• Katalog Ogierów 2021
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie zaprasza do zapoznania się z "Katalogiem ogierów" na sezon 2021 W miarę możliwości katalog jest aktualizowany. Plik z bieżącymi zmianami znajdziecie Państwo w załączniku.
  Wspieraj z nami polską tradycję, hodowlę koni
  Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie w imieniu Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, która jest Organizacją Pożytku Publicznego zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie działań Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni” w postaci przekazania 1 % podatku na rzecz Fundacji. KRS: 0000507357 PKO BP: 38 1020 4984 0000 4902 0100 6568 Serdecznie dziękujemy.
  PUNKT ROZPŁODOWY W "KLIKOWEJ"
  Małopolski Związek Hodowców Koni zaprasza do zapoznania się z ofertą stanówki ogierami na Punkcie Rozpłodowym w Klikowej.
  VIII Małopolskie Mistrzostwa w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi – propozycje
  Majówka w Regietowie - propozycje

Konkurs fotograficzny pt. „Spotkanie z hucułem”

Zachęcamy wszystkich fotoamatorów i miłośników koni huculskich do wzięcia udziału w organizowanym przez Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego konkursie fotograficznym pt. ” Spotkanie z hucułem”.” title=”<–break–>” class=”wysiwyg-break drupal-content mceItem” data-mce-src=”/modules/wysiwyg/plugins/break/images/spacer.gif” style=”border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: dotted; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(204, 204, 204); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; cursor: default; margin: 1em 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: block; width: 1307px; height: 12px; background: url(„images/breaktext.gif”) center top no-repeat transparent;”>Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego

 

 

Konkurs fotograficzny „Spotkanie z hucułem”

REGULAMIN

 1. Cel.

Celem konkursu popularyzacja koni huculskich.

 1. Zasady ogólne.

Konkurs fotograficzny „Spotkanie z hucułem” jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Organizator.

Organizatorem konkursu jest:

Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego

 1. Uczestnicy.

Konkurs adresowany jest do wszystkich fotoamatorów.

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie wyłącznie za zgodą rodziców.

 

 1. Kategorie.

Zdjęcia na konkurs będą przyjmowane w następujących kategoriach:

      1 – Koń huculski i dziecko

      2 – Koń huculski w pracy

      3 – Koń huculski w krajobrazie – impresje

 1. Klasy.

Zdjęcia będą oceniane w dwóch klasach aparatów:

 1. lustrzanek cyfrowych i analogowych
 2. innych aparatów cyfrowych i analogowych.

 

 1. Terminy.
 2. Zdjęcia muszą być nadsyłane do dnia 31.08.2011 r.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas XVII Dni Huculskich w Stadninie Koni Huculskich „Gładyszów” w Regietowie w dniu 18 września 2011 r. i zostaną opublikowane na stronie www.pzhkh.pl. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas tej imprezy i na stronie www.pzhkh.pl.

 

 1. Zgłaszanie zdjęć.
 2. Do konkursu można zgłosić maksymalnie po 3 zdjęcia w każdej kategorii; można też zgłosić tylko 1 zdjęcie z dowolniej kategorii.
 3. Zgłaszanie zdjęć do konkursu odbywa sięwyłączniedrogą elektroniczną na adreshuculy_konkurs@onet.eu. Zdjęcia nadesłane inną drogą nie będą oceniane i nie wezmą udziału w konkursie.
  3. W zgłoszeniu do konkursu należy podać następujące dane autora:

imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania (ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy i poczta), adres e-mail oraz zamieścić oświadczenie o treści:

Zgłaszam do konkursu fotograficznego „Spotkanie z hucułem” załączone zdjęcia w kategorii:

1 – Koń huculski i dziecko

Plik o nazwie……………….jpg  Opis:*

Plik o nazwie……………….jpg  Opis:

Plik o nazwie……………….jpg  Opis:

 

2 – Koń huculski w pracy

Plik o nazwie……………….jpg  Opis:

Plik o nazwie……………….jpg  Opis:

Plik o nazwie……………….jpg  Opis:

 

3 – Koń huculski w krajobrazie – impresje

Plik o nazwie……………….jpg  Opis:

Plik o nazwie……………….jpg  Opis:

Plik o nazwie……………….jpg  Opis:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133/97, poz.883)

 

 1. W opisie każdego zdjęcia należy podać: rodzaj aparatu, jakim zostało ono wykonane (kompakt czy lustrzanka, ewentualnie także marka i model), tytuł (nieobowiązkowo), krótki opis – komentarz (gdzie zostało wykonane, co przedstawia itp.).
 2. Osoby niepełnoletnie muszą załączyć zgodę rodziców na udział w konkursie.
 3. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu stanowi jednocześnie akceptację wszystkich zapisów niniejszego regulaminu oraz potwierdzenie autentyczności danych.

 

 1. Parametry zdjęć.

      Zdjęcia zgłaszane do konkursu powinny mieć:

 1. maksymalny wymiar dłuższego boku: 1600 pikseli
 2. minimalny wymiar krótszego boku: 1000 pikseli
 3. maksymalny rozmiar pliku: 3 MB
 4. format pliku: .jpg (nie mniej niż średni stopień kompresji)
 5. na zdjęciach nie mogą być umieszczane żadne napisy, znaki wodne lub inne elementy graficzne.

 

 1. Jury oraz zasady oceny i wyboru zwycięzców.
 2. Oceny prac dokonają trzej jurorzy akredytowani przez organizatora. Każdy z jurorów wyda własny, niezależny od innych werdykt. Juror nie ma obowiązku oddania głosu we wszystkich kategoriach i klasach, jeżeli uzna to za stosowne. Werdykt jurora jest ostateczny i niepodważalny.
 3. Jurorzy wybiorą niezależnie najlepsze zdjęcia w obu klasach. Ocena końcowa i wybór zwycięskich zdjęć w każdej klasie zostaną dokonane na oddzielnym spotkaniu jurorów.

 1. Nagrody.

W każdej klasie nagrodzone zostaną 3 zdjęcia.

 1. Za pierwsze miejsce autor otrzyma nagrodę ……………………………..
 2. Za drugie miejsce autor otrzyma nagrodę ………………………………..
 3. Za trzecie miejsce autor otrzyma nagrodę ……………………………….

Nagrodzeni autorzy otrzymają również pamiątkowe dyplomy.

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas XVII Dni Huculskich w Stadninie Koni Huculskich „Gładyszów” w Regietowie w dniu 18 września 2011 r.

Organizatorzy mogą przyznać nagrody specjalne i nagrody dodatkowe.

 1. Deklaracje.

Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest deklaracją, że osoba zgłaszająca:

 1. jest autorem załączonych zdjęć
 2. osoby rozpoznawalne na zdjęciach wyrażają zgodę na ich publikowanie, również dla celów reklamowych organizatora konkursu
 3. przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom konkursu
 4. przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu
 5. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883)
 6. wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatora konkursu nadesłanych zdjęć, w dowolnym czasie i formie, dla celów promocji koni huculskich.

 

 1. Postanowienia końcowe.
 2. Organizator ma prawo do usuwania fotografii i tekstów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne. Decyzja o usunięciu takich treści jest niepodważalna i ostateczna.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub, którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

3.Organizator ma prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.

 1. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

 

 

*) Dopuszczalny jest opis zdjęcia w formie metadanych EXIF wg specyfikacji 2.1 lub 2.2 (automatycznie dodawany przez niektóre aparaty fotograficzne), uzupełniony danymi autora i krótkim opisem – komentarzem.

 

 

Uwaga. W niektórych regulaminach konkursów jest taki zapis:

Osoby, które otrzymają nagrody o wartości powyżej 760 zł są zobowiązane zapłacić podatek w wysokości 10% wartości wygranej nagrody tytułem podatku dochodowego. Podatek od nagrody należy uiścić nie później niż dniu jej odebrania.

Nie wiem co na to mówią aktualne przepisy podatkowe. Powinien to sprawdzić prawnik lub księgowy.

Dodaj do zakładek Link. 8 840 odsłon