa wyznaczonego przez Komisję Sędziowską powoduje eliminację zawodnika. Przekroczenie normy czasu w górę lub w dół o mniej niż 2 km/h powoduje nałożenie na konia i zawodnika punktów karnych:
  • prędkość 6,00 – 7,99 km/h          – 1 pkt. karny
  • prędkość 10,01 – 12,00 km/h      – 1 pkt. karny

§ 3

 1. Po przybyciu na metę koń będzie przechodził jedno badanie weterynaryjne. Od chwili przekroczenia linii mety zawodnik ma 20 minut, aby tętno konia spadło do 64 uderzeń/min. W ciągu tego czasu, w dowolnym momencie, ale nie później niż w 20 minucie, zawodnik może zgłosić gotowość konia do badania wet.  Jeżeli tętno w 20 minucie przekracza 64 uderzenia/min to następuje dyskwalifikacja.
 2. Badania weterynaryjne ustalono w interesie dobra konia, jego zdrowia i bezpieczeństwa.

§ 4

 1. W próbie kondycyjnej para koń – zawodnik może zgromadzić maksymalnie 80 punktów bonifikacyjnych.
 2. Oceny próby kondycyjnej dokonuje się według następujących zasad punktacji:
  1. badanie na mecie – do 20 minut od momentu przybycia na linię mety. Z grupy badanych parametrów punktowane będą:
   • czas wejścia na bramkę weterynaryjną:
    • do 5’00″                                  – 3 pkt.
    • 5’01″ – 10’00″                         – 2 pkt.
    • 10’01″ – 15’00″                        – 1 pkt.
   • ruch:
    • bez zastrzeżeń (ocena A)      – 3 pkt.
    • nieregularny (ocena B).        – 1 pkt.
    • kulawy                                      – eliminacja
  2.  prędkości
   • 8,00 – 8,99 km/h                                – 1 pkt.
   • 9,00 – 9,50 km/h                                – 2 pkt.
   • 9,51 – 10,00 km/h                               – 3 pkt.

  Zwycięża zawodnik z największą liczbą punktów. Maksymalnie zawodnik może uzyskać 9 punktów, co odpowiada maksymalnej możliwej do uzyskania liczbie 80 pkt. bonifikacyjnych za próbę kondycyjną. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwóch lub więcej zawodników, o zajętym miejscu decyduje krótszy czas wejścia na bramkę weterynaryjną.

Szczegółowy regulamin ścieżki huculskiej

Tekst dostępny jest w Ogólnym Regulaminie Prób Dzielności (załącznik Programu Hodowli Koni Rasy Huculskiej). Poniżej wymienione są dodatkowe warunki regulaminu, mające zastosowanie w eliminacjach oraz finale Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego:

 1. Ścieżka huculska w wersji eliminacyjnej rozgrywana jest na dystansie od 2000 do 3000 m, podczas finału Czempionatu może zostać wydłużona do maksymalnie 5000 m.
 2. Na trasie ścieżki huculskiej w konkursie eliminacyjnym znajduje się minimum 20 przeszkód, w tym: 12 sztuk z listy przeszkód obowiązkowych, maksymalnie 5 przeszkód zaproponowanych przez gospodarza ścieżki, a pozostałe z listy przeszkód dodatkowych.
 3. Całą trasę ścieżki należy pokonać jednym z 3 chodów podstawowych, zabrania się nieuzasadnionego kluczenia oraz postojów na trasie. Dystans pomiędzy trzema ostatnimi przeszkodami oraz metą należy pokonać kłusem po najkrótszej linii.
 4. Na trasie ścieżki obowiązkowe są: minimum 2 wyznaczone odcinki stępa o długości co najmniej 100 m każdy oraz co najmniej 1 wyznaczony odcinek galopu o długości minimum 100 m. Przejście do innego chodu, dłuższe niż 5 kroków/foule, na odcinkach o wskazanym chodzie skutkuje przyznaniem 8 pkt karnych, pokonanie tych odcinków chodem innym niż wskazany skutkuje dyskwalifikacją.
 5. W konkursach eliminacyjnych obowiązkowe jest podjęcie próby pokonania wszystkich przeszkód na trasie. Na każdej przeszkodzie dopuszczalne są dwie odmowy ze strony konia, trzecia skutkuje eliminacją pary z konkursu. Ominięcie każdej z 3 dopuszczalnych przeszkód skutkuje naliczeniem punktów karnych w liczbie równej wartości punktowej przeszkody.
 6. Przeszkody drewniane (od wjazdu do wyjazdu/zjazdu) należy pokonywać wyłącznie stępem.
 7. Wysokość przeszkód skokowych maksymalnie do 70 cm.
 8. Bramka powinna posiadać zamknięcie (skobel, haczyk itp.). Aby przeszkoda została pokonana poprawnie, zawodnik musi zamknąć za sobą bramkę na skobel.

Terminy i miejsca eliminacji:

25-26 maja Majówka w Regietowie MZHK Kraków
22-23 czerwca „Z hucułem na wakacje” – Staszów OZHK Kielce
20-21 lipca Ścieżka w dolinie Narwi – Chmielewo WZHK Warszawa
03-04 sierpnia „Z hucułem do Krakowa” – Rzeszotary MZHK Kraków
17 sierpnia Ścieżka w Nowej Łomnicy OZHK Wrocław
23-25 sierpnia „Pożegnanie wakacji” – Rudawka Rymanowska OZHK Rzeszów
31 sierpnia Wielkopolski Czempionat – Boguszynek ZHKWlkp Poznań

Zatwierdzono dnia 18 kwietnia 2013 r.

na posiedzeniu Komisji Księgi Stadnej Koni Rasy Huculskiej
w porozumieniu
z Zarządem Polskiego Związku Hodowców Konia Huculskiego.

Dodaj do zakładek Link. 1 882 odsłon