• Międzynarodowy Czempionat HIF
  III Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia
  Święto Konia Małopolskiego - propozycje
  XI Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – 13-14 Lipiec 2023 r.
  Kwalifikacja i PPO zaprzęgowa ogierów rasy śląskiej – regulamin
  Oferta odzieży z haftem MZHK w Krakowie
  Terminarz przeglądów wiosennych 2024

Stacjonarny trening klaczy ras szlachetnych w 2013 r.

Stacjonarny trening klaczy ras szlachetnych w 2013 r.

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie przedstawia terminy rozpoczęcia treningów oraz prób dzielności w 2013 r.(stacjonarny 60-dniowy trening wierzchowy/zaprzęgowy klaczy ras szlachetnych w ZT: Bogusławice, Doruchów, Włocławek, Bielice, Starogard Gdański i 60-dniowy trening zaprzęgowy klaczy śląskich w ZT Książ)

Bogusławice

(trening wierzch.)

m, wlkp, sp I Turnus 04.02. – 05.04. – max. 18 klaczy
II Turnus 15.04. – 14.06. – max. 18 klaczy
III Turnus 07.10. – 06.12. – max. 18 klaczy
Bogusławice

(trening zaprz.)

m, wlkp, sp I Turnus 06.05. – 05.07. – max. 18 klaczy
II Turnus 15.07. – 13.09. – max. 18 klaczy
Doruchów m, wlkp, sp I Turnus 12.04. – 11.06. – max. 18 klaczy
II Turnus 27.09. – 26.11. – max. 18 klaczy
Włocławek m, wlkp, sp I Turnus 11.04. – 10.06. – max. 18 klaczy
II Turnus 26.09. – 25.11. – max. 18 klaczy
Bielice m, wlkp, sp I Turnus 15.03. – 14.05. – max. 18 klaczy
Starogard Gdański m, wlkp, sp I Turnus 22.02. – 23.04. – max. 18 klaczy
Książ śl. I Turnus 26.02. – 26-27.04. – max. 24 klacze
II Turnus 07.05. – 05-06.07. – max. 24 klacze

” title=”<–break–>” class=”wysiwyg-break drupal-content mceItem” data-mce-src=”/modules/wysiwyg/plugins/break/images/spacer.gif” style=”border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: dotted; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; cursor: default; margin: 1em 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: block; width: 1307px; height: 12px; background: url(„images/breaktext.gif”) center top no-repeat transparent;”>Wymagania dla klaczy zgłaszanych do ZT w 2013 r.:

Informacje ogólne:

 •         Do ZT będą przyjmowane klacze wpisane lub spełniające warunki wpisu do księgi głównej;
 •         Minimalny wiek klaczy kwalifikowanych do ZT wynosi 33 miesiące, maksymalny 5 lat (liczone do końca roku kalendarzowego, w którym klacz kończy 5 lat). Wynik końcowy próby klaczy 5-letnich zostanie pomniejszony o 5 %;
 •         Klacz musi być jałowa lub niskoźrebna (maksymalnie do 3 miesiąca ciąży włącznie w momencie rozpoczęcia treningu). W przypadku klaczy niskoźrebnych w czasie kwalifikacji należy przedstawić Komisji świadectwo pokrycia klaczy. W przypadku zatajenia informacji o źrebności klaczy Polski Związek Hodowców Koni ani Zakład Treningowy nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne klaczy i źrebięcia oraz ewentualne poronienia;
 •         Klacze ras m, wlkp i sp zgłaszane do treningu wierzchowego powinny być zajeżdżone, tzn. poruszać się stępem i kłusem pod jeźdźcem oraz muszą podawać wszystkie nogi. Właściciele klaczy zobowiązani są zabrać na kwalifikację ogłowie, siodło, czaprak klaczy (ew. ochraniacze). Klacze kierowane do treningu zaprzęgowego muszą być przyzwyczajone do podawania wszystkich nóg, oprowadzania w ręku oraz lonżowania w obie strony w uprzęży z podogoniem i podpinką, bez wymogu oprzęgania;
 •         Na kwalifikacji przy prezentowaniu klaczy pod siodłem dopuszczone jest stosowanie ochraniaczy o wymiarach: do 30 cm (nogi przednie), do 17 cm (nogi tylne)
 •         W skład Komisji Kwalifikacyjnej do ZT dokonującej oceny przygotowania klaczy wchodzi: kierownik ZT, przedstawiciel OZHK/WZHK lub przedstawiciel PZHK oraz jeden z członków komisji oceny i lekarz weterynarii ZT;
 •         Właściciele klaczy 4- i 5-letnich zobowiązani są do zadeklarowania, że klacz nie startowała w zawodach jeździeckich okręgowych lub ogólnopolskich;
 •         Klacze zgłaszane do ZT muszą być zmierzone, ocenione i zbonitowane przez inspektora OZHK/WZHK oraz uzyskać wstępną bonitację min. 72 pkt (wlkp i sp) lub 75 pkt. (m);
 •         Program kwalifikacji: klacze będą mierzone (trzy podstawowe wymiary), prezentowane pod siodłem (lub na lonży w szorach) oraz oceniane na płycie. Godziny rozpoczęcia kwalifikacji określone zostaną przez PZHK, nie później niż tydzień przed dniem kwalifikacji. Do treningu zostaną zakwalifikowane tylko te klacze, które w ocenie Komisji Kwalifikacyjnej w ZT uzyskają minimum 72 (wlkp, sp) lub 75 (m) pkt. bonitacyjnych. Zgłoszone klacze muszą zostać dowiezione do Zakładu Treningowego przed godziną rozpoczęcia kwalifikacji. Zbyt późne dowiezienie klaczy na kwalifikację będzie skutkowało nieprzyjęciem jej do ZT;
 •         Umowę dotyczącą treningu klaczy właściciel podpisuje z PZHK;
 •         Klacz powinna być odebrana przez Właściciela z Zakładu Treningowego w dniu próby dzielności, po jej zakończeniu.
 •         Właściciel, który bez uzasadnionych przyczyn zaakceptowanych przez PZHK, wycofa przed końcem treningu klacz, jest zobowiązany opłacić całość kosztów treningu.
 •         Jeżeli liczba zgłoszeń klaczy na dany nabór jest mniejsza niż 12, Polski Związek Hodowców Koni zastrzega sobie prawo do odwołania treningu i przeniesienia zgłoszonych klaczy do innego Zakładu Treningowego o tym samym profilu.

Opłaty:

Koszt stacjonarnego 60-dniowego treningu wierzchowego klaczy wynosi od 2.760 do 3.060 (46-51 zł brutto za dzień), a zaprzęgowego od 2.820 do 3.060 zł (47-51 zł/dzień), w zależności od zakładu.

W przypadku zaakceptowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożonego przez PZHK programu dotowania oceny wartości użytkowej klaczy poddawanych 60-dniowemu treningowi, będzie możliwość dofinansowania przez PZHK 70% kosztów takiego treningu. Pozostałe 30% kosztów treningu pokrywa właściciel klaczy.

Właściciele klaczy zobligowani są do uiszczenia opłaty kwalifikacyjnej na konto PZHK:   68 1240 6175 1111 0000 4571 0410  w wysokości 300 zł za każdą klacz zgłoszoną do ZT, bezpośrednio po otrzymaniu potwierdzenia z OZHK/WZHK, że ich klacz została przyjęta na kwalifikację, nie później niż 2 tygodnie przed kwalifikacją. Brak wpłaty w wyznaczonym do tego terminie skutkować będzie skreśleniem klaczy z listy zgłoszeń.

W przypadku wolnych miejsc, zgłoszenia klaczy będą przyjmowane w terminie późniejszym niż 2 tygodnie przed kwalifikacją. W tej sytuacji warunkiem zaakceptowania zgłoszenia klaczy będzie wcześniejsze uiszczenie opłaty kwalifikacyjnej 300 zł. Na przelewie należy nanieść adnotację „Zgłoszenie klaczy do ZT”.

Klacze, za które nie zostanie dokonana wpłata, nie będą dopuszczone do kwalifikacji. W przypadku wycofania lub nieprzywiezienia klaczy na kwalifikację oraz niezakwalifikowania klaczy, które w ocenie Komisji Kwalifikacyjnej uzyskały mniej niż 72 (wlkp, sp) lub 75 (m) pkt. bonitacyjnych opłata 300 złotych nie będzie zwracana. W przypadku zakwalifikowania klaczy kwota ta jest traktowana jako zaliczka na poczet I raty za trening klaczy w ZT.

WYJĄTEK!!! Zwrot opłaty kwalifikacyjnej następuje jedynie w przypadku niedowiezienia klaczy na kwalifikację z powodu choroby bądź padnięcia (właściciel musi przedstawić zaświadczenie lekarsko-weterynaryjne w przypadku choroby lub potwierdzenie padnięcia);

Wpłatę II raty  należy dokonać najpóźniej do 18. dnia treningu. Niewpłacenie tej kwoty w w/w terminie skutkować będzie wycofaniem klaczy z treningu.

Zgłoszenia

Klacze należy zgłaszać do właściwego OZHK/WZHK najpóźniej miesiąc przed kwalifikacją, składając wniosek o wpis do Księgi Stadnej. W zgłoszeniu klaczy do OZHK/WZHK należy podać jej nazwę i numer identyfikacyjny (z paszportu), dane właściciela (imię, nazwisko, NIP, PESEL, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego, serię i numer dowodu osobistego oraz wystawiający go podmiot) z adnotacją, że jest to zgłoszenie klaczy do ZT. Dane te będą niezbędne w związku z podpisywaniem przez PZHK umowy z właścicielami klaczy zakwalifikowanych do treningu. PZHK nie będzie przyjmował zgłoszeń bezpośrednio od właścicieli klaczy.

Zdrowie

Klacze muszą posiadać świadectwo zdrowia wystawione przez lekarza weterynarii oraz paszport konia wydany przez PZHK z wpisanymi szczepieniami przeciwko grypie. Brak szczepień bądź jakiekolwiek nieprawidłowości w schemacie szczepień spowodują niedopuszczenie klaczy do kwalifikacji. Obowiązuje następujący schemat szczepień:

1.    szczepienia bazowe:

 •         pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
 •         drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21. dnia i nie później niż 92. dnia od pierwszego szczepienia
 1. szczepienie przypominające:
 •          co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (dopuszczalny jest 21-dniowy okres przekroczenia terminu);
 •         żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż 7 dni przed przybyciem na kwalifikację.

W przypadku wszelkiego rodzaju zmian skórnych, właściciel zobligowany jest przedstawić wynik badania laboratoryjnego z okresu nie wcześniej niż dwóch tygodni przed kwalifikacją. Brak wyników badań skutkować będzie nieprzyjęciem klaczy do ZT, a opłata za zgłoszenie klaczy do ZT nie będzie podlegała zwrotowi;
W czasie kwalifikacji klacz nie może być pod wpływem środków pobudzających ani uspokajających (doping). Kierownik Zakładu ma prawo do 14 dnia po kwalifikacji wycofać klacz z treningu, gdy jej zachowanie odbiega od normy. O tym fakcie musi być powiadomiony właściciel (pisemnie) oraz PZHK (pisemnie).

Powtórny trening:

Klacz, która:

 •         zostanie wycofana przez właściciela przed końcem treningu, z innego powodu niż kontuzja i/lub choroba,
 •         nie zda próby dzielności (ocena niedostateczna),

może przystąpić do ponownego treningu i próby w roku następnym, ale jedynie w ZT o tym samym profilu w jakim była poddawana treningowi pierwotnie, pod warunkiem, że spełnia wymagania dotyczące wieku. W takim wypadku właściciel klaczy jest zobowiązany pokryć całość kosztów ponownego treningu.

Dodaj do zakładek Link. 2 767 odsłon